gemeenteraad januari 2015

30 Januari 2015

1. Interlokale vereniging Westhoekpersoneel. Jaarverslag en jaarrekening 2013. Goedkeuring. 2. Opstart hulpverleningszone Westhoek.      a. Retributiereglement voor niet-dringende hulpverleningen door het stedelijk vrijwillig brandweerkorps. Opheffing. Goedkeuring. -      b. Retributiereglement op het vervoer per ziekenwagen. Opheffing. Goedkeuring.

3. Aankoop van grond voor begraafplaats Watou. Ontwerp van verkoopakte. Goedkeuring.

Marc FEYS, landmeter.

4. Lakenstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

Stephanie gaat in op de mogelijkheid van dimmen van de verlichting. Raadsleden poogden om iets meer van het afschakelingsplan te vernemen. Planning is nog in fase waarin dit nog niet is beslist. Meer hierover 05.2015.

5. Lokerseweg. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

6. Nijverheidslaan. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

7. Nijverheidsstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

8. Sint-Bertinusstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

9. Switch Road. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

10. Motie betreffende het blijvend inzetten op een kwaliteitsvol en betrouwbaar openbaar vervoersnet door de NMBS. Goedkeuring.

Motie mag geschieden, maar de stille afbouw van de voorzieningen die via De Lijn gebeuren vragen evenzeer een initiatief. Niet via de vertegenwoordiging in de A.V. van De Lijn. Dit is zoals alle A.V. slechts een luisteren naar beslissingen die al genomen zijn, maar wel via de Raad van bestuur en de politieke vertegenwoordiging in deze. Ter zitting is duidelijk dat de NMBS een ander parcours is (federaal). Open VLD bij monde van Mevr. Sabine Battheu vermeld de vergaderingen waar ze stappen zet ter ondersteuning.

Burgemeester Dejaegher stelt dat centen verhinderen om alternatieve voorzieningen (sneltram) te voorzien. We worden stilaan allergisch aan de selectief economische visie. Openbaar vervoer (zoals cultuur) is typisch een algemene voorziening waar solidariteit een overweging met voorrang.

11. Motie betreffende de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de gevolgen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Goedkeuring.

"Dat de huidige en zeer ruim afgebakende zoekzones zo snel als mogelijk en ten allerlaatste tegen 1 juli 2015 worden herleid tot meer realistische proporties waarbij niet enkel rekening wordt gehouden met de ecologische potenties, maar evenzeer met socio-economische factoren" is niet onmiddellijk de zin waarmee we de motie onderschrijven. Ecologie apart stellen en denigrerend aanbrengen in verband met instandhouding van de natuur is onlogisch en strijdig met de doelstelling.

Zekerheid en ondersteuning, begeleiding en inkomen moeten voor iedere sector gewaarborgd wordenin een exologisch-economisch en sociale integrale visie. Ook ecologie is economie en sociale plus. Hier wordt het tegenover mekaar gesteld en dat is geen GOED uitgangspunt. We juichen toe dat IHD tot realistische proporties wordt herleid. Het is enkele reëel wanneer economie en sociale overwegingen zeker ook vertrekken vanuit een vooruitstrevend integraal duurzaam vertrekpunt. Hoe kan je zonder gezondheid voor iedereen welvaart creëren.

12. Heffing van 100 opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verwaarloosde en/of leegstaande bedrijfsruimten voor de aanslagjaren 2015 t.e.m. 2019. Goedkeuring.

13. Stedelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer. Wijziging samenstelling. Goedkeuring.

Misschien komt er eerlang een vertegenwoordiging van de Fietsbond in dit gezelschap.

14. GECORO. Wijziging samenstelling. Goedkeuring.

15. Charter Bij-vriendelijke gemeente. Goedkeuring.

De keuze wordt meer dan ooit toegejuicht. Straks een bloemenweide met Poperings gratis-zaad. Een suggestie die we vergeten hebben misschien kan in de beoordeling van de bebloemingsprijskamp een evaluatietip aangevuld worden: bij-vriendelijke bloemen krijgen bonus.

Schepen Notebaert vond het nodig in te brengen dat de gemeente spijts het ongeloof van Stephanie de gemeente nu toch pesticidevrij is. Stephanie sprak de HOOP uit dat de gemeente dan daadwerkelijk bij-vriendelijk wordt.

16. Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Poperinge en vzw Kompas betreffende ambulante drugzorg in Poperinge. Goedkeuring.

Schepen Loes Vandromme gaf heel wat getallen en onderscheiden pistes van aanpak (eerste lijnspschychologe, OCMW, kompas, scholenoverleg, CLB?). Aan Raadslid Lefever antwoordde ze dat de situatie in verband met drug niet slechter was dan in andere steden en dat ze in de acties van de stad een punt hebben omwille van de plaatselijke mogelijkheid dat ambulante drugverslaafden ter stede naar de consulent kunnen. Stephanie kreeg de mogelijkheid breder in te gaan op de verschillende verslavingen. Alcohol is ? cf. recepties ? in de statistieken afzonderlijk opgenomen. Er komt opnieuw briefing einde 2015. Raadslid Battheu stond erop. Stephanie pleitte ook duidelijk voor visie en gecoördineerde aanpak. De preventieraad werd omgebogen (gereduceerd?) naar schooloverleg met de directies. Misschien is hier wat tekort aan voeling met de basis?).

17. Vragen en antwoorden.

Resultaten van de Fietsbrainstorming zijn nog niet volledig. Wel reeds enkele vaststellingen. Er is inderdaad ( cf. inbreng schepen) reeds gestroomlijnde inspraak. Vanuit het tekort aan visie vanuit de fietser werd deze raadpleging georganiseerd. In de laatste fase komt de fietsbond met eigen competentie meepraten. Hier worden alle raadsleden uitgenodigd?

Hulp van de brandweer bij niet brandweer gerelateerde activiteiten zal niet altijd meer mogelijk zijn in de veranderde organanisatie (kerstverlichting, plaatsen van kerststallen, enz. Er zou een urenpakket voor begeleiding van stoeten bv., vuurwerk?)

Open VLD geeft een uitgebreide evaluatie van Winter te Poperinge. De burgemeester vindt eveneens dat de winteractiviteit rond de jaarwisseling inderdaad niet meeviel om de vele genoemde redenen. Het centrummanagement zal de evaluatie finaliseren. Er komt geen kerstboomverbranding meer. Schepen Notebaert noemt ook milieu als argument. Als er een piste komt dan zeker na grondige herziening van de afspraken. Hier geen milieu gerelateerde bezwaren? Even wordt ingegaan op de mogelijkheid van Christmasrun met Steenwerk. Alhoewel die al andere verbintenissen hebebn..

Het masterplan van Eandis wordt ook nog eens ter tafel gebracht. Zoals vermeld volgende aanbreng mei 2015.?

 

De Heer Desaegher stopt als voorzitter van de raad om privé redenen. Hij wordt terecht gehonoreerd en uitgewuifd. Zijn opvolgster, Miriam Maes, heeft alvast een punt. Ze neemt ? gendergevoelig - zijn plaats in.