Gemeenteraad januari 2016

02 Februari 2016

Gemeenteraad januari 2016

We verwachtten een snelle ronde, maar naast de zeven punten waren er zes aangekondigde vragen en meerdere varia. Stedelijke kunstacademie. Alles goedgekeurd. Aankoop van twee dienstvoertuigen. Stephanie vroeg waarom er geen stappen worden gezet naar toekomstig milieu en klimaatvriendelijker vervoer?

 

  1. Unaniem goedgekeurd. Schenking van verscheidene collectiestukken aan het stadsarchief.
  2. Heffing van een belasting op de afgifte van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2016 t.e.m. 2019. Goedgekeurd.
  3. De Straatnaamgeving kwam al voor. 'Hagebaertweg' is een terecht gekozen naam voor de locatie. We constateren een anomalie in de schrijfwijze. De authentieke aktes 17e ? 18eschrijven overwegend "Haeghebaerthouk". Of je schrijft consekwent na, of je schrijft een modernere versie logisch "hagebaartweg". Onze vraag zou zeker - zoals trouwens het er weer de gehele zitting aan toeging ? niet goed geplaatst, overbodig, zonder grond, al eerder te stellen, kortom wrevel hebben verwekt Daarom is ze niet gesteld. Het is trouwens ook verlopen zoals verwacht. Jammer dat een vraag niet altijd als vraag zijn recht heeft. Het antwoord moet blijkbaar altijd wel als antwoord gelden.
  4. Ivm de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Poperinge en de VMM met betrekking tot de bouw en de exploitatie van automatische meetpunten op onbevaarbare waterlopen en het databeheer werd verduidelijkt dat het niet om KMI meetstations gaat. De apparatuur moet de waterstand meten.
  5. Omtrent de tarieven van de bijdrage opvang en transport (BOT) en de vergoeding eigen waterwinners (VEW) vanaf 2016 kreeg raadslid Tilleman de verduidelijking dat de tariefschijven die werden gewijzigd voor Poperinge geen impact hebben. De grote verbruikers (een geval van jammer!) hebben een eigen overeenkomst.. Goedkeuring nieuwe tariefschijven en korting.
  6. De Komstraat 76/78  wordt openbaar domein.

1

Raadslid Martine Vanbrabant kreeg van Marc Paelinck uitgebreid antwoord met wat voor het grootste deel reeds in OCMW en ter zitting voorafgaand al was op geantwoord. 8 asielzoekers zijn toegewezen, het OCMW zorgt praktisch voor break even (in het verleden vaak met gemakkelijk te gebruiken overschotten) voor de opgelegde behandeling van de vreemdelingen.

2

Evaluatie kerstmark

Vragen rond ruimtegebruik, aanbod voeding, drank e. a,.. Antwoord: nog te vroeg om daarop te antwoorden. Centrummanagement is de plaats waar dit wordt besproken.

3

Sint Bertinuskerk als podiumzaal

Er is een serieuze onderhandeling geweest en de uitkomst was Onze Lieve Vrouwekerk, om de decanale kerk niet te verdringen, het orgel als alibi, de historische imperatief en de subjectieve verheffing van het topstuk religieus erfgoed dat in heel West-Vlaanderen niet zou te vinden zijn? Aldus de tussenkomst van raadslid Johan Defever (Open VLD). Dit antwoord werd ? als oppositielid ? uitgesproken voor Schepen Marchand, Schepen Vandromme en de burgemeester hetzelfde herkauwden.

4

De veiligheid van de voetgangers op het industrieterrein

We voelden de herhaling en dat was dan uiteraard tussen de lijnen een niet te verwaarlozen element in het antwoord. Overal voetpaden in het industrieterrein is inderdaad wat van het goede teveel. Goeie verlichting daar is men het over eens. Dat het er door EANDIS nog niet kon zijn wordt door de stad vergoelijkt. Het komt ons toch vaak voor alsof bepaalde instanties niet kunnen aangesproken HUN schema veranderen.

5

Verkeerscirculatie op de Grote Markt - snelheid

Ook Stephanie sloot aan bij deze vraag. Zijn er metingen voorzien. Paaltjes zoals de NVA suggereert is niet HET middel. Objectieve analyses moeten hierin de denkoefening en het antwoord erop ondersteunen. Het is vooral geen spel van de oppositie heeft geen gelijk. De vraag is hoe ernstig is het probleem. Vragen zijn niet bedoeld om achteraf of meteen met de vraag schuldigen te zoeken.

Het antwoord de gebruiker van het wegdek moet zijn rijgedrag veranderen is trouwens ook in dat culpabiliserend gesprekspatroon.

6

Circulatie naar en rond de zwemkom

Er wordt een parkeerroute uitgewerkt, de bewegwijzering wordt aangepast. De uren van de school waar er het meest verkeer zal zijn, zijn niet dezelfde uren als het zwemkombezoek.

 

Bijkomend varia

NVA - Leefbaarheid van Roesbrugge en metingen. Er zijn metingen gebeurd. Resultaten worden dan wel meegedeeld. Was die vraag toch weer verticaal geklasseerd. Een beetje wrevel kunnen we wel begrijpen, maar hier zou ook het antwoord kunnen gequoteerd worden "met grond", maar "zonder bodem".

Stephanie had nog twee vragen rond lokale toestanden. Het beurtelings parkeren bv. in de Veurnestraat geeft gezien de relatief smalle straat vaak storende omstandigheden in de overgang.. Antwoord: Deze situatie is bij de bevraging drie jaar terug zo door de bewoners gekozen.

De vraag werd ook gesteld welke regels er zijn voor de verlichting in het park. Hier werd to-the-point op geantwoord een deel is gestuurd door de stad via de BIB en het andere deel valt onder Openbare verlichting. Er is een probleem geweest, maar het is opgelost.

En laatste vraag bood de kans om ad hominem te antwoorden toen het probleem van de voetgangers stroken in de voetpaden op de Grote Markt en de Veurnestraat aan bod kwamen. Hier komen twilight gevlamde tegels. Het probleem werd degelijk geïllustreerd. De keuze werd proefondervindelijk afgetast de geboucheerde tegels zouden niet minder gevaarlijk zijn bij regenweer dan bij droog weer. Neen, het schepencollege had er geen studiebureau voor aangesteld. Ze betrouwden op eigen gevoel. Trouwens het raadslid mocht tegenvoorbeelden geven want de meeste kozen voor die tegels aldus de burgemeester.