Gemeenteraad oktober 2017

03 November 2017

Gemeenteraad oktober 2017

Herfstzitting. De bladeren vielen niet met pakken van de bomen. Al bij al een kalme zitting

.

 

Van het budget van het OCMW Poperinge ligt niemand wakker.

2-16. De kerkfabrieken en centrale kerkraad kregen hun uitrol. Alleen aangaande de Onze Lieve Vrouwkerk werd door Stephanie een vraag gesteld in het kader van de inspanningen om de schilderijen te herstellen. Niet slecht. De vraag was bedoeld om de intenties te kennen van de meerderheid in verband met wat en hoe ze in het op gang zijnde traject de zorg voor schilderijen enz. gaan behartigen. Schepen Desmytter ? die ook al in de commissie toonde de materie te beheersen wees op het beheersplan dat nu in de eindfase is. Hopelijk komt het ter inzage.

De Oprichting van de dienstverlenende vereniging Westhoek blijkt zonder problemen. In 2016 namen 17 Westhoekbesturen het engagement om de regionale intergemeentelijke samenwerking verder uit te bouwen en te structureren in functie van een versterking van de lokale besturen en dit door de oprichting van een dienstverlenende vereniging.

De documenten wijzen op de noodzaak van een rechtspersoonlijkheid om te versterken, gezamenlijk aan het project te werken en ambten te kunnen delen. Dit is een goede zaak.

We hopen dat, met alle mogelijkheden dat dit platform biedt, men dan niet alleen versterkend zal werken inside, maar dat dit ook naar boven toe zal bijdrage tot een grotere solidariteit bv. In mobiliteit, energie etc... We hopen en onderlijnen dat het niet kan dat men oplossingen zoekt waar de bovenliggende instanties kunnen afbouwen en, onder het mom van niet economisch te runnen, uitlevering aan de privé sector als DE oplossing suggereert. Mobiliteit en energie zijn nu juist de basisbehoeften, waar iedereen, ook de meest behoeftigen, vlot en betaalbaar gebruik moet kunnen van maken.

De gemeentelijke dotatie 2018 aan de Hulpverleningszone Brandweer Westhoek wordt goedgekeurd.

De doortocht van Reningelst wordt ook door raadslid Lefever gunstig beoordeeld. Er is inderdaad heel wat inspraak geweest van de dorpsgemeenschap en het platform. Ook de burgemeester is bezorgd om de goede timing in verband met de kermis en de koers. We blijven echter met de al vaker vermelde spanning. Opdeling in inspraak kan nuttig zijn. Dit mag echter de bestaande raden niet devalueren. Het komt gelukkig nog niet voor, maar deze aanpak is wel riskant omdat dit tersluiks zou kunnen inhouden dat er twee honden vechten voor een been en de derde i.c. het beleid dan de raad kan buitenspel zetten.

Bij de aanleg openbare verlichting in Reningelst is er gekozen voor led-lampen. Ook raadslid Lefever is daar gelukkig mee. Eandis heeft een studie opgemaakt voor werken aan het laagspanningsnet en het openbaar verlichtingsnet en voor de plaatsing van de openbare ledverlichting. We wachten nog op hun algemeen plan. Dit is de vorige commissie ook gevraagd en genoteerd.

Van de verkoop openbaar domein t.h.v. Steenvoordestraat is de verkoopakte goedgekeurd.

Het wegenis- en rioleringswerken in de Benedictijnenstraat is een kairos moment. De ontwerpopdracht voor het project afkoppeling van het oppervlaktewater van de Vleterbeek is een applaus waard. Het gedeelte tussen de Boeschepestraat en de Vleterbeek wordt aangelegd in grijze betonstraatstenen en parkeervakken in antracietkleurige betonstraatstenen. Na de werken wordt deze zone als woonerf ingericht. De gescheiden riolering komt er voor dit stuk niet.

We kennen de Europese flexibele redenering. Het is ondertussen wel al geweten dat we er als Groen niet voor zijn, waar het maar ergens kan, te schuilen achter de afwegingsregel: eerst de grootste winst boeken.. Wie 't kleine niet geert is het grote niet weerd. Waar zit de overtuiging uit te rollen waar men kan.

Projectvereniging 'Dierenasiel Zuidelijke Westhoek' krijgt statutenwijziging. Aanpassing aan het samenwerkingsverband gemeentelijk samenwerking is logisch.

Het planologisch attest Made in Inox vraagt om goedkeuring. We zijn akkoord dat er een degelijk aanpassing is aan het landelijke verhaal. Eigenlijk is dat meer dan logisch. We hebben enkele een meer milieu waarderingsformulering gewenst in plaats van de op twee bene hinkende zin: De voorschriften worden geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd met het oog op een goed evenwicht tussen rechtszekere voorschriften en flexibele ontwikkelingsmogelijkheden. De burgemeester probeert aan te geven dat het enkel gaat over mogelijke verharding voor het nut van het bedrijf. Er wordt in elk geval niet gezocht naar een inspirerende clausule. Vrijheid blijheid.

In verband met de het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herziening dorpskern Watou werd door raadslid Battheu haar vraag in de commissie hernomen. Burgemeester Dejagher vergat met excuses na te kijken wat er nu van was of ze de GECORO volgen of niet en waarover dat ging.
De wijziging samenstelling van GECORO wordt gestemd. plaatsvervangend lid voor de heer Marc Feys, effectief lid wordt ingevolge het overlijden van de heer Gino Capoen de heer Guy Van Walleghem (1 onthouding).

Leveren en plaatsen van photovoltaïsche zonnepanelen op stedelijke gebouwen om de 20% mindering te halen wordt goedgekeurd. Stephanie vraagt naar de andere ingrepen in verband met energiezuinigheid. Schepen Loes Vandromme weet het getal 158, 38/m2 te noemen.

Het zou te technisch geworden zijn meer aan te brengen. We zijn er echter van overtuigd dat er nog kan bespaard worden in elektriciteitsgebruik door de apparaten af te leggen snachts bv.

Et is wellicht ook te bedenken hoe er kan in overleg of alternatieve keuze een andere berekening te verkrijgen rond de prijzen aangerekend en verekend door de elektriciteitsmaatschappij (0,03 om stroom op het net te plaatsen (overschot zonnepanelen) en 0,30 om stroom van het net te halen is een grote spanning).

De realisatie van een shelter voor de sjouwer, herdenkingsmonument China ? WOI is goedgekeurd. Het heeft én historisch, toeristisch en humanitair zeker waarde. Hoe komt men aan het grote bedrag van de meerwaarden. Schepen Vanlerberghe heeft het over de wijzigingen rond monumenten en toegang.

Raadslid Battheu had een toegevoegd punt. Ze vroeg stemming. Uiteindelijk was het antwoord van Schepen Marchand het is te vroeg om nu weer veranderingen aan te brengen. Goede insteken komen blijkbaar enkel op het moment dat de tijd ervoor rijp is.

De vragen zijn kort en naar de regel zonder illustratie en/of echo.

Vooral de Open VLD doet ter zitting deze keer zijn best.

Mevr. Battheu stelt een vraag die onder beslissingsbevoegdheid van de Vlaamse overheid ligt. De burgemeester zal wel bij een bijeenkomst ermee te maken hebben. Wat hij dan als opinie van de stad zal naar voor brengen was misschien de vraag. Maar daarin blijven op onze honger.

Raadslid Costenobel vraagt waarom de stad Poperinge niet heeft meegetekend met de andere 34 gemeenten op het regenboog charter (holebi en transgender minded gemeenten). Schepen Desmytter stelt dat tekenen niet direct van de gemeente een open gemeente maakt tegenover die problematiek (Hij denkt misschien op de Fair Trade gemeente?). Hij geeft een omstandige opsomming van acties. De ene makkelijker dan de andere.

En om af te sluiten heeft raadslid Bert Costenobel eigenlijk twee vragen. Nl. de terechte vraag naar. Waarom er geen illustraties bij de vragen mogen geprojecteerd worden en een meer dan nuttige vraag welke oplossing ziet schepen Notebaert voor het onkruid op de Kleine Markt in Watou? Gras inzaaien dachten wij. Als er toch brede voegen zijn. Wordt vervolgd.