tekst_programma

Visietekst Groen Poperinge 2018

Je kan hieronder onze keuze vinden omtrent ruimtelijke ordening, mobiliteit, beleid, groen, landbouw, asiel en migratie, klimaat, bovenlokaal beleid, jeugd, senioren, sport, cultuur en aanpak

Ruimtelijke ordening

 • Meer inzetten op VERbouwen, minder op nieuwbouw ( nieuwe verkavelingen en appartementen): er zijn nog te veel bouwvallen in het centrum: Ieperstraat, Veurnestraat,…
 • Stimuleren van gezonde woningen: goede isolatie en bestrijden van vocht: dit kan via begeleiding + extra premies: “arm maakt ziek, en ziek maakt arm”
 • Systematisch vervangen van de oude waterleidingen uit gietijzer en asbest bij wegenis- of straatwerken.
 • Zonder uitstel ontdubbelen van de waterafvoer (scheiden van regen- en afvalwater) bij vervanging van straatriolering. Gescheiden rioleringsstelsel.
 • Het Transitie-perron. Op het huidige stadsdepot (komt binnenkort vrij door verhuis van het depot naar het nieuwe complex aan de Ouderdomseweg), gelegen achter de Kringloopwinkel in de Ieperstraat, een site realiseren, waar alle verenigingen, groeperingen tot zelfs individuen, die Poperinge nu overvloedig rijk is en die voor ogen hebben om de transitie (overgang van een puur economisch ingestelde maatschappij naar een leefgemeenschap die door duurzaamheid en respect voor de natuur en de mensen ervoor zorgt dat ook de toekomstige generaties zullen kunnen gelukkig zijn in onze stad en ze mogelijks beter maken).  Hier is plaats voor diverse activiteiten als tweedehandswinkels, voedselteam, ecomaterialen, biomarkt, autodelen, Lets (uitwisseling van diensten en goederen), Oxfam-Wereldwinkel, Wervel, en andere bestaande en nog te ontwikkelen transitie gerelateerde initiatieven.  Een aan te stellen transitieambtenaar met voldoende armslag en visie dient dit in goede banen te leiden.
 • Het transitieperron kan gekoppeld worden aan de heraanleg en herinrichting van het stationsplein, zodat er een groene corridor kan gecreëerd worden van aan het transitie-perron over het stationsplein tot de Quintenswandeling.
 • Bij nieuwe verkavelingen of bouwprojecten: resoluut gaan voor inbreiding en verdichting met een evenredige toename van open-groene-publieke ruimte voor de in- en omwonenden en een gezamenlijke tuin voor de bewoners van de verkaveling. Stop de klassieke grond-verspillende verkavelingen met overwegend individuele huisjes omzoomd door een rand van drie meter gazon. Gebruik als leidraad voor groene wijken de Vlaamse duurzaamheidsmeter Groen en Natuurontwikkeling, waarin elk nieuw woonproject een score krijgt op basis van niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van het groen dat er aanwezig is. Buurtgroen, collectief groen, wijkgroen, stadsgroen: hoe meer kwaliteitsvolle natuur in de buurt waar mensen wonen, hoe gezonder. Mensen worden gelukkiger van groen in de directe omgeving. En dat kan vaak simpeler dan je denkt.
 • In nieuwe woonprojecten: een mix van woonvormen: eengezinswoningen, zorgwoningen, samenwonen, kangoeroe-wonen, flatjes voor singels etc. Plaats voor een sociale mix van jong en oud.
 • Meer speelparkjes met speelnatuur en plaats om rustig even te zitten op een comfortabele manier voor jong en oud .
 • Behoeden van het weinige erfgoed dat nog rest in onze streek. Erfgoed is meer dan beschermde gebouwen. Rond de markt zijn slechts een handvol gebouwen beschermd. Mogen de overige mooie oude gevels zomaar tegen de vlakte zoals het huidige flexibele model het toeliet? Ook in de centrumstraten is dezelfde afbraak van typisch Poperinge aan de gang. We mogen onze stad niet overleveren aan de banaliteit van bouwpromotoren. Respect voor onze voorouders!
 • Aan de hand van de inventarisatie “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen (11n, deel over Poperinge) de weinige waardevolle (niet beschermde) gebouwen van de afbraak behoeden. Met uitbreiding naar de beschermingsdossiers (bv. 1987) en de bestendiging van archeo7 (archeologische dienst actief in onze regio)
 • Inventariseren van de grote ongebruikte gebouwen om nieuwe projecten mogelijk te maken.
 • Ook in de deelgemeenten zijn er nog waardevolle groene ruimten, soms in het centrum van het dorp, waar een uitgebreide biodiversiteit nog te vinden is en/of die een belangrijke waterbufferende functie hebben. Vooraleer deze gronden als woongebied te bestemmen, moet een grondig onderzoek gebeuren om na te gaan of in die gemeenten huidige of toekomstig leegstaande panden kunnen worden gerenoveerd en/of mogelijkheid bieden tot nieuwe woonvormen. Indien dit niet kan, verdienen minder waardevolle gronden de voorkeur voor verkaveling. Desnoods kan het gewestplan hiervoor worden aangepast.

Mobiliteit

 • Volledig autovrij maken van het centrum is niet realistisch. We streven naar een autoluwe markt. Dit wil zeggen dat de parking op de markt enkel toegankelijk is voor mensen die er echt moeten zijn: minder mobiele autogebruikers, leveranciers, hulpverleners….. die dicht bij het stadhuis moeten kunnen parkeren. Het centrum blijft bereikbaar met het openbaar vervoer (bus) en vervoer op maat (basisbereikbaarheid). Het autoverkeer in de binnenstad moet worden afgeremd. Wij pleiten om zone 30 overal binnen de ring in te voeren.
 • Het stationsplein renoveren (en aandringen bij NMBS om sneller verhoogde perrons aan te leggen) met ruimte voor groen en veiligheid voor alle gebruikers. Dit is de eerste plaats die mensen zien wanneer ze met de trein en de bus komen. Dit moet een visitekaartje zijn! Ook voor hen die wachten op de trein kan het plein wel een opfrisbeurt gebruiken. Ruimte voor terrassen, groen, zodat het wachten op een trein of op studenten de vrijdag aangenamer wordt. Om de parkeernoden van de reizigers te kennen, inventariseren we de huidige toestand en bevragen we de gebruikers hierover.
 • De Ieperstraat beschikt over de nodige breedte om her in te richten met voldoende brede, veilige ruimte voor fietsers en voetgangers. Dit kan gerealiseerd worden met nog voldoende ruimte voor gemotoriseerd verkeer. Door tevens zone 30 in te stellen, zal de Openbare Poort van Poperinge, het station waar het openbaar vervoer in Poperinge toekomt,  mensen ertoe aanzetten om  Poperinge te bezoeken met trein of bus en het bezoek aangenaam verder te zetten te voet of met de fiets. Bluebike is hiervoor een stap in de goede richting. We streven naar een extra aanbod met mogelijkheid om de fiets te ontlenen dichtbij het station en deze terug te brengen in de buurt van het station van Ieper. (systeem Velo, Villo!)
 • Fietsstraten maken van andere centrumstraten, die te smal zijn om te hertekenen.
 • Een piste die kan bekeken worden, is of het niet mogelijk is om de parking van het sportcomplex, Reningelstseweg als randparking te organiseren met aandacht voor de fietsers. Een bijkomende mogelijkheid is parkeren aan de site Mariaziekenhuis, waar een elektrisch pendelbusje eerst het centrum aandoet om via de parking van het sportcomplex terug te rijden om beide randparkings te bedienen. Er wordt best nagegaan of er hiervoor samenwerking kan met het JYZ, die al een pendelbusje inzet tussen beide ziekenhuissites (Privaat publieke samenwerking maar niet om eigen verantwoordelijkheden te ontwijken).
 • Er zijn momenteel voldoende parkeerplaatsen in het centrum. Als er parkeerplaatsen gecreëerd worden op de Vroonhofsite (dienen doorlaatbaar te zijn) , moeten er evenveel verdwijnen op de markt.
 • Het mag niet de bedoeling zijn om, als de kunstacademie en de kinderopvang en andere op de Vroonhofsite komen, meer auto’s in de stad te laten parkeren.  Daarom moet een ruime overdekte fietsstalling komen op de site en een voldoende grote ‘kiss en ride’ zone voor de ouders die van verderop komen en hun kinderen afzetten en afhalen aan deze gebouwen.
 • Gescheiden fietspaden langs alle invalswegen (Westouterseweg, Ieperseweg). Bestaande slecht-berijdbare fietspaden tussen Proven en Roesbrugge vervangen door een gescheiden fietspad langs beide zijden of een tweerichtingsfietspad langs één zijde. Hiervoor Provincie en fietsfonds aanspreken.  Veilige fietsverbindingen tussen de deelgemeenten.
 • De mobiliteitsraad dient, met reële vertegenwoordiging van de burgers, regelmatiger samen te komen. Twee keer per jaar wordt daarnaast een open mobiliteitsraad georganiseerd, toegankelijk voor iedereen.
 • Vervoer op maat moet gekoppeld worden aan de solidariteit met de andere lagen, zodat dezelfde tarieven kunnen aangehouden worden als deze van De Lijn in de stedelijke regio.

Beleid

 • Stad Poperinge (inclusief het OCMW) moet ook zelf het goede voorbeeld geven: gebouwen, wagenpark, personeel,…qua energiebesparing en burger-vriendelijk gedrag is er nog veel mogelijk!
 • Een vlottere informatie- doorstroming, niet alleen voor de “inner circle”, maar voor iedereen die (rechtstreeks of onrechtstreeks) belang heeft, en die geconfronteerd wordt met de gevolgen van beslissingen. De inspraak-structuren die er zijn, erkennen door de informatie uit de bewonersplatforms en andere infovergaderingen in de diverse, geëigende adviesraden ter bespreking te brengen . En vooral: rekening houden met de ideeën en suggesties die in die raden zijn geformuleerd.
 • De bewoners voor de aanvang van een project bevragen, zodat hun suggesties en bezorgdheden in een duidelijke visie worden meegenomen bij opdracht aan een studiebureau voor de verdere planning van het project.
 • Livestreaming van de gemeenteraad.
 • Het bestuur is voortrekker in het gebruik van natuurlijke en gecertificeerde (vb. FSC) duurzame en recuperatiematerialen. Dit zowel voor eigen gebruik als in aanbestedingen.
 • In de scholen gezonde maaltijden promoten met aandacht voor korte keten en bio. Regelmatig een dag zonder vlees en vis.
 • De groendienst gebruikt uitsluitend autochtone planten en vervangt exoten door inheems materiaal
 • Herbruikbare materialen in het containerpark ter beschikking stellen van (jeugd)verenigingen.
 • Als Fair Trade gemeente moet Poperinge Oxfam Fair Trade-producten gebruiken in gemeentelijke raden, jeugdhuis, culturele centra (O.C’s),Lokaal dienstencentrum (LDC) en op activiteiten waarin de gemeente participeert.

 

Groen

 • Een belangrijk aantal van de Poperingenaren hebben een beperkte mobiliteit: zorg dan ook dat er groen is “bij de voordeur”: niet alleen het stadspark, maar ook in andere delen, met goede voetpaden, voldoende zitbanken. Bij realisatie Vroonhofsite, een voldoende grote open groene ruimte als ontmoetingsplaats aanleggen met inheemse struiken en planten en voldoende volwaardige zitbanken. Hierbij kunnen bewegingstoestellen voor senioren worden voorzien naast een speeltuintje voor kleine kinderen. In totaal moet meer dan 30% van de site een groene invulling krijgen. Geen “minimaal % groen” ( waarbij ook de parkings meegeteld worden) maar volwaardig en aaneengesloten groen.
 • De bewoners van het buitengebied worden gestimuleerd om uitsluitend inheemse planten, horend bij onze streek, te gebruiken. Bij omgevingsaanvraag in het buitengebied: een verplicht beplantingsplan met aanduiding van de soort inheemse beplanting, zoals nu reeds verplicht voor landbouwbedrijven. Ook de opvolging hiervan is zeer belangrijk.
 • Subsidies voor duurzame, bij-vriendelijke geveltuintjes in het voetpad aangepast aan de reguliere breedte van het voetpad. Geveltuintjes zorgen voor een aangenamere straat, zuiverdere lucht, een koelere straat en kan zorgen voor verbinding tussen de bewoners. In combinatie met een gevelbankje wordt het helemaal uitnodigend.
 • Extra bos is nodig! Volgens het rapport van Bos Plus van begin 2018, werden er in de periode tussen 2011 en 2018 geen nieuwe stadsrandbossen aangelegd. Naast het geplande speelbos in de Bommelaer zijn extra bossen nodig. Ook bij de aanleg van nieuwe straten en pleinen zijn bomen een noodzaak in het straatbeeld: ze zuiveren de lucht, ze zorgen voor afkoeling en verhogen het welbevinden in de buurt. Wij willen ook inzetten op agroforestry. Op die manier komen ook extra bomen in het landschap, zonder in te boeten aan landbouwgrond.

Landbouw

 • Herziening van de watervoorraden: voor het tweede jaar op rij, is het bufferbekken aan de Vleterbeek, met aangelegde vulplaats, in de droge periode compleet onbruikbaar voor de landbouwers! Een lokale overheid kan kiezen voor een omgeving waarbij het regenwater zo efficiënt mogelijk gecollecteerd wordt.
 • Landbouwers die voorzien in voedselvoorziening van de eigen stad en zo zorgen voor de zelfredzaamheid van de Poperingenaars, willen wij blijvend ondersteunen.

Asiel & migratie

 • Wij willen graag ruimte scheppen voor ontmoeting, waardoor elke nieuwe Poperingenaar welkom is, en wij streven ernaar dat hij of zij zich ook snel een trotse Poperingenaar voelt, waar hij of zij ook vandaan komt.

Klimaat

 • Veel meer windmolens waarbij burgerparticipatie noodzakelijk is om breed draagvlak ervoor te creëren
 • Doof maximaal de straatlichten van 23u tot 6u. In het weekend kan dit variëren. Gevaarlijke (kruis)punten moeten ’s nachts verlicht blijven.
 • Analyse van de energie-efficiëntie van de stadsgebouwen is een goed begin, de resultaten moeten opgevolgd worden.
 • Steun voor groendaken en zonnepanelen op de nieuwe gebouwen op de Vroonhofsite en het Transitie-perron. Groendaken zorgen voor de nodige waterbuffering en isolatie (cfr project op het dak van het hoofdgebouw in Provinciehuis Boeverbos).
 • In de openbare gebouwen is de energiehuishouding strikter op te volgen: toestellen in gebruik kunnen ‘s nachts afgesloten worden, enz.. Ook deze kleinere acties zijn belangrijk.

Bovenlokaal

 • Beheer van de vele beken die Poperinge doorkruisen
 • Erosiebestrijding en preventief vermijden ervan
 • Beheer van nog bestaande trage wegen en waar mogelijk, onderhandeling over heringebruikname van verdwenen trage wegen, beschreven in de atlas der buurtwegen.
 • Samen met regionaal Landschap ontwikkeling van een totaalvisie voor ons landschap op basis van historische documenten.

 Jeugd/senioren en sport

 • In Poperinge kunnen al heel wat sporten worden beoefend. Bij nieuw te ontwikkelen sportaccommodatie moeten de jeugd en senioren (oa. via de raden) vooraleer een studiebureau aan te stellen, hun visie hierover bepalen, waarmee effectief intergenerationeel rekening wordt gehouden bij het ontwerp.
 • Wij willen jongeren meer betrekken bij het beleid en hen stimuleren om aan de bestaande adviesraden deel te nemen.

Cultuur

 • Alle vormen van cultuur moeten in Poperinge aan bod kunnen komen.  De cultuurraad kan via representatieve vertegenwoordiging objectief hierop toe zien.
 • Herbestemming van de OLV-kerk voor cultuur met respect voor het religieus erfgoed is één piste. De binnenruimte als concertzaal is best te organiseren ook zonder ‘box in the box’. Rondom dient bewaar- en tentoonstellingsruimte een waardevolle gunningsvoorwaarde te zijn.
 • Cultuur hoeft niet elitair te zijn. Watou is best één van de waardevolle evenementen. Toch is cultuur iets voor alle Poperingenaars. De meer dan honderd socio-culturele verenigingen verdienen best een behoorlijk deel van de koek. BIB en Archief, kunstacademie en activiteiten van het lokale dienstencentrum of ontmoetingscentra zijn volwaardige actoren en moeten als dusdanig worden ondersteund.

 Suggesties voor een beleidsvisie die onze goedkeuring wegdraagt

 • Loyale burgers helpen mee het beleid bepalen.  De goed bedoelde aanbreng van een minderheid wordt ernstig overwogen.  Tevens wordt met aanvaardbare argumenten aangegeven waarom aangebrachte suggesties niet kunnen worden weerhouden. 
 • In de raden waarin representatieve vertegenwoordigers zetelen, wordt uitgebreide informatie verstrekt. Zo wordt bv omstandiger gerapporteerd over de toelatingen door het omgevingsloket in de Mina-raad. De wet op de privacy moet eng geïnterpreteerd worden zodat deze niet kan aangewend worden om nuttige informatie te ontzeggen aan de burgers die om het algemeen welzijn bekommerd zijn en dit mee willen helpen bewaken. 
 • Charters en convenanten zijn meer dan princiepsverklaringen of symbooldossiers, maar vragen om actieve, creatieve engagementen, die steeds gecontroleerd en geëvalueerd worden.
 • Fiscaliteit en alle processen van subsidiëring moeten de solidariteit onder de burgers beogen.  Bij vergunningen en toelatingen moet de impact op de gezondheid van de bewoners een prioritair criterium zijn dat voorgaat op economische belangen.
 • Inspraak betekent, bij de aanvang van het idee van een project, de burgers uitgebreid goed informeren en nadien bevragen.  De ideeën die hieruit voortvloeien zijn samen met de beleidsvisie de leidraad voor de opdracht aan een studiebureau, indien deze moet worden aangesteld.
 • Wij kiezen voor een progressief beleid, die de wil heeft om processen op gang te brengen, die het geluk van de burgers als doel heeft. We opteren desnoods tegen kapitaal en rechts in te gaan als het gezondheid, milieu en mens bedreigt.