Gemeenteraad november 2015

04 December 2015

Gemeenteraad november 2015

Acht duizend vier honderd zestig duizend seconden gemeenteraad november 2015. Sowieso geen bewijs van onzorgvuldig transactionele inspraakcultuur.  Naast de klassiekers: vertegenwoordigingen (IVVO, GASELWEST, EANDIS, FIGGA, PSYLON) met of zonder critici (hoogstens twee critici) waren er twee rekeningen (van het O.C.M.W. met het ontdubbelde paviljoentje en de kerkfabriek van Haringe (volgende rekening komt alles in orde komt). Ook de papieren van de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen passeerden (werkwoord afgeleid van passief) met de herwerkte jaarrekening dienstjaar 2014, budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2015, aanpassing meerjarenplan 2014-2019, Budget 2016.

De Kapitaalverhoging IVVO, en de agenda buitengewone algemene vergadering werden aangebracht.

In de commissie krijgen we het omstandige verhaal dat EANDIS naar de private kapitaalmarkt moet. Het woord Turteltaks moet nog eens, ? o.i. ? een natrap -, aan de Groene certificaten doen herinneren. Het EANnummer en het Vlaanderenverhaal (afschaffen/ontvetten van de provincie) moeten de informatie weghouden van EANDIS als energiegerelateerd verhaal.

Bij het PSYLON verhaal wordt in de commissie aan de verkozen instemmende vertegenwoordiger meegegeven dat er altijd stokken in de wielen wordt gestoken als iemand een winstgevende zaak wil starten (duidelijk terug de filosofie van economie>ecologie en stokken in de wielen van de inspraak).

Punt 13 was aanpassing aan een omzendbrief van het Agentschap Buitenlands Bestuur.

Ook al was de zitting 4 uur bezig. Niemand verloor zijn eigen traject Open VLD pleitte voor een glas  bij de huwelijken op het stadhuis. De spreker wees op het feit dat er bij een groot deel geen kerkelijke plechtigheid meer is. De zittende meerderheid zag er een ideologische oneffenheid in van de interpellant: is dat geen concurrentie aan de horeca?

Dit duel is vaker aan bod gekomen. Wanneer de discussie over solidariteit ter tafel kwam (bijdrage aan lokale economie ? equal level playing) dan blijken bepaalde partijen solidariteit enkel van de kant van de return te bekijken. De burgemeester wilde zelfs enkel ogenblikken Liberaal denken ? zei hij zelf ?. In de trant licht van een hem zeer geëigende repliek wees hij op de vraag naar zelfstandigheid (liberaal principe) verdedigt. Hij noemt de keuzes die nu gemaakt is de vraag van de economische actoren ? maximaal ingevuld.

Als Mevrouw Tilleman met enkele cijfers de Hulpverleningszone Westhoek bevraagt dan is de inleiding op het antwoord dat het in dit punt gaat over de dotatie aan een overgehevelde bevoegdheid. En dat binnen deze bevoegdheid - niet van de stad - moest gezocht worden naar een regeling over 18 gemeenten.

Het convenant dat wel bedenkingen (energie!) kon oproepen omtrent de noodzakelijkheid van de ijspiste (jaar verlengd) komt niet ter sprake. De permanentie van de voorziening aan de noodzakelijke drankvoorziening lijkt het belangrijkste. De randanimatie wordt opgesomd Euro Christmas run, Schlageravond, reuzerad.. en nieuwjaarsreceptie voor de bewoners.

De Las Vegas Hoppeland Rally 2015 op zaterdag 28 november 2015 ging... niet door.

De verkaveling Bommelbilk is met het plan uitgelegd in de commissie. Het eufemisme als zou hier de groene long aan de waterkant aangelegd worden (in de buurt van wat een recyclage paradijs had kunnen worden) vonden we toch wat kort door de bocht. Het lijkt ons meer een mix van zorgvuldig afgewogen economisch lucratief project. Met enkele pluspunten die we niet willen onder de mat vegen: De wijken zijn enkel via voetweg verbonden (zeer goed voor verkeersluwe straten)

De herinrichting van de schoolomgeving Bruggestraat werd grondig onder handen genomen. We hoorden het gekende verhaal dat alle miserie er altijd geweest is en het vraagteken van de derde fase dat open bleef. Wordt het grasdeken van het oude kerkhof parking? Misschien moeten sommige ouders toch even hun kinderen een eindje laten sporten... Misschien is koning auto in het verhaal toch wat te opdringerig?

Het Zoneringsplan van IBA is ter inzage in het stadhuis cf. info uit de commissie.

De Stedelijke raad voor lokale economie krijgt zijn statuten. Er komt een hoge injectie om winkels naar kernwinkelcentrum te brengen tot 20.000 Euro voor wie van verderop naar centrum komt. Overname, herlocaliseren (cf. voorgaande bemerking), digitaliseren (klantenbestanden, enz - toekomstgericht), herinrichten horeca publieksruimte worden de criteria om subsidie te krijgen. Heel wat subsidies gaan naast wat het centrum management al in kas kreeg tonen dat de sector niet onderbedeeld is. De alibi is: we subsidiëren niet banken en verzekering of ringwinkels (info commissie). Zo is er een raad voor alle economische activiteiten. Zo wil men fiets en wandeltoerisme promoten. Nachtwinkels zijn uitgesloten. Het kernwinkelgebied gaat van Sint Janskruisstraat tot OLV-kerk.

Ter zitting wil de burgemeester nog eens onderlijnen dat hij niet graag hoort dat de zittende meerderheid de oorzaak is van de achteruitgang van de economie. Het drieluik wordt terug boven gehaald de economie gaat achteruit. Dat is een algemene tendens, opgang e-commerce en veranderde mentaliteit zijn mede oorzaak. Open VLD zwaait met het bordje: inertie, te trage reactie, onmiddellijke actie is er niet geweest. Iedere vogel zingt zijn lied. Er zijn subsidies. Open VLD vindt de techniek omslachtig. CD&V zocht evenwicht en solidariteit. Wij zoeken nog altijd naar het ademgevend accent..

Even is er deining als het over de heffing van een belasting (CD&V hopeloos op zoek naar ander woord) op de winkelvloeroppervlakte van commerciële vestigingen in Poperinge, dienstig als promotiebijdrage, voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.

Open VLD vraagt per amendement om na één jaar te evalueren. CD&V wijst op de 35 personen (? 150 aldus Open VLD) die het zelf aanvroegen om de niet bijdragende leden die er wel van genoten te verplichten ook bij te dragen. Open VLD toont zich bezorgd (solidariteitA) voor de personen die aan de rand toch geen return hebben (solidariteit B). De bijdrage is tussen 500 en 250 Euro en niet in de deelgemeenten.

De subsidie lage energiewoning wordt afgeschaft en de nadruk wordt gelegd op energie neutraal. Deze subsidie is er opdat die een woning verhuurt (inpuls) via subsidie geneigd zou zijn om zijn woning aan te passen. Zou dat zo'n kost zijn om die subsidie voor de lage energie woning ook te behouden? De energieneutrale woning is toch beter. Is hiermee niet de kapitaalkrachtige het meest gediend?

Opmaken van een bouwkundig ontwerp voor de sloop van het ontmoetingscentrum De Bollaard en de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw passeert.

De Schenking van een schilderij van Henri Cleenewerck door Vincent Bataille lokt de vraag waar staat die nu en wordt die opgehangen. Antwoord: magazijn BIB boven het stadsarchief. Over toekomstig museum geen de minste verwijzing ook niet in het antwoord. Wel hint naar privé exposities.

De aanvullende agendapunten waren voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor de duur van de zitting.

Dat NV Isobowl de recreatieve touch aan het zwembad zou voor zijn rekening nemen is uiteindelijk quasi afgeblazen. Wij vinden dat de stad hier de dupe is van een dubieuze onderhandelaar.

Dat willen we zeker voorop stellen en niet blij zijn dat er lekker oppositie kan gespeeld worden. Er is een degelijk ? toch to-the-point ? uitleg gegeven over de lijdensweg door schepen Vanlerberghe.

Raadslid Battheu vindt dat er te weinig op papier staat (drie telkens na onderhandeling veranderde ontwerpen) en er is te lang geen beweging. Dit kon volgens schepen Vanlerberghe niet omdat er geen definitieve antwoorden waren van Rup St.-Janskerk, design en building, stedebouwkundige vergunning en milieu). De struikelblokken van NV Isobowl werden allemaal versoepeld. Alleen, erfpacht wilde men terecht niet schrappen (enclave in de stadseigendom)De struggle is duidelijk. Het jaar 2016 zal moeten klaren....

 

Aangezien ons raadslid Stephanie ziek was kon ze niet rechtstreeks instappen in de discussie. Antwoorden op haar vragen werden in schepen Vanlerberghe's discours duidelijk. Het verhaal van de bowling was niet speciaal in de verrekening meegenomen. Hier zit een deel van de redenering dat er geen definitief contract getekend was. Functioneel is het wegvallen de bowling en café/sanitair wel geen leuk plaatje. Waarom dit lange overlegparcours is stap voor stap uitgelegd. Er waren geen andere kandidaten, aanvankelijk zelfs geen. In het nieuwe parcours wordt nog eens geprobeerd. Details niet in openbare zitting vermeld.

Ook raadslid Geert Ganne herhaalde de vragen. Zoeken naar een andere partner is eerste oplossing in the worse case moet gezocht worden zelf een gebouw te plannen en een uitbater te vinden. De opening komt in het normale traject niet in gevaar.

Raadslid Battheu rondde af met de harde stelling er is een verkeerde inschatting gemaakt, het sleepte lang aan en de AGB was te eenzijdig. Dat er geen verslagen zijn (uitz. Kladcontracten) en dat de advocaat de tijdslijn moest vastleggen bracht kosten bij, die er niet moesten zijn. Last but not least de Raad van Beheer is de gemeenteraad en de terugkoppeling was minimaal. Schepen Vanlerberghe brengt nog aan dat de non-communicatie wellicht best was om geen verkeerde invloed te hebben op de precaire situatie. Dit blijkt een vaker voorkomende spanning waarin het element vertrouwen een rol speelt. Teveel vertrouwen tegenover de contractant deed de das om. Teveel vertrouwen in de mede-beheerders was er nietWe blijven o.i. met een verzachtende omstandigheid nl. dat de contractant dubieus heeft gehandeld.

Raadslid Charlotte De Wit-Vivey vraagt om democratie voor de toerismesector. Antwoord: er is overleg. Schepen Vanlerberghe stelt Overwinning heeft vele meesters. De nederlaag is wees waarmee hij voor het publiek aangeeft we zijn ervoor....

Raadslid Jean Marie Blondeel van NVA neemt het lied van zijn hoofdman over: is de politie paraat? Poperinge is wel geen Parijs, maar .. De burgemeester predikt: we maken niemand rustiger door de 14 raadgevingen aan de politiezone - indien het zou mogen - voor te lezen.

Raadslid Vanzieleghem stelde de moedige vraag omtrent de sluiting van de apotheek in haar buurt. De vraag luidde: heeft de stad er iets mee te maken. De burgemeester citeerde een anonieme brief aan zijn adres. De stad is niet de Raad van Staten. De RUP bepaalt de bouwvergunning (2011) en  in de rest van het verhaal heeft de stad geen impact. Het blijft onprettig voor de omwonenden en de vrijheid van vestiging van de apotheker.

In het laatste vragenkwartier werden de raadsleden wat vermoeid. Het probleem van toelatingen om parkeersplaatsen te bezetten voor werken werd beantwoord door enkele voorbeelden van hoe  het probleem wordt opgevolgd. Superkort niet zo gebruikelijk voor de Schepen Vanlerberghe was zijn antwoord op de vraag of er overleg is in verband met de toerismetaks: Ja er is overleg.

 

Middernacht thuis.