gemeenteraad juni 2013

15 Juli 2013

Gemeenteraadscommissie algemene zaken en financiën 1. Jaarrekening stad dienstjaar 2012. Vaststelling.Gebruikelijke reactie van Open VLD.

 

 

 

2. Budget stad dienstjaar 2013. Budgetwijziging nr. 1. Vaststelling.

3. O.C.M.W. Jaarrekening dienstjaar 2012. Goedkeuring.

4. O.C.M.W. Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen. Jaarrekening dienstjaar 2012. Goedkeuring.

5. Vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur'. Wijziging. Goedkeuring.

6. Uitsluiten van de visumverplichting voor bepaalde categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur. Wijziging. Goedkeuring.

7. Stedelijke brandweerdienst. Aankoopprogramma van materieel. Wijziging. Goedkeuring.

8. Brandweer Poperinge. Aankoop van een personeels- en materieelwagen met laadruimte. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Gemeenteraadscommissie techniek en planning

9. Stadhuis. Aankoop van meubilair. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Stephanie De Maesschalck vraagt of het schepencollege rekening heeft gehouden met de integrale duurzaamheid van de materialen. In zijn antwoord verwijst de burgemeester naar de toekomst. De oude meubels (uitg. de tafels) zijn reeds allemaal ter hergebruik bestemd. Er komt ook geluidsversterking. In het dossier staat dat de meubels én uit ijzer én uit spaanplaat zijn. We vragen ons af welke lijm er wordt gebruikt, enz. We kunnen hier voorzichtig d evraag stellen of hier niet grondiger op de integrale duurzaamheid kon ingegaan zijn.

10. Aanleg van voetpaden in de wijk Disbos en de Belfroidstraat te Reningelst. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

11. Buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

12. Samenwerkingsovereenkomst uitbreiding verkaveling Appelgoedje. Goedkeuring.

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke, milieu- en natuurontwikkeling

13. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een evenement in de maand mei 2013.  Akteneming.

Gemeenteraadscommissie vrije tijd

14. Projectvereniging CO7. Jaarrekening 2012 met activiteitenverslag, werkingsverslag 2008-2013 en verslag van de accountant. Goedkeuring.

Open VLD bij monde van raadslid Vanhee vindt dat er in dat verband in de crisistijd een luxe aanpak wordt gevoerd. Enerzijds akkoord men zou primo inderdaad te zien aan het pakketje folders dat in het dossier zit wat zuiniger kunnen zijn met papier. En secundo wat archeologie betreft wachten we op publicatie van de gegevens. Anderzijds is inderdaad zoals schepen Vandromme het formuleert achting voor de geschiedenis, waardering van onze cultuur en de stad en een bewonderenswaardig surplus voor het sociale netwerk zijn onomstotelijke waarden. Het is inderdaad de specifieke taak van de provincie om hierin op te treden. Wat ze ook effectief doet. Het beleid mag echter ook bijdragen

15. Stedelijke kunstacademie. Wijziging schoolreglement. Goedkeuring.

16. Hopmuseum. Reglement fotowedstrijd voor kinderen 2013  "Ik ga op reis en neem een Kabonger mee". Goedkeuring.

17. Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de stad met betrekking tot het project Erfgoedinzicht. Goedkeuring.

18. Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Poperinge en Westtoer inzake de realisatie van het wandelnetwerk Hoppeland.  Goedkeuring.

We vragen ons af wat de woorden wegwerken van de knelpunten betekent in het verhaal.  We duimen ervoor dat er op een loyale en faire manier mee wordt omgegaan én de wandelaar én de gemeenschap als eigenaar bv. van de jokwegen uit de buurtatlas zonder scheefgegroeide situaties worden behandeld.

19. Wandelnetwerk Hoppeland. Overeenkomst aangaande het beheer van terreinen langsheen de Poperingevaart te Poperinge tussen de VMM en de stad Poperinge. Goedkeuring.

We zouden ook graag zien dat de wandelweg aansluitingen vindt in de stad bv. Door ontsluitingen te bieden als voetganger en fietser bij de nieuwe bouwprojecten eerder dan de bredere uitweg voor de auto (die moet er uiteraard ook zijn, maar bij afweging zou de aansluiting op een wandelweg mogen primeren.)

20. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op de nieuwe speelzone in de Bellewijk. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Stephanie De Maesschalck vraagt hoe sterk de integrale duurzaamheid in de normeringsschaal van speeltoestellen doorweegt in de aanschaf ervan. Antwoord: 30%. Verfijning van de vraag: welke duurzaamheid, in de tijd of ook ecologisch. Antwoord: Beide.

21. Leveren en plaatsen van binnen- en buitenverlichting bezoekerscentrum Lijssenthoek. Goedkeuring wijze van gunnen.

22. Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid. Erkenning van de stedelijke sportraad voor de periode 2013-2018. Goedkeuring.

Vraag naar de vertegenwoordiging in de raad. De Open VLD wordt bij monde van schepen Vanlerberghe aangeraden om een sportploeg op te richten.

23. Stedelijke sportraad. Statuten en huishoudelijk reglement. Wijziging. Goedkeuring.

24. Vragen en antwoorden.

Er werden twee punten toegevoegd. In de burgerzetels was niet duidelijk waarover het ging. RUP toekomststraat wacht op goedkeuring van het verslag. Dan komt het voor?

Stephanie had willen optreden voor de bewoners die zich verzetten tegen het mestverwerkingsbedrijf. Formeel zou het een interpellatie moeten zijn. Ze had als vraag ingediend en die vraag werd geweigerd. Omvormen van de vraag kon niet meer tijdig. Zo strandde de goede bedoelde burgersteun in een vormelijk cleane frustratie.

Of het incident naar de geheime zitting werd overgezet weten we als nieuwsgierige burgers niet. We hoorden enkel bij het verlaten van de zaal nog dat er maximaal een verklaring mocht komen.

Om de frustratie van zich af te kanaliseren deelde Stephanie het vakantieleesboek uit: De mythe van de Groene Economie.

Haar vraag of de burgemeester niet wou toetreden tot de burgemeesters convenant die het klimaatplan onderschrijven kreeg Stephanie dezelfde opmerking als raadslid Sabine Battheu. Haar vraag was of er geen stickers aan de leegstaande winkelpanden kunnen komen zoals in Ieper. Al was de vraag bedoeld om ondersteunend weerwerk te bieden aan de leegloop. De burgemeester wou toch de perceptie hard maken dat de oppositie overijverig is, de meerderheid kan niet mee. Ze hebben al een studiebureau eraan gezet (waar Open VLD zijn vragen over had) en nu komt de oppositie met  een oplossing voor het probleem. Hoe duur zal dat zijn? Moet dat dan aan al die vensters grote en kleine? Die stickers zullen geld kosten.

Met dezelfde afbraaktechniek werd de vraag over het convenant of mayors de wind uit de zeilen gehaald. Trouwens 44 op de 66 burgemeesters die het convenant ondertekende zijn Limburgers. De 22 andere zijn grote steden. We hebben geen steun van de provincie zoals Limburg dat heeft.

Stephanie had een dossiertje klaar gemaakt met adressen van logistieke ondersteunende pakketten enz ..   

Haar vraag was niet doorgegeven aan de andere raadsleden. Het is niet verplicht aldus de burgemeester. Raadslid Battheu frist het geheugen van de mederaadsleden op en wijst ? in dank aanvaard, Sabine - naar de zitting waarin het reglement aan bod kwam.

Inderdaad tijd voor vakantie.

25. Mededelingen. 

En voor de vakantie kreeg ieder lid een lezenswaardig boek.