Gemeenteraad februari 2016

06 Maart 2016

Gemeenteraad februari 2016

We haasten ons om duidelijk de beoordeling die ons door de persvrijheid werd toebedeeld tegen te spreken. De gemeenteraad haalde voor ons toch tegen de 8/10. De oppositie stelde evenveel vragen als er punten waren. Dus onze gemeenteraad is een gonzende bijenkorf.

De antwoorden waren van beschaafd tot wat de burgemeester indirect toejuichte ? voor zijn eigen interpellaties ? in de buurt van "soms is de soep wat heter bediend dan ze is opgegeten". Over de Algemene zonale politieverordening en de gemeenlijke politieverordening. Goedkeuring. Er wordt een uitzonderingsmaatregel voorzien voor grootschalige en/of bovenlokale manifestaties wat betreft de vastgelegde voorwaarden tot het schenken van sterke dranken en de aanwezigheid van -16-jarigen (??)

Over de Gemeentelijke verordening houdende politie van de afvalstromen op het grondgebied van Poperinge. Goedkeuring.

Het leveren en plaatsen van bewakingscamera's volgens perceel 11 van het IT-raamcontract 2013-2017 werd bevraagd. Stephanie gaf een duidelijke opmerking. Gezien Poperinge een geconstateerde veilige gemeente is, waarom dan toch nog nieuwe camera. We kunnen erin komen dat de zwemkom wel een opportuniteit biedt. Maar het gevoel van veiligheid is overal nodig, maar overal camera's plaatsen zal enkel de kans tot misdaad remmen maar de misdaad niet uitsluiten. In die zin was het punt van Stephanie: veiligheid en vertrouwen is niet gerelateerd aan kwantiteit, de vrede wordt niet geboren uit wapens. Dat is uiteraard moeilijk in te brengen in het plenum waar het vooral over dominantie gaat. Als de maatschappelijke discussie over visie gaat dan is die het moeilijkst als men wil afbouwen aan bewapening. Wapendefilés voeden alleen eigen gelijk. ( btw incl. = € 59.475,80 btw incl)

Stéphanie De Maesschalck (Groen): "Er is de vorige keer al gezegd dat het de laatste keer was dat er camera's zouden bijkomen. Bij het zwembad begrijp ik dat, maar aan de Ieperstraat heb ik mijn vragen. Het nut daarvan is voor mij nog niet bewezen. Ik keur dit punt niet goed."

Stéphanie De Maesschalck pikt in: "De vraag blijft of camera's de veiligheid verhogen. Zal u dan elk plekje in Poperinge onder cameratoezicht brengen om iedereen zich veilig te laten voelen?" "De camera's helpen niet altijd en ik bekijk de uitgaven en de noden."

Het addendum bij de beheersovereenkomst tussen stad en AGB De Kouter inzake personeelsbeleid en interne controle vraagt om goedkeuring. En zo geschiedde.

De aanleg nieuwe begraafplaats Watou kreeg goedkeuring van bestek en wijze van gunnen.

Aanpassingswerken Grote Markt werden nog eens herkauwd. Raadslid Batheu wees op de aanvankelijke opmerkingen en de voorspelde aanpassingen. De meerderheid haalde ? trouwens bij herhaling ? de erfgoed eisen aan als verantwoordelijke voor het kasseienverhaal. Er komt geen vlak voetpad in de driehoek tussen Grote Markt en Ieperstraat en niet in het Vroonhof. Er is verlies van 2 parkeerplaatsen om de in- en uitgang te voorzien. Alle verwijzing naar milieu en duurzaamheid worden de kruimels onder tafel. Aan de overkant wordt aangegeven dat bepaalde clausules d'office worden toegevoegd. Wie zal de Portugeese kasseien leggen? Wie kapte de kasseien?

De buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen liggen ter goedkeuring van bestek en wijze van gunnen. En de vergadering zag dat het goed was.

De Burgemeester Deschodtlaan: Vernieuwen openbaar verlichtingsnet. Goedkeuring bestek, raming en wijze van gunnen. Idem.

Nieuwe verkoopprocedure voormalig gemeentehuis Watou. Goedkeuring. Hierop vraagt Raadslid Sabine Batheu wat er gebeurt indien onder de prijs wordt geboden. Antwoord van de burgemeester: Als een bod belachelijk laag is, zal de adviesraad Transacties ons geen vergunning geven

Over het fietspad Poperinge-Woesten. Pachtvergoedingen en verkoopbeloften.. alles werd zonder commentaar goedkeuring gegeven.

Krombekestraat +63. Overdracht grond naar openbaar domein. Ontwerp van akte. Goedkeuring.

Reningelstseweg 30 en 32. Ontwerp van akte aankoop onroerend goed (24 m2 waarvoor een andere landmeter is gevonden) Goedkeuring.

De duurzaamheid kreeg een degelijk actieplan. Het  Burgemeestersconvenant kwam er. Ere wie ere toekomt. Het werd door Groen op tafel gebracht in illo tempore. Het werd nu goedgekeurd. Stéphanie De Maesschalck is blij met het plan, maar heeft een opmerking. In 2011 vertegenwoordigde landbouw 16 procent van de CO²-uitstoot. Sindsdien is dat al veel verminderd, vooral door gebruik van minder stookolie. De komende jaren zit die daling er echter minder in. Ik vind het dan ook een gemis dat landbouw niet vermeld expliciet wordt in dit actieplan. Geert Ganne (N-VA) vangt aan met dezelfde goedkeurende woorden maar wijst op inconsequente aanschaf van de recente aankoop in het wagenpark van de stad (cf. ook O.C.M.W.). LPG wagens zou beter geweest zijn.

Als groen hadden we uiteraard willen een grote hap aan het fijn stof verminderen door bv. de rally te weren. Uiteindelijk antwoordt schepen Kris Notebaert dat je dezelfde mensen geen drie keer moet laten bijdragen aan de vermindering. De landbouwer is genoemd in het bedrijven verhaal.

Ons groen raadslid ? bis repetita placet ? herhaalt dat ze haar inbreng begonnen was met te erkennen dat de landbouw al bijdroeg. Misschien wil men dat je drie keer zegt dat je je woorden weegt voor je iets zegt.

De goedkeuring van de aanvullende reglementen op het wegverkeer: Abeleplein, Abelestationsstraat, Callicannesweg, Frans-Vlaanderenweg en het GECORO- Werkingsverslag 2015 passeren de revue zonder meer.

Op de participatie aan de intergemeentelijke uitpas voor de Westhoek wordt de opmerking rond de vermenigvuldiging van passen bezworden door de overweging we willen geen onoverzichtelijke resem aan passen.

De overeenkomst tussen Westtoer en stad Poperinge in het kader van het project 'Westhoek KD's XL' dat werd opgemaakt binnen de PDPO 2014-2020 Maatregel 'uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER) wordt gewijzigd.

De schenking van verscheidene collectiestukken door de Vrienden van het Hopmuseum vzw.  is aanvaard.

 

Vragen en antwoorden  zijn rijkelijk toegevoegd.

We verheugen ons te hebben samen met Groen-Ieper meegedacht aan het voorstel gerelateerd aan het burgemeestersconvenant in de gezamenlijke MINA-raad. Het is opgevat als een voorzichtig aanbod met de bedoeling haalbare acties in de wacht te slepen en als het nu opgevolgd wordt dan is één stap in het verhaal. Met de aanbreng van raadslid Sabine Batheu die ook vroeg om gefaseerde evaluatie ? waarvoor applaus ? is dit toch een pluim voor groen.

De inbreng naar de AGB toe werd afgeremd. De geroemde openbaarheid van bestuur kreeg op dat punt een deukje. Al blijven we akkoord dat de openbaarheid 8/10 en niet 0/10 krijgt.

Sabien Lahaye-Battheu: U geeft een theoretische uitleg, maar de stad heeft een controlewerking over het AGB. De vorige keer werd het wel toegelaten, maar nu is het even uitzonderlijk. Het stond al in de krant (in Het Wekelijks Nieuws West, red.), maar de Poperingenaar heeft recht op een openbaar debat.

In dat verband bracht Stephanie aan dat de notulen van het schepencollege zijn wel degelijk openbare materie, maar door de grote hoeveelheid van persoonlijke info in het verslag, is dit niet altijd mogelijk. Mijn vraag is welk antwoord mensen krijgen als ze de notulen opvragen van het schepencollege? Hierop kwam de klassieke format. Antwoord. Distinguo. Onderscheiden we de materie. De stadsdienst en niet de politiek hebben hun zeg over deze materie. De stadsdienst moet de wet volgen en de wet zegt algemene regel: openbaarheid. Uitzondering de privacy gevoeligheid.

Eerlijk is eerlijk. De stad krijgt wel 9/10 in de zaak van de openbaarheid ivm notulen en verslagen.

Om de lezer wat te sparen in vogelvlucht de vragen:

Ivm. de situatie van Roesbrugge en het verkeer is er nog geen uitgebreide analyse  gebeurd, maar we zien dat het zwaar verkeer slechts 6,8 procent haalt in het totaal aantal verkeersbewegingen.

Burgemeester Christof Dejaegher zegt ivm. De dorpskern Reningelst:  We hebben (kassei)keihard ingezet om geen kasseien te krijgen in Reningelst, maar de eis van erfgoed was om zo weinig mogelijk constructies en obstructies te krijgen op Reningelst-plein en zeker geen solitaire boom te plaatsen. We hebben daar een toegift moeten doen, maar zelfs al staat er geen solitaire boom, het zal een groen karakter blijven hebben. De beekvallei zal een groen cachet meegeven aan de dorpskern.

De overvloed aan vragen van de NVA gaf de buremeester de kans om even wat speelser uit de hoek te komen door de vraag omtrent de promotie voor de winkel aan NVA te vrgaen of die ook in het Frans mochten gesteld worden. ANtwoord: wij hebben niets tegen Frankrijk.

Wat de katten en honden betreft vindt de meerderheid dat ze wettelijk in orde zijn, want er is een schuthok in Roesbrugge. Met de zin  we zijn ons wel bewust van het probleem en hopen zo snel mogelijk te komen tot een intergemeentelijke samenwerking wordt de tussenkomst afgeslotenDe creativiteit van de burgervader inspireert raadslid Geert GanneHet probleem van katten is wel dringend, ik vang thuis ook een aantal asielzoekers op. Asielpoezen zal hij hebben bedoeld.

Er komt ook voor een tweede keer een gezamenlijke motie. Els Sticker brengt aan. Toch al een derde keer deze legislatuur dat een CDV-er behoudens de schepenen het woord voert.  Ik erger me aan een fenomeen in onze gemeente. Mijn gsm krijgt vaak gekke kuren. Ik ben vaak niet bereikbaar en anderen in Abele en Krombeke kampen ook met dat probleem. Is er een mogelijkheid dat we vanuit de stad via een bevraging druk kunnen uitoefenen op telecomoperatoren? De vraag reulteert in de vraag om die motie.

Het vluchtelingenprobleem komt zijdelings op tafel rond het kamp in Steenvoorde. De politie doet al dienst aan de grens. Een doortocht door Poperinge lijkt niet aangewezen tenzij accidenteel.

Om de openbaarheid van de provincieraad te dienen verwijst raadslid Sabine Batheu naar de tussenkomst van de brugemeester ivm de bouwberoepen die in 30 procent van de gevallen in het ongelijk gesteld worden en waarop VVSG reageerde dat we dan meteen maar de bouwberoepen moesten afschaffen. We betalen nu meer dan 14.000 euro aan een vereniging die moeite heeft om 308 gemeenten te verdedigen. Als we echter overwegen om niet meer te betalen, moeten we drie jaar opzeg betalen. Hier hoorden we de meerderheid aanmanen om al eens de zaak scherp te stellen... een aanmoediging!

Via de NVA wordt gevraagd om de reglementen ivm uitleningen en subsidies ? die inderdaad al via menige kanalen bekend zijn ? nog maar eens te publiceren.

Als slot heeft voorzitter Myriam Maes ? toch instrument van de meerderheid in de keuze omtrent de AGB, ?/10 -  nog enkele mededelingen waarvan één te onthouden: De volgende gemeenteraden zullen niet zijn op de laatste maandag van de maand, maar wel op de eerste maandagen: 4 april en 2 mei. In mei zullen er dan twee gemeenteraden zijn.