gemeenteraad mei 2015

04 Juni 2015

Een gemeenteraad waar een opmerkelijke unanimiteit werd bereikt rond de treinhalte en de lokettenin Poperinge. Zo hoort het. Stephanie was verontschuldigd. Punt 1 en 5 gaven een vlotte inloop.  GASELWEST. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger. - 2. FIGGA. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger. - 3. PSILON. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger. - 4. IVVO. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger. -5. Kapitaalverhoging FIGGA en Gaselwest.a. Kapitaalverhoging FIGGA voor omzet reserves in aandelen. b. Kapitaalverhoging GASELWEST tweede ronde. Goedkeuring. c. Kapitaalverhoging FIGGA voor kapitaalverhoging Publi-T. Goedkeuring.Algemeen goedgekeurd.         

Punt ging aan de bedwelmde oppositie en de moral majority voorbij. 6. Tijdelijk reglement n.a.v. beperkingen op de ambulante activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter gelegenheid van de "Ypres Rally 2015/ Ypres Historic Rally 2015" te Poperinge van 24 tot en met 27 juni 2015. Goedkeuring.

Onvoorstelbaar zonder opmerkingen. Alsof geheel Poperinge kiest voor deze hoge mate van fijnstofproductie. Onze vertegenwoordiger had hier wel een kanttekening willen bij maken. Het verplaatsen van de zitting speelde in die zin als spelbreker.

7. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een evenement in de maand april 2015. Akteneming.

8. Aankoop van een hetelucht-onkruidbestrijdingsmachine. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Met de flop bij de inschatting van wat in de stadskrant als We doen het zonder werd aangekondigd in het achterhoofd moeten we onderlijnen dat de stad een eerlijke poging doet om de wet te volgen. We betreuren de uitspraken die in het gezamenlijk initiatief Tuinier en MINAraad  deze goedbedoelde aankoop ridiculiseerden (ex-Sanac-verkoper sprak met minachting over deze aanpak). Wij vinden alle pogingen bewijs van goede wil. De aanpak om de oproep tot voorbeeld in de nultolerantie van pesticiden is uiteindelijk gefinaliseerd en  toe te juichen. De vraag van de Open VLD omtrent de veiligheid van het opbergen van de gas is terecht. Het antwoord was bevredigend.

9. Heraanleg van de Burgemeester Deschodtlaan. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Volgens de uitleg in de commissies werd rekening gehouden met de bewoners. Een raadslid betwijfelde de uitleg alsof iedereen akkoord zou zijn geweest. De burgemeester was verbaasd over de vraag. Blijkbaar waren er twee vergaderingen geweest één voor de bewoners en één voor het inspraak segment van deze zone. We zijn opperden reeds vaker dat er best geen doublures zitten in de inspraak functionering. De bewonersplatform en de raden zouden moeten de problematieken verwijzen naar het orgaan waar ze thuis horen. Ook in verband met bewoners inspraak is een die hantering het best om tegenstelling niet uit te spelen. Als twee honden vechten voor een been loopt de derde er vaak mee heen.

De uitleg van de burgemeester bracht naar voor dat de stad geen gescheiden afvoer voorziet omdat de buizen nog goed zijn en omdat dit zou betekenen dat deze gescheiden afloop toch terug wordt gemengd.

Open VLD bij monde van Mevr. Tilleman zet de vraag scherp door te verwijzen naar de verplichting van de burger die bij nieuwbouw direct gescheiden afvoer moet voorzien. Waarom moet de stad dit niet? Het antwoord luidde: Van de overheid moet men prioriteiten stellen. Hier de hoog dringendheid niet in te roepen. Er is geen direct nut en de riolering is nog goed. De verplichtingen van de burger om met de gescheiden riolering klaar te zijn hangt vast aan het vooruitzien van hun kant.

 10 -15. Renovatie Sint-Sixtusstraat. Goedkeuring bestek, plannen, raming en wijze van gunnen. 11. Verkaveling H. Permekeplein. Infrastructuurwerken. Goedkeuring bestek, plannen, raming, wijze van gunnen en aandeel stad Poperinge. 12. Vleterstraat. Vervangen openbaar verlichtingsnet. Goedkeuring bestek, raming en wijze van gunnen. 13. Ontsluiting basisschool Watou en aanleg parking. Eindafrekening der werken. Goedkeuring. 14. Pezelstraat. Aankoop perceel grond. Ontwerp van verkoopakte. Goedkeuring.

Algemeen goedgekeurd.

15. Molenstraat Kombeke. Kosteloze overdracht van grond. Ontwerp van verkoopakte. Goedkeuring.

We vragen ons af hoe dat kan dat dit zolang kon ongeregeld blijven.

16. Gaselwest. Verkoopovereenkomst in de verkaveling Bommelbilk van grond voor elektrische cabine "Proones II" nr. 21044 (NW 256036 Goedkeuring.

17. Erkenning erfgoed van de Eerste Wereldoorlog als Unesco Werelderfgoed, met Lijssenthoek Military Cemetery als geselecteerde site voor Poperinge. Goedkeuring convenant.

18. Frans-Vlaanderenweg. Aanvullend reglement op het wegverkeer. Goedkeuring.

19. Herziening RUP Dorpskern Watou, artikel 10 woonreservegebied. Toewijzing opdracht. Goedkeuring.

Open VLD vraagt bij monde van raadslid Tilleman of de huizen niet te dicht bij het water zullen komen. Antwoord een beetje naast de kwestie het waterbekken spaart hen van wateroverlast. Het lijkt voor ons duidelijk dat de bouwwoede een heilig huisje is. We hebben niet te behoefte een kruistocht ertegen te ondernemen tenzij wanneer we de plannen van de voorgaande projecten bekijken en ons realiseren hoeveel plaats er overblijft voor groen.

20. Stadsarchief en stadsbibliotheek. Leveren en plaatsen van mobiele rekken. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Na inside informeren is de gehele operatie nuttig in verband met centraliseren van de het semi-dynamisch archief, de instant bereikbaarheid, de ideale klimatologische omstandigheden, de ruimtewinst qua lokalen, gebouwen?

21. Stedelijke kunstacademie. Wijziging schoolreglement. Goedkeuring.

22. Vragen en antwoorden.

Het toegevoegd punt dat in zijn geheel super laat was gemeld en weinig duidelijk maakte aanvankelijk de oppositie begrijpelijk wat opstandig. Zoals raadslid Battheu het formuleerde wanneer raadsleden laat zijn wordt dit sec behandeld wanneer dit van de meerderheid komt dan moet met begrip worden gereageerd.

Raadslid Battheu bleef op haar honger bij de andere leden van de oppositie om te beamen en samen te reageren op die laattijdigheid.

Stephanie was niet aanwezig. We zouden zeker minstens op deze anomalie wat ondersteuning hebben gebracht met in het achterhoofd de eigen ervaringen.

De meerderheid bij monde van de burgemeester antwoordde dat hij het niet vroeger kon zijn met de gefinaliseerde tekst.

 

Dan maar het tweede gedeelte van de motie uitstellen was de eerste repliek. Die motie tot aanbevelingen naar het Schepencollege over mogelijk financiële tussenkomst werd in de loop van de discussie omgebogen in de vraag naar betrokken te worden bij het vervolg van het proces.

Uiteindelijk werd unaniem gekozen om de motie naar de NMBS te doen doorgaan met belofte van ieders betrokkenheid. Het zou niet mogen dat Poperinge als eindstation wordt geschrapt, hoogstens kan bij bespreking een afslanking van de loketten ter sprake komen.

Raadslid Devos viel scherp uit naar raadslid Battheu met de bedenking "wist je dan niet dat het zover zou komen als de minister kwam? Dat kan ik niet geloven". Waarop Mevr. Battheu het spijtig vond dat gezien het feit dat ze als oppositie unaniem wilde mee instemmen met de motie en dan toch nog dergelijke insinuaties kreeg.

Tenslotte werd raadslid Battheu beloofd de kopie te krijgen van de van de NMBS.

Raadslid Lapanne vroeg waar de platte goot werd aangebracht in de schuine opritten naar het voetpad. Deze gunstige situatie werd inderdaad al enkele keren toegepast aldus Schepen Notebaert en er wordt naar gekeken om dit in het vervolg nog te doen.

Raadslid Ganne vragt een bolle spiegel bij de uitrit van de parking aan Proventier uitgang Gasthuisstraat. Schepen Marchand brengt het in de verkeerscommissie en onderzoekt de mogelijkheid.

Raadslid Battheu vraagt naar de vorderingen in het charter verongelukte kinderen. De schepen wijst erop dat men nog aan het overleg bezig is in verband met de interpretaties van de doelstellingen.

Een laatste vraag situeerde zich gevaarlijk dicht bij de geheime zitting die erop volgde.

Hoe zit het met de inkanteling van de O.C.M.W in de gemeentestructuren. Antwoord: Dit wordt gefinaliseerd 2019 en hangt dus nog af van de komende evoluties en wettelijke regelingen van hoger hand.