Gemeenteraad januari 2013

03 Februari 2013

Gemeenteraad van 28 januari 2013 Deze was eenentwintigste-eeuws!

volksvergadering

The future shock! Alvin Toffler heeft gelijk. De vergadering begon met het geruststellingsritueel: het uitdelen  van een tiental stembriefjes. De uitslag deed ons weer denken aan de landen in ontwikkeling (sorry, of aan de communistische regimes) waar de kandidaten rond de 100% halen? Maar goed. We kunnen niet altijd over hetzelfde klagen.

1. Akteneming ontslag raadslid.

2. Vervanging van een raadslid. Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger. Eedaflegging en installatie. Vaststelling rangordelijst raadsleden.

3. O.C.M.W. Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen. Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2012. Goedkeuring.

4. O.C.M.W. Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen. Budget 2013. Goedkeuring.

5. Projectvereniging CO 7. Vertegenwoordiging in raad van bestuur. Goedkeuring. 

6. Gaselwest.  Agenda buitengewone algemene vergadering. Voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité en voor de raad van bestuur. Goedkeuring. 

7. Gaselwest. Aanduiden vertegenwoordiger van de stad + plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen. 

8. WVI. Agenda buitengewone algemene vergadering. Voordracht kandidaat-bestuurder en leden regionaal comité Westhoek. Goedkeuring. 

9. WVI. Aanduiden vertegenwoordiger van de stad + plaatsvervanger op de Algemene Vergaderingen. 

10. Vereniging voor openbaar groen. Voordracht van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

 11. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw). Voordracht van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering. 

12. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Vaststellen samenstelling.

De samenstelling van de GECORO bleek ook in twee richtingen te zijn bevraagd. Open VLD vond het goed dat  Landbouw dubbel was vertegenwoordigd. Milieu krijgt één zitje. De vertegenwoordiging van de  Zelfstandigen is duidelijk (te) imponerend.

De burgemeester liet in zijn commentaren blijken dat ook de Senioren binnen de vrije tijd zouden mogen infiltreren. Het overleg met zijn tweeën - Jeugd en Cultuur - was in het verleden al moeilijk.  Nu zouden er meteen  vier partijen meespelen: Senioren, Jeugd, Sport en Cultuur?. wie oren heeft om te horen, die hore!

13. Ontwerp RUP Toekomststraat. Voorlopige vaststelling.

De RUP van de Toekomststraat moeten we toch even onder de  loep nemen. Goed dat Stéphanie de wetgeving rond percentages even nakeek ?  Inderdaad, het enige groen dat er in Poperinge nog is, wordt ? wetgedwongen ? wat ontzien. Maar het kan zeker beter. De kous is nog niet af. Wordt vervolgd. Nakijken wat de gevolgen voor de eigenaars zijn en het bestuderen van de fetisj van de woonblokken zullen nog heel wat werk vragen.

14. Evaluatie van de verkeerscirculatie in Poperinge en bijsturen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Aanstellen van een studiebureau. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Stéphanie, ons raadslid van Groen, verwees trouwens  met een loyaal pluimpje naar het initiatief rond de verkeerssituatie. Het studiebureau dat wordt aangesteld, is inderdaad formeel / woordelijk op een democratisch systeem aangewezen. Groen wenst dat probleemanalyse en scenario's niet met een verborgen agenda worden gepresenteerd. Basisdemocratie is inderdaad meer dan vertrekken van vaststaande premissen. Medeoppositie Open VLD zat hier ook op een lijn met Groen.

Even bestond het gevaar dat de aanbreng als anarchie werd geduid. De voorzitter verdedigde de strategische techniek waarin eerst overlegde denkpistes worden geconfectioneerd en dan het volk aan bod kan komen. De basisdemocratie van Groen ageert tegen discussies rond randproblematiek en/of het oplossen van dilemma's, nadat de keuzes zijn gemaakt.

15. Schenking van verscheidene collectiestukken door de Vrienden van het Hopmuseum vzw. Definitieve aanvaarding. Goedkeuring.

16. Vragen en antwoorden.

We appreciëren zeker ook de inbreng van raadslid Lapanne: het dossier over Westkans. Veel lijvige dossiers worden door studiebureaus kleurig (!) en inderdaad vaak ook voor een keurig bedrag aan de dossiers toegevoegd. Dit dossier daarentegen is veldwerk en mag worden gezien. Proficiat aan het nieuwe raadslid.

Stéphanie vroeg of de stad als Fair Trade gemeente in het aanbod van de kouter haar engagement van Fair Trade fruitsap te voorzien zou implementeren.

We kunnen zeker ook de inzet van de bevoegde diensten van het stadspersoneel in deze winterse periode prijzen.