Gemeenteraad oktober 2014

02 November 2014

Miauw, miauw?. Als de kat van huis is? De kat was niet weg van huis! Dierenvrienden vervingen de hulpeloze beestjes en .. de muizen mochten binnenskamers enkel mond gesnoerd proberen te piepen. De kerkfabrieken stonden niet in de file. De dossiers gleden door bisdom en raad ? gelezen of ongelezen ? goedgekeurd aan de prille microomstandigheden voorbij. 1. Kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge. Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.

2. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Poperinge. Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.

3. Kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge. Budgetwijziging 2014. Aktename.

4. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Poperinge. Budgetwijziging 2014. Aktename.

5. Kerkfabriek Sint-Jan Poperinge. Budgetwijziging 2014. Aktename.

6. Kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge. Budget 2015. Aktename.

7. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Poperinge. Budget 2015. Aktename.

8. Kerkfabriek Sint-Jan Poperinge. Budget 2015. Aktename.

9. Kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke. Budget 2015. Aktename.

10. Kerkfabriek Sint-Victor Proven. Budget 2015. Aktename.

11. Kerkfabriek Sint-Vedastus Reningelst. Budget 2015. Aktename.

12. Kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge. Budget 2015. Aktename.

13. Kerkfabriek Sint-Martinus Haringe. Budget 2015. Aktename.

14. Kerkfabriek Sint-Jan-ter-Biezen. Budget 2015. Aktename.

15. Kerkfabriek Sint-Bavo Watou. Budget 2015. Aktename.

16. Protestantse Kerk Ieper. Budget 2015. Aktename.

17. Beheersovereenkomst stad-OCMW inzake een gezamenlijke ICT-ondersteuning. Goedkeuring.

Dit punt kreeg terecht een goedkeurend woordje van de Open VLD. Met de hoop op bestendiging.

18. FIGGA. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering. Benoeming vertegenwoordiger + plaatsvervanger.

19. GASELWEST. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger.

In de statuten GASELWEST en WIND4FLANDRES staat te lezen dat groene projecten slechts aanvaard als ze 8% opbrengen.

We vragen ons af waarom de norm enkel aandacht heeft voor winst. 8% waarom niet? Maar in verband met het energieprobleem is er een niet kwalificeerbare winst die blijkbaar NERGENS ? zelfs niet minimaal - wordt meegerekend.

De procedure waarbij ons raadslid voor de tweede keer het deksel op de neus krijgt met de schutbalk die democratie zou moeten optimaliseren gaf niet de rust die nodig is om in dit punt de anomalie aan te duiden. In extremis werd de vraag omtrent het katten asiel geweigerd met de opmerking dat de vraag niet kon doorgaan als VRAAG. Een vraag mag geen aanleiding tot debat. Als een debat voor en tegen heeft. Dan blijft ons de vraag hoe kan je voor en tegen vermijden als je een vraag hebt. Vragen zijn geen vragen als de vraag niet open is.

20. Gemeentelijke dotatie 2015 aan de politiezone Arro Ieper. Goedkeuring.

21. Brandweerhervorming. Instap in hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015 en financiële verdeelsleutel. Goedkeuring.

22. Uitbreiden van het brandweerarsenaal Zuid-IJzer. Perceel : Sanitair en verwarming. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

23. Project BouwKan. Samenwerkingsovereenkomst en addendum 2014. Goedkeuring.

Gemeenteraadscommissie techniek en planning

24. Aankoop van grond voor begraafplaats Watou. Ontwerp van verkoopakte. Goedkeuring.

Open VLD kreeg uitleg omtrent de drieledige samenstelling (nabestemming, enz.) van de koopprijs.

25. Fietspad Poperinge-Watou fase I. Eindafrekening van de werken. Goedkeuring.

26. Uitbreiding waterdistributienet Korte Lenestraat 1 en 3. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

27. Renovatie voormalig postgebouw. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

We voelen ons al iets op ons gemak als we lezen dat er ? overal? - FSC gelabelde hout zal worden gebruikt. IS er gedacht op een andere afvoer voor het hemelwater? Hadden we moeten vragen?

8/10 voor deze realisatie.

Er is aandacht voor het gelabeld hout en voor het dubbel glas.

28. Onze-Lieve-Vrouwekerk Poperinge. Renovatie torenspits en vier arkeltorentjes. Vooronderzoek. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

We waren met de groep op studiebezoek in de Kerk. Het kunstpatrimonium gaat ons nauw ter harte. Wat gebeurt er met dit erfgoed?

We deden de moeite de inventaris van het archief van de kerkfabriek ter hand te nemen. Deze inventaris ligt ook ter tafel in de technische dienst. Kranten schreven indertijd dat de toren al drie keer is moeten herbouwd worden.

Er staan in het dossier een hele boel vragen op die moeten bekeken worden. Dat is degelijk. Eén vraag vinden we niet. Is de torenkop waar de spits wordt opgezet stabiel genoeg? De torenspits moest altijd  opnieuw. En als het zo NIET is er dan wel nog reden genoeg om vanuit de commissie monumenten de renovatie te vragen - vooral gezien de herbestemming?

 

In het kader van de herbestemming lijkt het ons ook goed dat het probleem in zijn geheel bekeken (bedoeld is hier de toren en NIET de gehele kerk zoals raadslid LEFEVER stelt). Alle vragen die er aan de torenspits gesteld worden zijn zeker relevant (Nieuwpoortsesteen, enz.). In verband met de duurzaamheid van de renovatie is de vraag naar de basis waarop de torenspits staat niet genoeg onderlijnd. De oude Poperingenaars weten nog dat er een hele tijd geen toren op stond. De vraag naar archiefonderzoek is uitdrukkelijk in dat verband niet misplaatst, zelfs sterk aanbevolen. Misschien is het zelfs mogelijk dat monumenten ook inzien dat herstel geen keuze is gezien de herbestemming en de onzekere stabiliteit van de basis. We lopen daarbij niet voor op het onderzoek maar vragen om dit mee in rekening te brengen om niet nog eens een 4e renovatie voor te bereiden.

 

We haasten ons te melden dat de burgemeester in een wrange zinsnede de vraag naar de klasseringsinstantie afdeed met Vragen staat vrij. Dat blijkt niet overal waar te zijn.

De communicatie rond dit punt is naar schepen en technische dienst vooraf gemeld. Hiervan bleek de meerderheid niet van op de hoogte. Vreemd.

29. Sint-Michielscomplex. Goedkeuring verkoopprocedure en ontwerp van verkoopakte.

Een moment bleek het alsof Open VLD en CD&V de glazen bol aan mekaar "jeunen".

30. Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater. Wijziging. Goedkeuring.

31. Heffing van een belasting op niet-bebouwde gronden en percelen. Wijziging. Goedkeuring.

Hier werd een woordenwisseling gehouden omtrent het bewijs dat moet geleverd worden als grond verpacht is. Uiteraard had de Open  VLD het niet over de vermindering aan belasting. Schepen Vanlerberghe gaf een voorbeeld van hoe inzage in persoonsgegevens niet altijd kunnen, terwijl raadslid Battheu wel deze snelle verificatie suggereerde.

32. Inrichting van 'winterterrassen'.

     a) Reglement houdende het vaststellen van voorschriften met betrekking tot het plaatsen en de inrichting van winterterrassen. Wijziging. Goedkeuring.

Herhaalde opmerking van Stephanie Demaesschalck omtrent winterverwarming in terassen. Dit is economisch en ecologisch onverantwoord. Antwoord: we hebben niet de tijd gehad om de opmerking te verwerklen en spreken er met de Horeca over. O.i. beslist de horeca over het milieu of is het de bedoeling heb ervan te overtuigen dat de keuze van de stad wel is te zorgen voor het milieu?

     b) Reglement houdende het heffen van een belasting op het plaatsen van terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopsautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein. Wijziging. Goedkeuring.

33. Aanvullend reglement op het wegverkeer. Benedictijnenstraat. Goedkeuring.

Open VLD ? bijzonder actief ? pleiten voor zone 30 (antwoord: aansluitend op Boeschepestraat, wellicht Ja) en verlaten van het VTI via de Havermuis (reeds in onderhandeling met VTI, maar niet de onmiddellijk keuze omwille van schaderisico's, enz.)

34. Vragen en antwoorden.

Spijts de blokkade van twee (vrouwen)vragen was er ruimschoots democratische activiteit. We zijn geen voorstander te smeken om korte antwoorden. We willen ook toegeven dat sommige antwoorden inderdaad gedocumenteerd en goed doordacht overkwamen.

Raadslid Sabine stelde dat het centrum van Poperinge niet dezelfde inspraak had omwille van het ontbreken van een bewonersplatform. Het scabinale antwoord op Sabine's vraag was dat de dynamiek en de agenda van het bewonersplatform anders is en niet direct over te planten is voor een centrum situatie. Het centrum is meer gediend met een denktank. De wisselwerking en de verbondenheid is in de dorpen anders dan in het centrum. Ook organisatorisch is het dorp makkelijker onder de structuur van voorzitter, enz. te brengen dan de stad?Heen en weer hebben beide partijen punten die we kunnen beamen.

Uiteraard zijn we allemaal voor een surplus aan democratie. Als groen houden we aan de basisdemocratie en die is en kan ? idealiter ? in de raden die er nu zijn. Volop inzetten in raden die representatief zijn (geen aangeduide vrijwilligers) en geëigend functioneren (geen feestcomités) is herwaardering van ons democratisch spel (kracht van de basis). Is er geen gevaar dat platforms een splijtzwam zijn? Waarom niet de geëigende kanalen revaloriseren? In de raden zijn er toch ook vertegenwoordigers van de dorpen?

De indexsprong zouden wij gehanteerd hebben in de lijn van kun je inschatten hoeveel loonverlies dit voor het personeel betekent?

Raadslid Pascal Lapanne had het over 11 november en hoe dit anno 2014 jaar zou geprogrammeerd worden. O.i. een behoorlijk programma. Het betrekken van jeugd en kunstacademie is een goede suggestie.

We konden ook instemmen met de lof over het illustratoren evenement in de BIB. Met de rechtvaardiging van de kosten voor de publiciteit kunnen we tot op een bepaalde hoogte instemmen. Het is echter wel de vraag of het haalbaar is dat alle gelijkwaardige culturele evenementen op dezelfde manier gehonoreerd worden. Het probleem blijft dat smaak en kleuren zo moeilijk geschat worden?.Miauw, miauw?. Als de kat van huis is? De kat was niet weg van huis! Dierenvrienden vervingen de hulpeloze beestjes en .. de muizen mochten binnenskamers enkel mond gesnoerd proberen te piepen.

 

 

- verwarming OP terras Herinnering Brugge verbiedt het

 

We herinneren aan het feit dat in de commissie is gezegd dat er niet is aan gedacht dat verwarming buiten in de winter in Brugge bv. is verboden. Aangezien de nota nog moet gestemd worden vragen we of het niet kan worden ingelast aangezien het én economisch én ecologisch onverantwoord is.

 

- pesticides -

 

Bravo voor wat er gepland wordt - peil van aantasting grond water is verbeterd. Dat is  GOED, maar het gaat nog altijd om een slecht peil. Excuses voor onze paniek in verband met de vraag om uitstel.

 

 

 

- dossier O.-L.-Vrouwekerk

Ik controleerde of de aangegeven historische opzoeking erbij zat.. 

Kranten schreven dat de toren al drie keer is moeten herbouwd worden. Er staan een hele boel vragen op die moeten bekeken worden. Dat is degelijk. Eén vraag vinden we niet. Is de torenkop waar de spits wordt opgezet stabiel genoeg?En als het zo niet is is er dan wel nog duurzaamheid genoeg om vanuit de commissie monumenten de renovatie te vragen - vooral gezien d  herbestemminge?

 

In het kader van de herbestemming lijkt het ons ook goed dat het probleem in zijn geheel bekeken wordt. Alle vragen die er aan de torenspits gesteld worden zijn zeker relevant. In verband met de duurzaamheid van de renovatie is de vraag naar de basis waarop de torenspits staat niet genoeg onderlijnd. De torenspits wordt nu voor de derde maal aangepakt. De oude Poperingenaars weten nog dat er een hele tijd geen toren op stond. De vraag naar archiefonderzoek is uitdrukkelijk in dat verband niet misplaatst, zelfs sterk aanbevolen. Misschien iis het zelfs mogelijk dat monumenten ook inzien dat herstel geen keuze is gezien de herbestemming en de onzekere stabiliteit van de basis. We lopen daarbij niet voor op het onderzoek maar vragen om dit mee in rekening te brengen om niet nog eens een 4e renovatie voor te bereiden.

 

De kerkfabrieken stonden niet in de file. De dossiers gleden door bisdom en raad ? gelezen of ongelezen ? goedgekeurd aan de prille microomstandigheden voorbij.

1. Kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge. Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.

2. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Poperinge. Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring.

3. Kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge. Budgetwijziging 2014. Aktename.

4. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Poperinge. Budgetwijziging 2014. Aktename.

5. Kerkfabriek Sint-Jan Poperinge. Budgetwijziging 2014. Aktename.

6. Kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge. Budget 2015. Aktename.

7. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Poperinge. Budget 2015. Aktename.

8. Kerkfabriek Sint-Jan Poperinge. Budget 2015. Aktename.

9. Kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke. Budget 2015. Aktename.

10. Kerkfabriek Sint-Victor Proven. Budget 2015. Aktename.

11. Kerkfabriek Sint-Vedastus Reningelst. Budget 2015. Aktename.

12. Kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge. Budget 2015. Aktename.

13. Kerkfabriek Sint-Martinus Haringe. Budget 2015. Aktename.

14. Kerkfabriek Sint-Jan-ter-Biezen. Budget 2015. Aktename.

15. Kerkfabriek Sint-Bavo Watou. Budget 2015. Aktename.

16. Protestantse Kerk Ieper. Budget 2015. Aktename.

17. Beheersovereenkomst stad-OCMW inzake een gezamenlijke ICT-ondersteuning. Goedkeuring.

Dit punt kreeg terecht een goedkeurend woordje van de Open VLD. Met de hoop op bestendiging.

18. FIGGA. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering. Benoeming vertegenwoordiger + plaatsvervanger.

19. GASELWEST. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger.

In de statuten GASELWEST en WIND4FLANDRES staat te lezen dat groene projecten slechts aanvaard als ze 8% opbrengen.

We vragen ons af waarom de norm enkel aandacht heeft voor winst. 8% waarom niet? Maar in verband met het energieprobleem is er een niet kwalificeerbare winst die blijkbaar NERGENS ? zelfs niet minimaal - wordt meegerekend.

De procedure waarbij ons raadslid voor de tweede keer het deksel op de neus krijgt met de schutbalk die democratie zou moeten optimaliseren gaf niet de rust die nodig is om in dit punt de anomalie aan te duiden. In extremis werd de vraag omtrent het katten asiel geweigerd met de opmerking dat de vraag niet kon doorgaan als VRAAG. Een vraag mag geen aanleiding tot debat. Als een debat voor en tegen heeft. Dan blijft ons de vraag hoe kan je voor en tegen vermijden als je een vraag hebt. Vragen zijn geen vragen als de vraag niet open is.

20. Gemeentelijke dotatie 2015 aan de politiezone Arro Ieper. Goedkeuring.

21. Brandweerhervorming. Instap in hulpverleningszone Westhoek (West-Vlaanderen 4) vanaf 1 januari 2015 en financiële verdeelsleutel. Goedkeuring.

22. Uitbreiden van het brandweerarsenaal Zuid-IJzer. Perceel : Sanitair en verwarming. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

23. Project BouwKan. Samenwerkingsovereenkomst en addendum 2014. Goedkeuring.

Gemeenteraadscommissie techniek en planning

24. Aankoop van grond voor begraafplaats Watou. Ontwerp van verkoopakte. Goedkeuring.

Open VLD kreeg uitleg omtrent de drieledige samenstelling (nabestemming, enz.) van de koopprijs.

25. Fietspad Poperinge-Watou fase I. Eindafrekening van de werken. Goedkeuring.

26. Uitbreiding waterdistributienet Korte Lenestraat 1 en 3. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

27. Renovatie voormalig postgebouw. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

We voelen ons al iets op ons gemak als we lezen dat er ? overal? - FSC gelabelde hout zal worden gebruikt. IS er gedacht op een andere afvoer voor het hemelwater? Hadden we moeten vragen?

8/10 voor deze realisatie.

Er is aandacht voor het gelabeld hout en voor het dubbel glas.

28. Onze-Lieve-Vrouwekerk Poperinge. Renovatie torenspits en vier arkeltorentjes. Vooronderzoek. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

We waren met de groep op studiebezoek in de Kerk. Het kunstpatrimonium gaat ons nauw ter harte. Wat gebeurt er met dit erfgoed?

We deden de moeite de inventaris van het archief van de kerkfabriek ter hand te nemen. Deze inventaris ligt ook ter tafel in de technische dienst. Kranten schreven indertijd dat de toren al drie keer is moeten herbouwd worden.

Er staan in het dossier een hele boel vragen op die moeten bekeken worden. Dat is degelijk. Eén vraag vinden we niet. Is de torenkop waar de spits wordt opgezet stabiel genoeg? De torenspits moest altijd  opnieuw. En als het zo NIET is er dan wel nog reden genoeg om vanuit de commissie monumenten de renovatie te vragen - vooral gezien de herbestemming?

 

In het kader van de herbestemming lijkt het ons ook goed dat het probleem in zijn geheel bekeken (bedoeld is hier de toren en NIET de gehele kerk zoals raadslid LEFEVER stelt). Alle vragen die er aan de torenspits gesteld worden zijn zeker relevant (Nieuwpoortsesteen, enz.). In verband met de duurzaamheid van de renovatie is de vraag naar de basis waarop de torenspits staat niet genoeg onderlijnd. De oude Poperingenaars weten nog dat er een hele tijd geen toren op stond. De vraag naar archiefonderzoek is uitdrukkelijk in dat verband niet misplaatst, zelfs sterk aanbevolen. Misschien is het zelfs mogelijk dat monumenten ook inzien dat herstel geen keuze is gezien de herbestemming en de onzekere stabiliteit van de basis. We lopen daarbij niet voor op het onderzoek maar vragen om dit mee in rekening te brengen om niet nog eens een 4e renovatie voor te bereiden.

We haasten ons te melden dat de burgemeester in een wrange zinsnede de vraag naar de klasseringsinstantie afdeed met Vragen staat vrij. Dat blijkt niet overal waar te zijn.

De communicatie rond dit punt is naar schepen en technische dienst vooraf gemeld. Hiervan bleek de meerderheid niet van op de hoogte. Vreemd.

29. Sint-Michielscomplex. Goedkeuring verkoopprocedure en ontwerp van verkoopakte.

Een moment bleek het alsof Open VLD en CD&V de glazen bol aan mekaar "jeunen".

30. Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater. Wijziging. Goedkeuring.

31. Heffing van een belasting op niet-bebouwde gronden en percelen. Wijziging. Goedkeuring.

Hier werd een woordenwisseling gehouden omtrent het bewijs dat moet geleverd worden als grond verpacht is. Uiteraard had de Open  VLD het niet over de vermindering aan belasting. Schepen Vanlerberghe gaf een voorbeeld van hoe inzage in persoonsgegevens niet altijd kunnen, terwijl raadslid Battheu wel deze snelle verificatie suggereerde.

32. Inrichting van 'winterterrassen'.

     a) Reglement houdende het vaststellen van voorschriften met betrekking tot het plaatsen en de inrichting van winterterrassen. Wijziging. Goedkeuring.

Herhaalde opmerking van Stephanie Demaesschalck omtrent winterverwarming in terassen. Dit is economisch en ecologisch onverantwoord. Antwoord: we hebben niet de tijd gehad om de opmerking te verwerklen en spreken er met de Horeca over. O.i. beslist de horeca over het milieu of is het de bedoeling heb ervan te overtuigen dat de keuze van de stad wel is te zorgen voor het milieu?

     b) Reglement houdende het heffen van een belasting op het plaatsen van terrassen of gelijkaardige constructies, koopwaren, verkoopsautomaten, publiciteits- en aanhangwagens op het openbaar domein. Wijziging. Goedkeuring.

33. Aanvullend reglement op het wegverkeer. Benedictijnenstraat. Goedkeuring.

Open VLD ? bijzonder actief ? pleiten voor zone 30 (antwoord: aansluitend op Boeschepestraat, wellicht Ja) en verlaten van het VTI via de Havermuis (reeds in onderhandeling met VTI, maar niet de onmiddellijk keuze omwille van schaderisico's, enz.)

34. Vragen en antwoorden.

Spijts de blokkade van twee (vrouwen)vragen was er ruimschoots democratische activiteit. We zijn geen voorstander te smeken om korte antwoorden. We willen ook toegeven dat sommige antwoorden inderdaad gedocumenteerd en goed doordacht overkwamen.

Raadslid Sabine stelde dat het centrum van Poperinge niet dezelfde inspraak had omwille van het ontbreken van een bewonersplatform. Het scabinale antwoord op Sabine's vraag was dat de dynamiek en de agenda van het bewonersplatform anders is en niet direct over te planten is voor een centrum situatie. Het centrum is meer gediend met een denktank. De wisselwerking en de verbondenheid is in de dorpen anders dan in het centrum. Ook organisatorisch is het dorp makkelijker onder de structuur van voorzitter, enz. te brengen dan de stad?Heen en weer hebben beide partijen punten die we kunnen beamen.

Uiteraard zijn we allemaal voor een surplus aan democratie. Als groen houden we aan de basisdemocratie en die is en kan ? idealiter ? in de raden die er nu zijn. Volop inzetten in raden die representatief zijn (geen aangeduide vrijwilligers) en geëigend functioneren (geen feestcomités) is herwaardering van ons democratisch spel (kracht van de basis). Is er geen gevaar dat platforms een splijtzwam zijn? Waarom niet de geëigende kanalen revaloriseren? In de raden zijn er toch ook vertegenwoordigers van de dorpen?

De indexsprong zouden wij gehanteerd hebben in de lijn van kun je inschatten hoeveel loonverlies dit voor het personeel betekent?

Raadslid Pascal Lapanne had het over 11 november en hoe dit anno 2014 jaar zou geprogrammeerd worden. O.i. een behoorlijk programma. Het betrekken van jeugd en kunstacademie is een goede suggestie.

We konden ook instemmen met de lof over het illustratoren evenement in de BIB. Met de rechtvaardiging van de kosten voor de publiciteit kunnen we tot op een bepaalde hoogte instemmen. Het is echter wel de vraag of het haalbaar is dat alle gelijkwaardige culturele evenementen op dezelfde manier gehonoreerd worden. Het probleem blijft dat smaak en kleuren zo moeilijk geschat worden?.