Gemeenteraad november 2016

04 December 2016

Gemeenteraad november 2016

De aanwezigheid op het persplatform gaat lepeltjesgewijs aangroeien. Nationaal komt er wel nu en dan een rukwind om de rechtse koers te bestoffen. Of dat verder zal gaan daar hebben we niet onmiddellijk profetische uitspraken over. In die stofwolken kunnen we niet blijven zonder wat eigen commentaar. Na de carens van vorige maand vonden we de zitting van november wat bewuster en actiever. We herkenden de posities en de karakters. Vaak met uitgesproken luciede statements. Het gaat inderdaad heel vaak om percepties (dixit de burgemeester). En inderdaad het is vaak duidelijk van de ene kant afwijkende percepties en aan de andere kant overtuigde stellingname. Met de aktename rolde de OCMW - Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen probleemloos de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, de Budgetwijziging nr. 1 en het Budget 2017 uit. De 30 punten wierhielden wellicht de raadsleden om even penningen en rekeningen onder de loupe te nemen.

De Kerkfabriek Sint-Martinus Haringe is regulariseerd.

FIGGA + IVVO + PSILON + W.V.I. kregen in een mum van tijd - Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering en vaststelling. Hopelijk hebben de leden van de raad de voorgeschiedenis voor ogen. Fluxys en Publi-T ? Eandis Asset, enz. incluis.

Groen nam het woord om te herinneren dat er herbruikbare bekers beschikbaar zijn en waarom die niet worden gebruikt. Uitvoerige repliek blijkt niet nodig.

De plannen van het vroonhof waren al ruim besproken in de commissie en ter perse. Een tweede masterplan mag men het document niet noemen. Die het dossier wat langer kent zal de kieskeurigheid in verband met de term in het kader van de eigen perceptie van de meerderheid niet ontgaan. Hoeveel al die plannen al gekost hebben kwam noch ter tafel noch ter perse. Stephanie had een vlotte suggestieve droom met duidelijk accenten naar open en groene ruimte (Groendaken? Doorlaatbare parking? Doordenken op én veiligheid én toegankelijkheid). We ontkennen niet dat het een dossier is met betekenis en uitstraling voor de stad. Dat is een algemene perceptie. En marge zegt de burgemeester dat de droom van Stephanie niet voorafgaat aan wat de meerderheid zal bepalen..... Voor d egoede verstaander. Wij bepalen en achteraf gaan we het u mededelen!

Raadslid Vanhee neemt het woord ivm. het Kerkhof Sint-Vedastuskerk Reningelst. De heren-WC wordt opgeruimd en de wachtbuis komt er.

De retributies en de belastingen die moeten hernieuwd worden brengen geen veranderingen. Open VLD wil een poging wagen om veertig jaar bestaande regelingen af te bouwen.Dat gaat inderdaad uit van de Open VLD perceptie omtrent belastingen.

De Molenstraat in Krombeke wordt geregulariseerd.

De Heffing van een contantbelasting voor het aanvoeren van afvalstoffen op het stedelijk recyclagepark wordt gewijzigd. Het systeem is hiermee duidelijk rechtvaardiger.

In de reeks herhaalde regelingen kwam ook de premie in de hopsector aan bod. Positief is de voorwaarde naar kwaliteit. In de perceptie kwaliteit is geen meerwaarde genoteerd voor biohop. O. i. Spijtig uiteraard..

Resoc plant met algemene goedkeuring een subsidieovereenkomst Westhoek. De nieuwe wereld. Stephanie vraagt naar de concrete aanpak. Het beleid onderlijnt de sympathie van de ondernemingen. Open VLD is gelukkig met de bindingen met privaat initiatief. Marketing om de streek te promoten en aantrekkelijk te maken kan geen probleem zijn. De meerderheid noemt de bouwprojecten en de zwemkom. Over de belbus wordt gezwegen. Sociaal aspecten, open ruimte en cultuur naar het brede publiek is in het halfrond niet genoemd.

Het SAVE-Charter is een toe te juichen ontwikkeling. Ondertussen horen we dat er een stuurgroep is en een commissie als het om mobiliteit gaat. Vanuit groen denken we dat er wel eens een oplossing moet gezocht rond werkbare en effectieve inspraak. Platforms, stuurgroepen, commissies, raden en organen is een te verspreide aanpak. Democratie mag niet verdelen. We vragen ons af wieal die mogelijkheden kent. Er is een meldpunt verbonden aan de website van de stad. In het kader van het charter vraagt Stephanie ? bij herhaling ? of er een autoloze zondag kan komen. Schepen Pieter Marchand herhaalt dat de keuze voor lekker westhoek dit onmogelijk maakt. Perceptie en prioriteiten?

Rond de Bollaard is de communicatie ? op het locale vlak ? naar behoren gevoerd. Stephanie checkt of men de suggestie omtrent het niet streek-eigen groen (exoten) heeft meegenomen. De sites op internet waar men kan spieken werden nog eens vermeld.

Artistiek Pedagogisch Project/ Schoolwerkplan 2017-2023 van de stedelijke kunstacademie werd goedgekeurd. We zochten te vergeefs naar de syndicale vertegenwoordiging en hoe die geregeld is.

Culturele faits divers passeerden vrij de revue: het vakwerkhuisje, Helleketelweg 14, Poperinge is opgenomen in de gidsen arrangementen en de Internationale Hoppefeesten 2017 staan onder de de opdracht voor de organisatie van de Hoppefeesten en zijn uitgewerkt in de afsprakennota met de vzw Vlaamse Hopregio.

Het Sport- en recreatiebad De Kouter komt in het forum via meerdere raadsleden. Grosso modo gaat het om de prijs. Schepen Vanlerberghe stelt dat de prijs niet het hoofdprobleem is. Waar men bang was van de prijs is er 200% deelname. Vergelijking in verband met het recreatiebad is niet mogelijk. Stephanie trekt de kaart van het sociale luik. Schepen Valerberghe verwijst naar de uitpas waar hier een element is voorzien dat nog moet komen. De bezetting 'sport' en 'banen' kwam in de commissie aan bod.

Raadslid Johan Lefever hernam het punt waar de Open VLD achter staat nl. de knip die men heeft willen organiseren voor het stadhuis in naam van de bereikbaarheid van de markt. De meerderheid o.i. terecht ziet hierin een ontmoediging van koning auto.

Bij de vragen ging het over het Burgemeester Bertenplein. Het antwoord van schepen Pieter Marchand is samen te vatten: zichtbaarheid en doorstroming nopen ons tot deze oplossing.

De voetpaden en de verbetering voor de oudere voetganger heeft een onderbreking omwille van de onderaannemer.

Raadslid Battheu wil weten wat de plannen zijn rond de oude treinweg. In zijn antwoord remt de burgemeester de vraag af met de erop te wijzen dat er nog geen vraag gekomen is van de spoorwegen en dat er nog van alles moet gebeuren. Hiermee nog maar eens een antwoord waarmee men alle kanten uit kan.