Gemeenteraad novermber 2014

03 December 2014

Verder lezen door op de titel te drukken!! Er is deze keer een meer dan gewone inspanning gedaan om de details van de verslaggeving wat meer te verzorgen. Het democratisch gehalte van de participatie ligt ons nauw aan het hart. Wissel bij NVA. Lieven Ryckebusch neemt in de gemeenteraad voorlopig de plaats in van Charlotte Vyvey die om studieredenen verhinderd is

 1. Idem voor de commissie ruimtelijke ordening, milieu-en natuuronwikkeling en techniek en planning
 2. Wijziging in de rechtspositieregeling (oa procedures van aanwerving en evaluatie) van het stadspersoneel
 3. Personeelsinformatie en Organogram. ?Specifieke vragen van Stephanie leren ons dat een naamswijziging mobiliteitsambtenaar is gebeurd , welke taak nu de redders van het zwembad momenteel hebben, dat een niveau wijziging van personeel binnen CO7 op hun vraag is doorgevoerd.  
 4. Wijziging reglement vrijwillig brandweerkorps : aantal beroepsbrandweermannen van 1 naar 2 gebracht .
 5. Behoud gemeentebelasting op personenbelasting op 8%
 6. Behoud gemeentelijke opcentiemen op 1.975
 7. Budgetwijziging OCMW
 8. Budget 2015 OCMW
 9. Kapitaalsverhoging bij Gaselwest na overdracht van de aandelen van Electrabel. ?Onthouding door Groen. Wanneer mogen milieuvriendelijker spelers ook mee bepalen.
 10. Psylon goedkeuren agenda buitengewone algemene agenda en mandaat verlenen voor vertegenwoordiging aan Myriam Maes (CD&V)
 11. WVI goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering en mandaat verlenen voor vertegenwoordiging aan Marjan Chapelle
 12. IVVO goedkeuren agenda buitengewone algemene vergadering en mandaat verlenen voor vertegenwoordiging aan Marjan Chapelle
 13. Plaatsen conferentiesysteem in de raadzaal. Blijkbaar werd bij de renovatie van de huidige raadzaal een foutieve bekabeling gedaan waardoor dit nu volledig moest vernieuwd worden Is hier een studiebureau verantwoordelijk voor? Wanneer betalen die mee aan dergelijk geknoei?
 14. Gemeentelijke saneringsplicht . Overeenkomst met de watergroep. Bijdrage voor opvang en transport en vergoeding voor eigen waterwinners voor 2015. ?
 15. Aankoop enkele percelen voor aanleg fietspad Poperinge-Woesten. ?
 16. Heraanleg Toekomststraat . Vragen uit onverwachte hoek: mevr Tilleman (Open Vld) vroeg waarom er geen gescheiden rioleringstelsel wordt voorzien. Antwoord: omdat dit momenteel niet kan aansluiten op een gescheiden stelsel en dus duurder zou uitvallen 'zonder onmiddellijk nut'. De rijwoningen van deze straat kunnen niet verplicht worden dubbel stelsel te plaatsen, momenteel is dit enkel bij grote renovatiewerken. Het gebruikelijke lange termijn denken!
 17. Werken aan de Sint Pietersstraat in Reningelst . Discussie over de fasering. Defever vroeg waarom alles niet in één fase afgewerkt kon worden, gezien de tweede fase al voorzien is 3 maand na de eerste. Op die manier zullen bewoners nogmaals in de werken zitten. Antwoord 1ste fase is een testfase op een klein stuk van de straat voor een nieuwe soort wegbedekking. Dit zal later geëvalueerd worden. Als dat niet kort op de bal spelen is?
 18. Adviesraad Mobiliteit en Verkeer Charlotte Vyvey wordt als plaatsvervangend lid aangeduid
 19. Rup Centrumontwikkeling. Stephanie vraagt waarom het advies van Gecoro om meer dan 10% groen te voorzien niet gevolgd wordt. Antwoord dat dit niet algemeen kan worden opgenomen in een RUP is op zijn minst twijfelachtig. Is dit nu echt zo moeilijk? Er is zelfs niet veel politieke moed voor nodig. Welke belangen primeren hier? Als er een visie achter zit. Kom en dan duidelijk voor uit! ?De opmerkingen over de randparkings zijn vooral efficiënt wanneer er een ruim aanbod is van openbaar vervoer van deze parkings naar het centrum. Dit is echter niet het geval te Poperinge. Hier draait met de kar om, het paard achter de wagen?. Eerst zorgen voor openbaar vervoer vanuit randgemeenten, enz. en dan redeneren over randparking. De vertegenwoordiging die tot op het niveau van het bestuur van De Lijn inspraak heeft moet gecontacteerd worden. In de rand is lobbyen vanuit meerdere instanties, steden en gemeenten uiteraard niet verloren. De algemene vergadering is enkel post factum: doekje voor het bloeden.
 20. Sappenleen Addendum samenwerkingsovereenkomst :. De noodzakelijke winstgevende activiteit is het verwerven van inkomsten uit de opstalvergoeding verschuldigd voor de windturbine 1.? ?
 21. Aankoop klanksysteem in Ghybe voor 60.000 €. Op 4 jaar terugverdiend, volgens de schepen van cultuur.?
 22. 23.Gemeentellijk reglement op uitlenen van logistiek materiaal. Wie een evenement organiseert in Poperinge kan GRATIS materiaal lenen. Ook een bestelwagen is gratis ter beschikking van verenigingen. O.K. voor de verenigingen, niet voor winstgevende en economische activiteiten.
 23. Retributiereglement betreffende het materiaal dat uitgeleend wordt onder punt 23 en laattijdig of niet-correct wordt terugbezorgd of verloren of beschadigd is.
 24. Tijdelijke politieverordeningen voor de kerstmarkt en de ijspiste. Op de vraag van Stephanie over de herbruikbare bekers antwoordde Ben Desmytter dat dit nog niet wordt gebruikt maar in onderzoek is. Wanneer komen die? Wat moet er nog onderzocht worden? ?Uitspraak van de burgemeester op vraag van Open Vld waarom tweemaal de marktkramers moeten uitwijken: de uitbater van de ijspiste is ook een soort marktkramer.
 25.  Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van evenementen oktober en november

TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

 • In naam van de ganse oppositie kaart Stephanie de problematiek van de zwerfkatten en honden. Aanvulling zie apostille
 • Mevrouw Sabine Battheu had zo haar bedenkingen bij de correctheid en representativiteit van de online enquête over de wijziging van het verkeerscirculatieplan.
 • Er ontspint zich een ellenlange discussie waaruit wij volgende puntjes onthouden. ?Er namen 1.100 mensen deel aan de elektronische bevraging . Dubbel ingevulde enquêtes zijn niet op te sporen. Er wordt een foutenmarge van 10% ingecalculeerd. ?Er zijn 5 ronde tafelgesprekken . Laatste op 10/12.
 • Op de opmerking dat er zeer weinig wordt gedaan voor de fietsers beweert Pieter Marchand dat er veel voorzien wordt en hij durft vernoemen: de stroken verhoogde fietspaden, parking aan de Sint-Janskerk wijziging Kiss and Ride . En er kunnen nog ideeën uit de bus komen door de ronde tafels. Geen sprake van om dit ernstig aan te pakken met behulp van de fietsersbond bv.

Apostille

Aanvullingen door gezamenlijke rapportering en Stephanie De Maesscalck. 

Alweer een vervanging in de GR rangen, waardoor we de GR begonnen met een aantal punten over vervangingen in raden en commissies.

Personeelsformatie

Bij het agendapunt over de personeelsformatie hadden we een aantal vragen voor schepen Desmyter.  De mobiliteitsambtenaar en milieuambtenaar krijgen een nieuwe titel, namelijk "deskundige" mobiliteit en idem voor milieu. Inhoudelijk verandert er niets aan deze aanstellingen. Daarnaast valt ook op dat er 4 FTE ploegbazen wegvallen bij de statutairen. Deze worden vervangen door assistenten technische dienst op C niveau.

De redders van het zwembad (ook 4 FTE) zijn momenteel als volgt tewerkgesteld: 1 werkt als stadswacht, 1 neemt een vacature op de technische dienst van de sportzone op, 1 heeft een tijdelijke aanstelling als schilder en een vierde? (ben ik vergeten).

Bij de contractuelen zien we een extra kracht op de IBO, die vroeger door KAV werd ingevuld maar sinds de IBO volledig onder verantwoordelijkheid van de stad valt nu door de stad wordt ingevuld.  Financieel komen dus nu ook de subsidies van de IBO die vroeger bij KAV terechtkwamen naar de stad, en dit compenseert min of meer de extra personeelskost.

GROENE VISIE gevraagd door de GECORO

Het grote punt was natuurlijk alweer het RUP centrum: het bestuur besliste om een aantal aanbevelingen van de Gecoro niet op te volgen. Wij stellen ons hierbij toch vragen? De Gecoro wordt verondersteld toch een orgaan te zijn dat zich buigt over de dossiers en een aantal weloverwogen adviezen te geven. Wanneer op 3 punten de adviezen van Gecoro niet gevolgd worden, kan men zich vragen stellen bij het nut van deze adviescommités. De algemeen opmerking die de GECORO baar voor bracht om een visie te ontwikkelen rond GROEN ging verloren in de bezwarenrits.

Open VLD stelde zich vragen bij de onteigeningsprocedure van de woning in het Rekhof, en kwam alweer in de clinch met sommige leden van het college?

Wijzelf stelden ons vooral vragen bij de zeer terechte opmerkingen over het lage percentage openbaar groen dat voorzien wordt in het RUP. Ernaar gevraagd antwoordde de burgemeester dat hij een uniformiteit in de RUP's nastreeft, en dat indien hij een hoger percentage groen zou willen in de ganse stad, dit dan via een soort "overdruk RUP" op alle RUPs zou moeten van toepassing zijn. Wel ja, zou dat niet geweldig zijn? DAT IS VISIE. Zo dachten wij toch? Een bepaald beleidsplan rond groen zou niet misstaan in deze stad, maar helaas blijft het nu nog al te vaak bij minimale percentages die voorzien worden (en dan nog vaak onder de vorm van "groene parkings", ware het niet zo schrijnend een mens zou er eens goed mee lachen), en bij vage beloften dat men een visie zal ontwikkelen. Ondertussen schiet er natuurlijk haast niets meer over.

Herbruikbare bekers

Het politiereglement voor de kerstmarkt vermeldt opnieuw het verbod op het gebruik van glazen en tassen. Enkel voor speciale bieren mag dit wel?

We vroegen, opnieuw, aan schepen Desmyter hoever het staat met het promoten van herbruikbare bekers in Poperinge. Men is ermee bezig, een pilootstudie in het jeugdhuis is bezig, maar voor de kerstmarkt nog zeker geen oplossing. Spijtig, want het zou eigenlijk vrij gemakkelijk moeten kunnen ingevoerd worden, beeld je de massa afval in die dit politiereglement veroorzaakt. Nochtans pleit IVVO, partner van Poperinge, ook voor afvalarme evenementen. En het toppunt is: op de eigen website pleit Poperinge voor? afvalarme evenementen? http://www.poperinge.be/NL/pagina/2614/herbruikbare-bekers-en-afvalarme-evenementen

Pijnlijk, toch?

Toegevoegd agendapunt problematiek opvang zwerfkatten en ?honden.

Deze problematiek, die al sinds 2010 aangekaart wordt door de Poperingse dierenvrienden (Lydia Deseine), blijft aanslepen. Er is geen daling van het aantal zwerfkatten, ondanks sterilisatieprogramma's. 

De wet op dierenrechten, Art. 9, zegt dat ieder persoon die een zwervend, verloren of achtergelaten dier opvangt, verplicht is dit binnen de 4 dagen toe te vertrouwen aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij het dier heeft opgevangen of dat van zijn woonplaats. Maar hoe gaat dat dan in Poperinge? Bij wie kunnen deze katten terecht? Welke dienst houdt zich hiermee bezig? 

Voor honden is er de oplossing van het Schuthok, die 544 euro per maand krijgt voor de opvang van verloren honden. Indien het dier na 45 dagen niet is opgehaald kan hij het dier verkopen.

Een aanbod tot samenwerking met het Ieperse dierenasiel werd tot nu toe steeds afgeketst door het Poperingse bestuur.  Het Ieperse dierenasiel vroeg aanvankelijk 1 euro per inwoner voor samenwerking met Poperinge, maar zou nu bereid zijn deze prijs te laten zakken tot 35 cent per inwoner. Dit zou de kost reduceren tot een kleine 7000 euro per jaar.

Een inschatting van de huidige kosten komen op 15144 euro per jaar (7560 voor huiskatten (bonnen sterilisatie en kost 2 personeelsleden groendienst à 1u/week); 2230 euro vergoedingen dierenarts sterilisatie en euthanasie; en 5354 euro vergoeding schuthok en vergoeding vaccins en terugvordering kosten).

Uiteindelijk zou dit betekenen dat de samenwerking met Ieper duidelijk goedkoper zou zijn.

We hebben vernomen dat er een vergadering gepland is op 4 december met een afvaardiging van het bestuur en van het Ieperse dierenasiel. We hopen dat dit uiteindelijk zal resulteren in een samenwerking.

In naam van de Poperingse dierenvrienden werd dit punt door de gezamenlijke oppositie op de agenda van de GR gezet.

Antwoord van de schepen Notebaert: de kosten die hij vermeldt zijn veel lager (hoewel de cijfers van de Poperingse dierenvrienden van de gemeente zelf komen). Opnieuw naast de kwestie antwoord, zullen overleggen op 4 december.

Wordt zeker en vast vervolgd.