Gemeenteraad mei 2014

06 Juni 2014

Gemeenteraad. Ontslag van een raadslid. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger. Eedaflegging en installatie.We sluiten ons aan bij de hulde.

2. O.C.M.W. Samenstelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ontslag van een raadslid. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger.

3 Gemeenteraadscommissies. Algemene zaken en financiën. Verkozenverklaring vast lid.

4.-14. Kerkfabrieken Sint-Bertinus Poperinge - Onze-Lieve-Vrouw Poperinge - Sint-Jan Poperinge - Sint-Blasius Krombeke - Sint-Victor Proven - Sint-Vedastus Reningelst - Sint-Martinus Roesbrugge - Sint-Martinus Haringe. Sint-Jan-ter-biezen - Sint-Bavo Watou - Protestantse kerk Ieper ?

15. FIGGA. Goedkeuring agenda algemene vergadering. Benoeming vertegenwoordiger + plaatsvervanger.

16. Administratief statuut veiligheidspersoneel. Wijziging. Goedkeuring.

17. Organiek reglement van het stedelijk vrijwillig brandweerkorps. Wijziging. Goedkeuring.

18. Overeenkomst tussen de Prezone Westhoek (Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen), de stad Poperinge en de heer Dimitri Vandromme. Goedkeuring.

19. Tijdelijk reglement n.a.v. beperkingen op de ambulante activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter gelegenheid van de "Geko Ypres Rally 2014/ Ypres Historic Rally 2014" te Poperinge van 18 juni tot en met 21 juni 2014. Goedkeuring.

Liefst hadden we hier onthouding gestemd. Bij gelegenheid wordt hier wordt hier een haalbaarder kaart getrokken. Rally kan gewoon NIET ? het is a) verkwisting b) milieuonvriendelijk c) verkeershinder d) ongezond (fijn stof, enz) e) padagogisch contraproductief: snelheid en non-chalance tegenover milieu en natuur.

20. Memorandum Westhoekoverleg n.a.v. Vlaamse en Federale verkiezingen 2014. Goedkeuring.

Een pluspunt:

Ad 4. Mobiliteit voor het platteland. Wegwerken van de gekende missing links (voor Poperinge de ringweg

Openbaar vervoer: - Twee snelle buslijnen: tussen Ieper en Veurne en tussen Poperinge en Diksmuide met een vlotte overstap te Oostvleteren

- Grensoverschrijdende verbindingen (voor Poperinge deze met Steenvoorde/Hazebrouck)

Spoorverkeer: een performante dienstregeling, adequate infrastructuur en kwalitatieve dienstverlening.

Nieuwe mobiliteit: inzetten op fietspunten voor Ieper en Veurne-Koksijde en daarnaast opzetten van autodelen in de Westhoek

Versterken van functionele fietsinfrastructuur en ondersteunen aanvullend vrijwilligersvervoer (bv. Nestor).

Techniek en planning

21. GASELWEST. Agenda Algemene Vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger. Goedkeuring.

22. Bellestraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

23. Boomgaardstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

24. Verkaveling Matexi (Rederijkerswijk). Overeenkomst van pachtvergoeding, verkoopbelofte en akte aankoop van onroerend goed. Goedkeuring.

25. Fietspad Poperinge-Watou. Overeenkomst van pachtvergoeding en verkoopbelofte. Goedkeuring.

26. Straatnaamgeving. 'Tuinweg' en 'Pastoor Ollivierstraat'. Principiële vaststelling.

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke, milieu- en natuurontwikkeling

27. EVA Centrummanagement vzw. Vervanging vertegenwoordiger gemeenteraad in algemene vergadering en raad van bestuur.

28. EVA Sappenleen cvba. Vervanging vertegenwoordiger gemeenteraad in algemene vergadering en raad van bestuur.

29. Marktcommissie. Vervanging lid. Goedkeuring.

30. Stedelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeer. Vervanging vertegenwoordiger in algemene vergadering.

31. Gemeentelijke begeleidingscommissie. Wijziging samenstelling. Goedkeuring.

32. IVVO. Goedkeuring agenda algemene vergadering. Benoeming vertegenwoordiger + plaatsvervanger.

33. SVK Woonsleutel. Aanduiding vertegenwoordigers algemene vergadering.

34. Overeenkomst met de WVI in het kader van het project "Toekomst parochiekerken op het platteland." Goedkeuring.

Uitvoerige tussenkomst van Stephanie betreffende democratisch gehalte van de eerste stappen in het project.

We vinden het bijzonder spijtig dat er geen algemeen gedragen visie is. Het argument de verlangens van de mensen beluisteren kan enkel storend werken is een democratisch MINIMUM MINIMORUM én wekt minimaal het vermoeden dat er geen visie is.

We hadden de bedoeling enkele krachtlijnen uit te tekenen

Aan het studiebureau - als die hopelijk met bevraging zouden beginnen - aanprijzen dat de bevolking niet enkel via de cultuurraad/of de kerkfabriek/kerkraad aan bod komt. Ten slotte wordt hier een parochie gedumpt! Een open bestuur remt niet op burger consultatie (bottom-top toegankelijkheid).

De visie die wij suggereren is

- herbestemming met desaffectatie moet tegemoet komen aan

- de brede cultuur niet enkel podiumkunst, maar ook het kunstpatrimonium

a) dat de stad heeft (nu opgeborgen schilderijen) heel wat schilderijen

b) wat er in de kerk vast haar plaats heeft cf. het mooiste koorgestoelte (beide zijden gesculpteerd, wat niet zo is in de St.-Janskerk)  van Poperinge. 

c) en het minder gekende jubilee bij het binnengaan van de kerk met de oudste beelden 

d) de vele waardevolle (oud en recent hersteld) schilderijen

e) ook recente schilderijen bv. E. H. Carolus Verhelst - bekende figuur 

- waarom niet denken op een depot. We verwijzen daar de provinciale depot waar misschien plaatsgebrek (of andere elementen) weerbarstigheid vertonen.

Tenslotte - wat al begonnen is - is het aangewezen de historische problematiek van het gebouw grondig in de studie mee te nemen. het is duidelijk dat de toren herhaaldelijk problemen heeft gegeven. Nu er aan herbestemming wordt gedacht is het wellicht goed die problematiek mee te nemen in de herbestemming. In dat kader suggereren we dus een integrale benadering ter studie.

Er was een opmerkelijk tussenkomst  o.i. lippendienst van raadslid Lefever die stelde dat de kerkraad werd betrokken in de initiële besprekingen.  De stad is goed bezig. We willen niet stellen dat er geen facelift is gebeurd in het participatiepatroon, maar in de betrokken materie is er een fundamentele leemte op dit vlak. Raadslid Lefever weet toch ook dat kerkraad/kerkfabriek en parochiegemeenschap aparte instanties zijn en dat kerkelijke instellingen geen democratische organismen zijn.

De opmerking die in de commissies viel over verlangens kweken die achteraf niet in te vullen zijn  is als argument enkel het bewijs dat men minimum aan participatie voor ogen heeft.

35. Vzw Centrummanagement. Jaarrekening 2013. Goedkeuring.

36. Vzw Centrummanagement. Werkingsverslag 2013. Goedkeuring.

37. Vzw Centrummanagement. Budget 2014. Goedkeuring.

Gemeenteraadscommissie vrije tijd

38. Samenwerkingsovereenkomst 'Huis van het Kind' Poperinge. Goedkeuring.

39. Projectvereniging CO7. Jaarrekening 2013 met activiteitenverslag en verslag van de accountant. Akteneming.

40. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Feest van het Paard op maandag 23 juni 2014. Goedkeuring.

41. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een evenement op 27 april 2014. Akteneming.