Gemeenteraad februari 2014

09 Maart 2014

Een vrij lange zitting met nogal wat verschuivingen op het dambord. Klassieke transactionele communicatie en de enigmatische antwoorden op de vraag van Stephanie rond de kerkwegels ( zie facebook groenpoperinge).  1. O.C.M.W. Ontslag van twee raadsleden

2. Gemeenteraad. Ontslag van een raadslid. Geloofsbrieven van de opvolger. Eedaflegging en installatie.

3. Gemeenteraadscommissies. Aanpassing.

4. PSILON. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Vervanging bestuurder.

5. Interlokale vereniging voor archief- en documentenbeheer Poperinge-Vleteren. Wijziging beheerscomité. Goedkeuring.

6. Stadhuis. Leveren en plaatsen van een conferentiesysteem en geluidsinstallatie. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

7. Stadsarchief. Leveren en plaatsen van mobiele rekken. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

8. Stedelijke brandweerdienst Zuid-IJzer. Aankoop van een tankwagen 12.000 liter. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

9. Streekpact RESOC Westhoek 2013-2018. Bekrachtiging.

Hopen dat agroclean en Agreon niet enkel gaan over technologie.

10. Tijdelijke politieverordening op het voeren van propaganda voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement van 25 mei 2014.

11. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een evenement van 10/02/2014 tot 14/02/2014. Akteneming.

Gemeenteraadscommissie techniek en planning

12. Aankoop van diverse voertuigen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Stephanie probeerde nog eens het belang van energiezuinige wagens te onderlijnen. Antwoord: ze kosten zoveel meer?Wie de criteria nakijkt ziet dat er geen verwijzing is naar het milieudiimpact in de puntenschaal waarop de eslissingen  hieromtrent worden genomen..

De nieuwe "gratis"-wagen voor de socio-culturele verenigingen kon ook blijkbaar niet in voorbeeldfunctie geprogrammeerd worden.

13. Plaatsen van een hydraulische laadkraan op de bestelwagen van de dienst signalisatie. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

14. Opmaken van een volledig technisch ontwerp voor de heraanleg van de Valkestraat, de St-Janskruisstraat en omgeving Bruggestraat tussen voormelde straten. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

15. Heraanleg van het voetpad in de Pezelstraat en de aanleg van een verbindingsweg tussen de Pottestraat en de Klimopstraat. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Over de bewonersbezwaren is niet gesproken.

16. Heraanleg van het wandelpad Quintenswandeling tussen Havermuis en Westouterstraat. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

In welke mate is hier op de zorg voor de beemden gedacht. De doorlaatbaarheid is goed. Het blijven kansen om groen een plaats te geven.

17. Opmaken van een ontwerpvisie voor de nieuwe begraafplaats in Watou en het opmaken van een technisch ontwerp voor de infrastructuurwerken. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Stephanie vroeg of er een visie was. Antwoord: het bureau zal iets uitwerken. Van visie gesproken.

18. Doornstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plannen, raming en wijze van gunnen.

19. Renovatie Zwijnlandstraat deel II. Uitbreiding van het waterdistributienet tussen de Casselstraat en de Bommelaarsbeek. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

20. Opmaken van een technisch ontwerp voor de aanleg van een parking ter hoogte van het nieuwe sport- en recreatiebad De Kouter. Opmaken van de startnota voor de H. Hartstraat. Goedkeuring raming en wijze van gunnen.

21. Fietspad Poperinge-Watou. Pachtvergoedingen en verkoopbeloften. Goedkeuring.

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke, milieu- en natuurontwikkeling

22. EVA Centrummanagement vzw. Vervanging vertegenwoordiger gemeenteraad in algemene vergadering en raad van bestuur.

Stemming met unanimiteit. Het molentje draait, de ja's worden als kralen aan mekaar geregen en omtrent de capaciteit en de kennis van zaken over de materie  van de verkozenen is men roerend eens??! Deze zitting waren er weer meerdere unanieme resultaten.

23. EVA Sappenleen cvba. Vervanging vertegenwoordiger gemeenteraad in algemene vergadering en raad van bestuur.

24. Bosgroep IJzer en Leie vzw. Vervanging plaatsvervanger algemene vergaderingen.

25. Erosiebestrijdingsproject Karel Grimminckweg ? Sint-Jan-ter-Biezen. Grondwerken aan de Warandebeek. Eindafrekening der werken. Goedkeuring.

26. GECORO. Werkingsverslag 2013. Akteneming.

27. Participatietraject mobiliteitsplan. Goedkeuring.

Bedoeling en planning mag gezien worden. Een discordante trek in de laatste fase. Als de geselecteerden ad random aangeduid worden om in de dialoogtafels te zetelen dan lijkt het ergens op een gemakkelijkheidsoplossing ? democratie, vooral basisdemocratie is niet makkelijk.

28. WVI. Verleggen buurtwegen bedrijventerrein Sappenleen. Principiële beslissing.

Het verleggen van de buurtwegen naar door vrachtwagens bereden straten is niet wat wandelen gunstig maakt.

29. Samenwerking SVK Woonsleutel. Aanvraag tot toetreding.

Gemeenteraadscommissie vrije tijd

30. Leveren en plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel in het cultureel centrum Ghybe. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

31. Schenking van verscheidene collectiestukken door de Vrienden van het Hopmuseum vzw. Definitieve aanvaarding. Goedkeuring.

32. Schenking van verscheidene collectiestukken door dhr. Raoul Bartier. Definitieve aanvaarding. Goedkeuring.

 33. Vragen en antwoorden.

Stephanie maakt een begin omtrent het dossier van de sentiers van de atlas der buurtwegen. Antwoorden zijn vrij vaag. Dit wordt boeiend op het ogenblik dat de apparatuur beamer en micro's geintalleerd zijn. Het zal wel altijd mogelijk zijn om met de privacy te schermen...

Wordt vervolgt.