Gemeenteraad januari 2014

04 Februari 2014

  Aalgemene

zaken en financiën

1. Gemeenteraad.      a. Ontslag van een raadslid. Aktename.      b. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger. Eedaflegging en installatie.

2. Vervanging van een schepen. Eedaflegging en installatie.

3. O.C.M.W. Samenstelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn.      a.Ontslag van een raadslid. Aktename.     b. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger.

4. Protocol Westhoekoverleg 2014-2019. Goedkeuring.

5. Administratief statuut veiligheidspersoneel. Wijziging. Goedkeuring.

6. Stedelijke Brandweer. Openverklaring van een betrekking van beroepsbrandweerman bij wijze van aanwerving. Samenstelling examencommissie. Goedkeuring.

7. Stedelijke brandweerdienst. Aankoopprogramma van materieel. Wijziging. Goedkeuring.

8. Opmaken van een bouwkundig ontwerp voor de uitbreiding van het brandweerarsenaal Zuid-IJzer. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

9. Charter 'Gezonde Gemeente'. Goedkeuring.

Stephanie brak een langs voor het behoud van de de extra psychologische hulp in de O.C.MW. en een structurelere preventieve aanpak die verder gaat dan wat LOGO aan preventie doet o.m. algemeen welzijn, groen en.. de humor.

10. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een evenement in de maand januari 2014. Akteneming.

Gemeenteraadscommissie techniek en planning

11. Pezelstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

12. Pottestraat 28. Akte overdracht van grond naar openbaar domein voor algemeen nut. Goedkeuring.

13. Base-mast. Aanhangsel aan het recht van opstal van 24 april 2008. Goedkeuring.

Gemeenteraadscommissie vrije tijd

14. Protocolovereenkomst tussen de projectvereniging CO7 en de stad Poperinge. Goedkeuring.

Hij bijgevoegd punt van groen wordt uitvoeriger uitgetekend op de facebook pagina van groenpoperinge. Burgerinspraak wordt door de meerderheid ingevuld in de mogelijkheid een verzoekschrift in te dienen. Dit zou de eenvoudigste manier zijn. In het weder woord geeft Stephanie haar eigen beleefd concreet voorbeeld van een poging tot verzoekschrift. Alleen reeds de terughoudendheid een publieke vraag te worden gesteld toont aan dat de procedure van de vraag in het openbaar in de gemeenteraad (het forum) meer impact (rekening ermee houden) heeft dan een verzoekschrift.

In haar inleiding hoorden we dat er een andere vraag rijpt.

De oppositie had een drukke vragenlijst, ook Mevr. Chapelel nam terecht het woord. De opmerking van Mevr. Maes over de toegankelijkheid en openheid van het schepencollege en de burgemeester viel niet uit de toon omwille van het pleit omtrent de openheid. Haar inbreng kan niet gesmaakt worden omwille van de volledige miskenning van de het recht op een openbare vraag en een publiek antwoord. Dat was precies de bedoeling van groen om een halfuurtje burgerinspraak. De overheid  individueel benaderen miskent het corporatieve element in de democratie. Een vraag kan voor alle toehoorders interessant zijn.  Samen voelt men zich ook gedragen, men heeft meteen het antwoord aan de groep overgebracht in teh right place.