Gemeenteraad februari 2018

02 Maart 2018

Gemeenteraad februari 2018

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2018  Een zitting waar je de kruiddamp van Syrische toestanden, naast hogere regelgeving die moet gevolgd worden en verkiezingswapens die niet geregelmenteerd zijn voelbaar kon herkennen.

Gelukkig dat de toeschouwer vaak enkel komt om de sensatie van de thuis feuilleton. Soms zijn we spijtig dat principes het moeten ontgelden omdat ze de naam krijgen van symbooldossier.

Dat niemand wakker ligt van het Organogram van stad en OCMW konden we voorspellen. Dat op die manier een op zich eigen cultuur die in het OCMW beleid qua raad en dossiers geldend was begraven ? ingekanteld ? wordt kan enkel de habitué beroeren. De decorverandering waar de burger zal mee te maken hebben is nu ook niet een probleem waar de raadsleden van wakker liggen.

De dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek werd op 30 oktober 2017 goedgekeurd ?

ondertekend op 22 december 2017. Marc Devos wordt voorgedragen ? symboolfunctie ? als lid in de algemene vergadering, de heer Christof Dejaegher wordt voorgedragen als lid in de raad van bestuur, als raadslid wordt voorgedragen J.-M. Blondeel, lid met raadgevende stem. Het imperiaal systeem ten voeten uit.

3. De verkaveling in de Molenstraat blijkt iedereens goedkeuring weg te dragen. Het tracé is bepaald.

4 + 5 De bouw van een voetgangersbrug over en aanleg van een wandelpad langs de Hipshoekbeek wordt een aardig wandelpad en snelle doorgang. Comunity Building gaat samen met de OCMW de assistentie verzorgen. De burelen en de eigen drie assistentiewoningen worden impact op het geheel. De bouwpromotor wrijft zeker in de handjes. Hoeveel en in welke condities er weekend werk is verzet hebben we ons in het traject vaak afgevraagd.

De verbinding tussen de Veurnestraat en Gasthuisparking is niet gesloten. Bij vaststelling van herhaalde overlast of hinder kan er een evaluatie en een eventuele aanpassing gebeuren van de doorgangsmodaliteiten in onderling overleg en akkoord te bepalen met de RME en O.C.M.W..

6. Straatnaamgeving. Verkaveling Duinkerkestraat (insteekweg t.h.v. huisnummers 86 ? 96). De voorgestelde naam Obergrenzebachstraat kreeg de onvermijdelijke eno.i. nodige kommentaar. De oppositie sloofde zich uit om wat ook al door de cultuurraad en het stadsarchief was aangebracht. De alternatieve namen die verwezen naar de touwslagerij en De zwaluw worden geparkeerd tot nadere orders. De kous is immers niet af.

De burgemester stelde ? onterecht o.i. ? dat bijna niemand weet had van De zwaluw en de touwlager (meer bekend). Hij verdedigde de idee van de jumelagesteden. Misschien een naam weggelegd voor waar eens informeel de naam werd gebruikt. Bij zijn antwoord op de tegengestelde visie kon de burgervader niet nalaten te wijzen op de voorbarige vraagstelling (andere naam voor we komen ermee af als het vaststaat). Wordt vervolgd.

7. De aankoop van een vrachtwagen met kraan is ter vervanging.

8. De Statiegeldalliantie was de gelegenheid om de aanbreng nog maar als een goed dat vele vaders en moeders heeft subtiel partieel weg te dribbelen van de aanvraag van ons raadslid Stephanie op een van de vorige zittingen. Was het ons raadslid niet die het onlangs in de gemeenteraad zonder duidelijk antwoord vroeg wat de visie van de meerderheid in deze was. Zelfs dat daar niet meer dan een symbooldossier in zat voor de meerderheid zaat toen niet in het antwoord. Uit de begeleidende woordkeuzes ter zitting nu bleek het (slechts) dat te zijn.

Schepen Notebaert bracht de argumenten van de landbouw aan ? Raadslid Jean-Marie Blondeel betwijfelde de aanbreng: koeien eten geen plastic of blikjes. Wie zei dan ook weer dat je in de gemeenteraadszittingen niet bijleert.

9. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Poperinge gaat in onderzoek. Stephanie bevraagde als enige de bundel: een stapel van 3 cm 50 A4tjes.

Onmiddellijk werd aangegeven dat het hier enkel gaat om een visie. Er bestaat ergens een allergie tegen principiele keuzen die men met kracht zou willen promoten. Zelfs als ons raadslid de lof uitspreekt voor groen en ruimte die ze meer dan tussen de lijnen leest dan wordt gesteld dat de uitvoering pas later op het vlak van de RUP uitvoerbaar geïmplementeerd wordt. Precies om te behoeden dat het dan weer soepel en niet zo afdwingbaar mogelijk wordt gesteld, werd de vraag gesteld.

Het antwoord op de vraag naar de compensatie of het gebruik van de gewonnen ruimte bij de appartementen-boom is zijdelings de kans om de relatieve hoge frekwentie van onze betonnen dozen te relativeren. O.K. zo is het statistisch, maar de vraag was hoeveel ruimte wordt gewonnen en wat is de visie over het gebruik van die winst aan ruimte?

In de contekst van de vraag over Roesbrugge en de overstroming zal wellicht nog heel wat detaillering moeten volgen?.

Ter loops wordt de groene band genoemd. We zitten als groen fractie nog met de vraag waarom gaat die groene band via de Paardemarkt en niet via de Grote Markt. Daar was toch ook groen op het Vroonhof en aangelanden. Hoeveel ruimte komt er bij als winst die verkregen wordt door de appartementsgebouwen die daar op het groen komen?

10. Het hoeft geen uitleg. Open VLD was fier om het bekomen resultaat in verband met de winkelopppervlaktefactuur. De meerderheid maakte de kanttekening: de discriminatie is de oorsprong van het keerpunt in de redenering. De fondsen konden niet blijven komen van een kant en die niet bijdroegen mochten niet blijven profiteren van de andere. in de taal van de burgemeester: het geheugen even opfrissen. Refrein: Goede dingen hebben vele vaders en moeders.

11. Het bibliotheekcharter wordt goedgekeurd en is door honderden petities ondersteund; van draagvlak gesproken.

12. Bierfesten hebben een goedgekeurde rekening.

13. In het kader van profilering bracht mevrouw Chantal Vanzieleghem, CD&V, een toegejuicht punt aan: de zorgverlener kan in het vervolg gemakkelijker aan een parkeerplaats geraken. Een deel van het systeem zou reeds bestaan.

14. Het agendapunt van mevrouw Martine Vanbrabant, Vlaams Belang, m.b.t. de aanpassing van het reglement houdende de organisatie van carnaval op het grondgebied van Poperinge was een verstillende passage in de thuis-zitting. Schepen Vanlerberghe vroeg neen te stemmen. Er was een traject gelopen en de afspraken waren om in april dan de wederzijdse gevoeligheden bijeen te brengen om het reglement aan te passen. De fractie van VB wilde het schrappen van de exclusiviteit van de vzw voor de feestelijkheden maar kreeg die niet. Misplaatste keikoppigheid? Uitgesloten zijn ? ex-clusie en in-clusie - zijn gevoelige themata.

15. Aanvullend agendapunt van de heer Bert Costenoble, Open Vld, m.b.t. de consolidatie van de lokale publieke financiën. Schepen Ben Desmytter toonde aan dat de getallen en de uitleg die nu gegeven wordt al een behoorlijk inzicht duidelijk maakt. De gemiddelde intellectueel heeft al heel wat moeite om het antwoord te begrijpen. De vraag naar een eenvoudige stand om te kunnen vergelijken begrijpen we. We begrepen ook dat dit later wellicht meer de praktijk zal zijn. Het zou inderdaad naar de verkeizingen toe een handige tool zijn. De vaders en moeders kunnen dan weer zich in de vechtscheiding vergenoegen.

Of de theorie van de (vermeende) boobietraps ? bommetjes ? of de prelude van de verkiezings pamfletten past zegt misschien veel meer over de angst van de bedreigde dan de krijgskunde van die het wapen zou geplaats hebben. Punt is ook dat de merderheid niet op de wettelijke aanbevelingen wil voorlopen. Je zou wel eens de eerste in voorkomendheid kunenn zijn.

De vragen die her en der op debatten uit te lopen, de opwarming van de agendapunten brengt wat lichtgeraaktheid en grensoverschrijdend gedribbel op. Met het orgelpunt waarop de burgemeester zich beledigd voelt en zelfs excuses vraagt maken het even feuilletonachtig.

Schepen Desmytter geeft met de hem eigen boekhoudkundige kennis de verdediging van het schuld en investeringssceenario. Hij vergelijkt met Mechelen om raadslid Bert Costenobel aan te tonen dat hun boekhoudkundige visie ook door de Open VLD gebruikte visie wordt gelegitimeerd.

We verheugen ons in de stellingname van de stad versus Oxfam en de heksenjacht in hun richting. Dank voor het fruitsapje dat op stadsrecepties vaak kan om nuchter van ideeën en principes te blijven bij het netwerk evenement.

Raadslid Jean-Marie Blondeel las de krant en wou de precieze getallen van statutaire ambtenaren. We kregen ter zitting de FT equivalenten van schepen Ben Desmyter zoals ze ten stadhuize geofficialiseerd zijn. Er is met name ? zoals al eens vroeger is verduidelijkt ? een evenwicht tussen statutaire en contractuele werkkrachten gezocht om de corrigerende last niet te verzwaren.

Raadslid Jean-Marie wou ook aanklagen dat de pers vaak erder is ingelicht dan de raadsleden. De verdedigende meerderheid wijst op het recht hun intenties kenbaar te maken. We onderschrijven inderdaad ook heel sterk de vraag naar de openheid van het beleid. Selectieve openheid is een delikaat punt. Online toegankelijkheid van de dossiers zou een grote beperking afbouwen. Waarom niet één van de eerste zijn?

In de windmolen carousel liep het verkeerd omdat raadslid J.-M. Blondeel de indruk wekte dat de stad hun informatie inhield. De burgemeester kon met uur, minuut en seconde weerleggen. Prima.

Hier verzande het gesprek in een niet zo harmonieus orgelpunt. Ons standpunt is gedeeld met raadslid Sabine Batheu informeer de oppositie over de stappen die worden gezet en de bedoeling. Cruciaal is ook de vraag naar financieële participatie van de omwonenden. De visie van groen wordt zeker nog uitgewerkt. De kern van het probleem is de kernenergie vs hernieuwbare en mens- en milieuvriendelijke energie.

Raadslid Jan Van Bruwaene sloot af met de herhaalde vraag naar de uitblijvende verlichting. Het bleek dat de technische dienst in de voorbereidende fase zit.

In de commisses is ook het masterplan aangebracht waar meerdere malen doro ons raadslid is om gevraagd. Sorry, maar nog altijd wordt geen rekening gehouden met de milieuwinst van het doven van de lichten. Het enige waar men in het argumentenarsenaal aandacht voor heeft is de complexiteit van de ingreep.

In het kader van de wintertijd en het probleem van de metingen van fin stof is een meer adekwate meting van o.a. het fijn stof tor te juichen (na rode neuzen, kurieuzeneuzen). Hoi, collega Vanlerberghe. Zet dan vooral de tijd van de Rally de meters aan? de maanden zijn niet direct aangepast. Oei!