Gemeenteraad oktober 2019

27 Oktober 2019

Gemeenteraad oktober 2019

Ge gaat gij hier het niet bepalen. Het is al lang bekend dat democratie het moeilijkst te verklaren woord is. Het is zowel vanuit de gebruiker als vanuit de onderdaan, formeel als materieel enigmatisch.

Op de stoel klinken delfische woorden. Te oordelen naar ad random ronde tafels moeten we het inspraakgehalte torenhoog quoteren. De pers en het streng maar rechtvaardig gemonitorde luik openbaarheid van bestuur laten ons – voor het stukje onafneembare vrije mening dat we (nu) nog hebben – weinig transparantie zien.

We treden de woordvoerster van OpenVLD bij dat de democratische wegen die met ons stadsbestuur worden bewandeld al te vaak bezaaid zijn met stressoren.

Lex dura, sed lex, Alex.

U kunt de volledige gemeenteraad beluisteren op de website van Poperinge.  Klik op  https://web-poperinge.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-en-ocmw-raad-21-oktober-2019 .  U hoeft de ganse raad niet te beluisteren.  Kijk onder het kader wanneer een agendapunt aan bod komt en voeg deze tijd op de balk bij het tijdstip van 20.00 u .  BV. tussenkomst van Alex in verband met de kerkfabrieken :  GR4  20:05:55 .   Als het correct is voeg gewoon 5:55 min toe op de schuifbalk.. Dit is niet altijd correct.

Een vraag is nu eenmaal geen debat. Blijkbaar is er de democratie schatplichtig aan de moderne logica en moeten we eerst fine tuning doen en uitzoeken of we nu ons democratisch spel moeten voeren volgens de Britse parlementaire democratie of de Europese snit volgen…

We dachten dat we het gezond verstand zouden laten zegevieren.

Mogen er nog vragen?

Bestaat er nog objectiviteit? Bestaat er nog passie en bekommernis? Mag de burger nog zijn kommer etaleren? Of is het debat überhaupt nog mogelijk en is de enige passie of ambitie passiviteit en handgeklap voor een monolithisch eindproduct?

We dromen ook al weten we dat volgens thomische logica de premisse dromen is bedrog wellicht roet in het eten gooit. We blijven dromen dat een onpartijdige sturing inspraak zou kunnen mogelijk maken. We blijven dromen dat democratie geen louter onbeperkte mandaat voor de gekozen politieke elite is en gedurende een bepaalde periode een democratisch gelegitimeerde dictaat is (rakelings voorbij Rousseau) dat zou alleen onderlinge vervreemding en wantrouwen voeden.

We duwen tegen de poort om het betrekkelijk gesloten politiek-bureaucratisch complex open te gooien. Het algemeen kiesrecht roept om algemene toegang tot voedsel om een geargumenteerd debat te voeren. De uitholling van de democratie kunnen we tegengaan door openheid.

Daarom hebben we het niet moeilijk met het voorzien van tijd tot overleg, maar wel met overleg met vlottende gegevens. We kijken uit naar het hernomen discours van raadslid Lapanne.

We durven appelleren op het hernemen van het systeem van de commissies om vragen zoals Alex stelde rond de kerkfabrieken ter tafel te kunnen brengen. O.K. bis repetita placet. Maar allicht zitten er bij de raadsleden van de meerderheid ook nog mensen die met de inzichten constructief zouden kunnen deelnemen aan het debatterende halfrond. En dat er weinig deelnemers afkomen is een teken aan de wand hoe miniem de kommer tot democratische participatie en het gehalte aan democratie is geblust.

SURE2050 hangt misschien iets hoger dan het passieve handgeklap als er tijdig wordt toegezien op de duurzaamheid die er wordt beloofd. Iedereen weet dat in deze we niet altijd de beste leerling van de klas zijn en dat 2050 limiet en niet de meest ambitieuse doelstelling is.

Laat ons dan al verheugd zijn van een stem in het forum (in de woestijn?) te kunnen vertolken.