Gemeenteraad maart 2017

11 April 2017

Gemeenteraad maart 2017

Een gemeenteraad met extra exemplarische toepassingen op het reglement. We vermelden het kortste antwoord in jaren: Ja! Korter kan niet. Toch had de opvoedster misschien beter gesteld. Lieve jongen met twee woordjes antwoorden! Met uitzondering van een naarstig raadslid (vragenkampioen?) was er weinig animo en blonk iedereen uit naar zijn positie. De AGB De Kouter was besproken vooraf. Democratie met twee niveaus. Het wachtend publiek had net niet de tijd om een schaduwzitting te organiseren in de wandelgangen.Transparantie was een van de eerste woorden. Er bestaat in deze wel een scheiding der machten. Verder werd in verband met politionele items ? wat te verwachten was ? met die scheiding der machten gewapperd. Bij de bespreking rond de statuten van AGB werd niets ingebracht. De toehoorders ter zitting ondervinden de gewilde scheiding der stilte (sic) tussen de zitting vooraf en de openbare zitting. .

Het Reglement over de stedelijke herkenbaarheid bij de toekenning van een toelage bij de organisatie van evenementen door derden werd goedgekeurd gewijzigd (toekenning en reclame voor de stad vs. btw).

Bij de verkaveling Duinkerkestraat wordt het wegentracé door Geomex uitgedokterd goedgekeurd.

De heraanleg openbaar domein in diverse deelgemeenten: de parking Kapellestraat, d'Hoge Schole speelplaats en de heraanleg Vijfhoekstraat en Kasteelstraat passeren de goedkeuring van bestek, plannen en wijze van gunnen.

Rond het Masterplan voor het openbaar domein en de uitwerking van een totaalvisie op de stadsgebouwen op de Vroonhofsite en de opmaak van uitvoeringsdossiers is wat geknabbel. Hoe zal die wedstrijd van de plannen voor het vroonhof eruit zien en hoe wordt er met het budget: prijskamp omgegaan. Ons raadslid legt de nadruk op een toegankelijke site met een ruimte+ aspect. In de vorige tussenkomst werd ook op die nagel geklopt. Voor ons, voor de bezoeker en de burger is groen, rust en ademruimte de definitie voor de term, toegankelijke stadskern dit zou in de waarderingen van de prijskamp moeten in procenten moeten blijken.

We hopen dat het project aan de Gasthuisstraat het behoud van groen en openbare nut zal bevorderen. Dit is voor ons met dezelfde filosofie goedgekeurd voor het project 't Vogeltje.

De RUP herziening Dorpskern Watou is uitvoerig toegelicht in de Commissie. Bewonersplatform en betrokkenen hebben ruimschoots hun zeg gehad.

In de bebouwde kom in Roesbrugge is door een aanvullend reglement de mogelijkheid geschapen om de verlichting aan te passen (via AWV).

''t Rommelt op de Markt' op 1 mei 2017 kan weer vlot verlopen zoals ondertussen gebruikelijk

De schenking van verscheidene collectiestukken aan het hopmuseum door de Vrienden van het Hopmuseum vzw. worden definitieve aanvaard. De vraag naar ruimte wordt laconiek positief beantwoord. Er is in de vraagronde van de commissie duidelijk geantwoord dat de voorwerpen eenmaal geschonken onder beslissing vallen van de archivaris. Ruimte is onderschikt. Als je dan goed luisterde weet je wel dat er altijd ruimte zal zijn aangezien de archivaris kan likwideren als hij wil. We noteren hier (zonder  rancune voor het collega raadslid uit de OpenVLD) dat aanwezig zijn in de commissie ook soms een ogenblik verstrooidheid kan inhouden en dat men dan iets niet gehoord heeft.

De behandeling van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Kompas kreeg wat meer aandacht. Raadslid Lefever was duidelijk tegen verdere accentueringen en bewees dat hij niet goed had geluisterd in de commissie. Ons raadslid onderlijnde de verenging waarbij dergelijke organisaties zich zouden toespitsen op illegale drugs (marihuana tot cacaïne). Schepen Vandromme schetste het brede gamma scholen overleg, e. a. In de commissie werd inderdaad een evenwichtig beeld gegeven door de directeur van compas. Raadslid Martine Vanbrabant gaf de indruk de cijfers met wat meer alarm voor te stellen. Of dat genoeg was om op de vraag te reageren met ontgoocheling? We vinden ook dat het probleem overroepen altijd wat minder aanmoedigend is voor die er toch iets willen aan doen..

Rond preventie was Schepen Vandromme blijkbaar op de hoogte van de vroegere aanpak die vaker ? in de naam alleen al - toegespitst was op preventie (preventieraad). We zijn wel van oordeel dat alcohol (bier) niet mag gelauwerd worden als hét goede leven (duidelijke tussenkomst van ons raadslid). In de commissie was de directeur van Compas er akkoord mee dat de weerbaarheid versterken nodig is in een streek met hoge suïcidale cijfers. We zijn niet van oordeel dat het scholenoverleg waar alleen schooldirectie en officiële instanties in betrokken zijn het best geplaatst zijn om de assertiviteit en de weerbaarheid van jongeren te activeren. In deze zou er misschien toch kunnen geleerd worden aan de oude aanpak van groene leerkracht, enz.

De vragen kabbelden vooruit als ringen op het wateroppervlak. Op wat er onder de vragen zit kan, mag en wil men niet doorstoten.

Het jonge raadslid Bert Costenobel alludeert op het verlangen tot betrokkenheid en vindt dat de communicatie best op het technisch niveau van de tijd zou kunnen. Een stemming vragen was een stap te ver. Het kostenplaatje moet eerst bekend zijn. Schepen Pieter Marchand verwijst naar de nieuwe website die er komt. We zijn vragende partij om ook verslagen en dossiers op de website te kunnen inkijken als burger. Of de burger er nu zo sterk op uit is laten we in het midden. Want ook nu kunnen de dossiers gelezen worden. Het schepencollege zou ook toegankelijk moeten worden. Openbaarheid van bestuur is zeker nog in het algemeen miniem, de betrokkenheid lijdt nog wat aan gemakzucht..

Cijfers in verband met het kunsten festival kwamen wel op tafel. Collegae van de Open VLD we zijn blij met de schuchtere opmerking dat zo'n groot getal toch wel uitdrukkelijk zou mogen gespecificeerd worden. En we staan wel met een hele boel vragen rond de selectieve cultuur sponsering door de stad.

Het kosten baten plaatje van de parkeerautomaten is nog niet volledig. Raadslid Jan Van Bruwaene vroeg inzage. Wij zijn even geïnteresseerd niet enkel naar de schade kosten die eventueel de handel zou kunnen berekenen, Maar we zijn vragende partij om ook de baten voor het milieu in rekening te brengen. De discussie zou wel een aparte commissie bezighouden.

Het verwachtte antwoord kwam op de vraag van raadslid Jan Van Bruwaene rond de pesterijen. Het parcours van de interne weg is bekend in het goedgekeurde reglement. De private gegevens zijn voor achter de deur. Een verdere bespreking is ter zitting niet aan de orde maar hiermee de deur toedoen zou verre van inspraakbereid zijn.

En als er over de verlichtingspaal een vraag bij schepen Pieter Marchand terecht komt kregen we het kort en krachtig antwoord: Ja, daar wordt door Eandis naar omgezien. De paraatheid van Eandis kennende..

De zitting wordt op het einde afgerond met nog twee vragen van raadslid Jan Van Bruwaene namelijk over de e-books in de BIB en het deelauto doen met de wagens van de stad.

Ons raadslid Stefanie De Maeschalck vroeg of er gekeken wordt naar de reuze bereklauw aan de Poperingevaart. We weten dat niet door Poperinge moet beredderd worden aangezien de overdracht van de vaart, Maar een vraag is nooit een slechte vraag al wordt die perceptie niet altijd gedeeld ter zitting... En ere wie ere toekomt toch heeft de stad  aldus schepen Notebaert - spijts het feit dat die bereklauw (dat was een klauw terug) goed is voor de bijtjes. - de bereklauw verwijderd.

Eigenlijk hadden we graag schepen Notebaert gevraagd of hij ook op de aanplanting van de dode hoppebeuk denkt en kan die bereklauw niet vervangen worden door een bloemenweide in het park of een boomgaard op de overgedragen grond aan de Zilvertorens (station Poperinge).

Schepen Vandromme geeft o.i. deskundig antwoord omtrent de stand van zaken in verband met de e-books en de huidige ontwikkeling. BIB O7 zoekt in die zin samen naar een formule. De ontwikkeling in Nederland toont aan dat het niet zo simpel is. Het laatste jaar is in de bibliotheek veel ingezet op publiekswerking en reguliere collectie (afvoer, enz.). We zijn enkel spijtig dat de BIB als kenniscentrum wat uit de spots is verdwenen en.. de vracht boeken die uiteindelijk in het recyclagepark terechtkwamen is o.i. wat kort door de bocht gegaan.

Voor een deelauto optie wacht men op een subsidieproject. Het burgemeestersconvenant indachtig is dit niet buiten het te verwachten patroon.

Raadslid Martine van Brabant kreeg een JA op haar bekommernis voor bewegwijzering naar de WO II lanceerbasis en het monument aan de Aldi ter vereeuwiging van ruimtevaarder Frimout krijgt een deskundige beurt.

Tenslotte mochten we nog even horen wat er met de Chinese ambassadeur is besproken. Eigenlijk waren ze op facebook weer voor want er is op dit moment nog niets definitief bekrachtigd ?in China .