Omgeving

Benoveren

Meer inzetten op VERbouwen, minder op nieuwbouw ( nieuwe verkavelingen en appartementen): er zijn nog te veel bouwvallen in het centrum: Ieperstraat, Veurnestraat,…

Stimuleren van gezonde woningen: goede isolatie en bestrijden van vocht: dit kan via begeleiding + extra premies: “arm maakt ziek, en ziek maakt arm”

Water en riolering

Systematisch vervangen van de oude waterleidingen uit gietijzer en asbest bij wegenis- of straatwerken.

Zonder uitstel ontdubbelen van de waterafvoer (scheiden van regen- en afvalwater) bij vervanging van straatriolering. Gescheiden rioleringsstelsel.

Transitie

Het Transitie-perron. Op het huidige stadsdepot (komt binnenkort vrij door verhuis van het depot naar het nieuwe complex aan de Ouderdomseweg), gelegen achter de Kringloopwinkel in de Ieperstraat, een site realiseren, waar alle verenigingen, groeperingen tot zelfs individuen, die Poperinge nu overvloedig rijk is en die voor ogen hebben om de transitie (overgang van een puur economisch ingestelde maatschappij naar een leefgemeenschap die door duurzaamheid en respect voor de natuur en de mensen ervoor zorgt dat ook de toekomstige generaties zullen kunnen gelukkig zijn in onze stad en ze mogelijks beter maken).  Hier is plaats voor diverse activiteiten als tweedehandswinkels, voedselteam, ecomaterialen, biomarkt, autodelen, Lets (uitwisseling van diensten en goederen), Oxfam-Wereldwinkel, Wervel, en andere bestaande en nog te ontwikkelen transitie gerelateerde initiatieven.  Een aan te stellen transitieambtenaar met voldoende armslag en visie dient dit in goede banen te leiden.

Het transitieperron kan gekoppeld worden aan de heraanleg en herinrichting van het stationsplein, zodat er een groene corridor kan gecreëerd worden van aan het transitie-perron over het stationsplein tot de Quintenswandeling.

Verdichting en inbreiding+

Bij nieuwe verkavelingen of bouwprojecten: resoluut gaan voor inbreiding en verdichting met een evenredige toename van open-groene-publieke ruimte voor de in- en omwonenden en een gezamenlijke tuin voor de bewoners van de verkaveling. Stop de klassieke grond-verspillende verkavelingen met overwegend individuele huisjes omzoomd door een rand van drie meter gazon. Gebruik als leidraad voor groene wijken de Vlaamse duurzaamheidsmeter Groen en Natuurontwikkeling, waarin elk nieuw woonproject een score krijgt op basis van niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van het groen dat er aanwezig is. Buurtgroen, collectief groen, wijkgroen, stadsgroen: hoe meer kwaliteitsvolle natuur in de buurt waar mensen wonen, hoe gezonder. Mensen worden gelukkiger van groen in de directe omgeving. En dat kan vaak simpeler dan je denkt.

In nieuwe woonprojecten: een mix van woonvormen: eengezinswoningen, zorgwoningen, samenwonen, kangoeroe-wonen, flatjes voor singels etc. Plaats voor een sociale mix van jong en oud.

Meer speelparkjes met speelnatuur en plaats om rustig even te zitten op een comfortabele manier voor jong en oud

Deelgemeenten

Ook in de deelgemeenten zijn er nog waardevolle groene ruimten, soms in het centrum van het dorp, waar een uitgebreide biodiversiteit nog te vinden is en/of die een belangrijke waterbufferende functie hebben. Vooraleer deze gronden als woongebied te bestemmen, moet een grondig onderzoek gebeuren om na te gaan of in die gemeenten huidige of toekomstig leegstaande panden kunnen worden gerenoveerd en/of mogelijkheid bieden tot nieuwe woonvormen. Indien dit niet kan, verdienen minder waardevolle gronden de voorkeur voor verkaveling. Desnoods kan het gewestplan hiervoor worden aangepast.

Erfgoed

Behoeden van het weinige erfgoed dat nog rest in onze streek. Erfgoed is meer dan beschermde gebouwen. Rond de markt zijn slechts een handvol gebouwen beschermd. Mogen de overige mooie oude gevels zomaar tegen de vlakte zoals het huidige flexibele model het toeliet? Ook in de centrumstraten is dezelfde afbraak van typisch Poperinge aan de gang. We mogen onze stad niet overleveren aan de banaliteit van bouwpromotoren. Respect voor onze voorouders!

Aan de hand van de inventarisatie “Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen (11n, deel over Poperinge) de weinige waardevolle (niet beschermde) gebouwen van de afbraak behoeden. Met uitbreiding naar de beschermingsdossiers (bv. 1987) en de bestendiging van archeo7 (archeologische dienst actief in onze regio)

Inventariseren van de grote ongebruikte gebouwen om nieuwe projecten mogelijk te maken