Gemeenteraad september 2017

29 September 2017

Gemeenteraad september 2017

  We maken vorderingen in de transactionele processen die in de antwoorden worden gebruikt. Enerzijds ergert het de vraagsteller te worden beschreven als hinkend op twee benen. Gelukkig ziet men dan naar het einde van de zitting in dat sommige messen toch aan twee kanten snijden.Het komt er dan op aan het mes dat aangeboden werd te bestuderen. In concreto op DE gestelde vraag te repliceren.

De zitting begon met een unanieme laudatio voor de inzet van de vrijwilligers en de organisatoren van de hoppefeesten. Ons raadslid had het over de discipline in de omgang met de afval en gebruikte materialen waar ook vorderingen zijn door alle betrokkenen.

De Rioleringswerken in de Haringestraat. Waren door onze Stefanie met verschillende vragen uitgebeend. Repliek: slecht geïnformeerde en door doemdenken geïnspireerde inbreng. De teneur van het antwoord was we moeten prioritair de niet bediende individuele punten helpen aan waterzuivering. Hiermee onderlijnt de meerderheid wat ze al eens meer als visie aanbrengt. Als we de verplichte dingen doen dan is dat verstandig en genoeg. Minimum minimorum tegenover we zorgen dat we erop vooruitgaan en later niet moeten herbeginnen. Technisch wordt gezocht naar een verbetering omtrent de kleppen. Omtrent de doorsnee van de buizen was geen specificatie in het antwoord. We vragen ons af of we vragen van bewoners om het waterprobleem in hun kelders te verhelpen doemdenken mogen noemen. Antwoord op de cruciale vraag of de opstuwende pomp uit Haringe zal worden stilgelegd als wateroverlast dreigt in Roesbrugge bleef uit. Mogen we veronderstellen dat er lustig verder zal gepompt worden met alle gevolgen vandien.

De aanleg van de rioleringen in de Europalaan worden goedgekeurd.

NVA heeft vragen over de 33% meer kost aan de brug in de Winnezelestraat.

De heraanleg van de begraafplaatsen in de deelgemeenten wordt door raadslid Lapanne bevraagd. Schepen Notebaert antwoord dat er in personeelkosten niet zo'n groot verschil is.

Als groenfractie is het duidelijk dat de vraag naar een visie omtrent het uitzicht ook voor de begraafplaatsen geldt. Tegen gras kunnen wij het niet hebben, maar er mag ook wat bloemen en gepaste struikgewas op een begraafplaats zijn. Als raadslid is Stefanie al tussengekomen voor de stedelijke begraafplaats kerkhof al tussengekomen en zou nog tussenkomen rond de appartementen.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Verkoop garage Kleine Markt 37 te Watou. Vaststellen verkoopsprocedure en instelprijs. We juichen toe dat er ook gekozen wordt voor plaatselijke landmeter.

 

Bouwen van appartementen en winkelruimtes Ieperstraat 23 - 29.

Er is unanieme goedkeuring van het tracé der wegen.

Er wordt een wandelverbinding (met erfdienstbaarheid ? die er was- van doorgang ten voordele van de stad) voorzien naar de overwelfde Vleterbeek vanaf de Ieperstraat. Ook is voorzien om de parkings ter hoogte van de Vleterbeek (na aanleg) over te dragen naar het openbaar domein. In deze zal de stad dus een doorlaatbare parking kunnen claimen.

Er zij heel wat faciliteiten voor de projectontwikkelaar. Ons raadslid wilde de vraag stellen naar wat de stad aan visie inbrengt wat de bouw van de appartementen betreft. De vraag wordt onthaald met het twee benen label. De burgemeester stelt dat het schepencollege bevoegd is en niet de gemeenteraad in de materie van de vraag. Eigenlijk was de vraag naar de visie en of ze een visie hebben. Uiteindelijk is de afweging die door het college wordt gemaakt een evenwicht (tussen erfgoed bewaren en nieuwe lijnen: twee polen, synchroon met vermeende duiding van de vraag). De hoofdspeler is de vrije markt en daar is slechts af en toe correctie op. De stedelijke verordeningen bewijzen echter dat er uitzonderingen zijn ingebouwd, waar vroeger al is op geïnterpelleerd.

De Heer johan Lefever vindt het nodig om de vrije markt te honoreren met hun opkuisen van verkrotting. Simoniseren, opblinken, noemt hij het - als we het goed verstaan hebben -. Er wordt inderdaad ook klinkende en blinkende munt opgeblonken.

De RUP herziening dorpskern Watou. Aanpassingen die doorgevoerd werden aan het ontwerp van de verordening ingevolge de bezwaren en adviezen die werden ontvangen tijdens het openbaar onderzoek.

Het Reglement voor het project Taxicheques en charter voor taxibedrijven is unaniem goedgekeurd.

Raadslid Mevr. Tylleman wou het eigen voorstel van Open VLD: de mogelijkheid de opdracht van voorzitter of bijzitter in het kiesbureau te weigeren ter stede erdoor krijgen. Bij monde van schepen Vandromme werd dit niet weerhouden met het argument dat er 80 kandidaten in dat geval zitten.

Raadslid Johan Lefever wou weten of er kon voor gezorgd worden dat er twee mensen zijn op het containerpark. Er wordt aan gewerkt. We vragen ons af wat de wettelijke voorschriften zijn.

Het rondpunt en het Frimout straatmeubilair wordt met de nodige tijd afgewerkt.

Raads Jan Vanbruwaene komt nog eens terug op de verlichting. Schepen Marchand vindt het inderdaad laat en zet de nodige stappen. Idem voor de bewegwijzering van de afrit op de parking van de Grote markt.