Gemeenteraad februari 2013

01 Maart 2013

  Een zitting met een behoorlijke aanwezigheid en van toehoorders en van stemming van vertegenwoordigers.. Overheersende teneur: Maken we er asjeblief een goed nieuws show van. 

  1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Vaststelling.

Positief: Er is mogelijkheid en verduidelijking in zake gecontroleerde/gestuurde verantwoordelijken. Het halfuurtje van de burger wordt aanzien als een onbeheersbare storing van de goednieuws show.

  1. Budget stad dienstjaar 2012. Budgetwijziging nr. 3. Vaststelling.

Noodzakelijke aanpassing BBC.

3. Gemeentelijke dotatie 2013 aan de politiezone Arro Ieper. Goedkeuring.

4. Meerjarenplan stad 2013 - 2015. Vaststelling.

5. Budget stad dienstjaar 2013. Vaststelling.

Tussenkomst van Stephanie omtrent Sociale woningenbouw, trage wegen en wandelpaden en duidelijke vraag naar bewuster en creatiever voortouw nemen in duurzaam bouwen.

Hier merkten we weer duidelijk de antwoordstijl. Er zijn meer actoren in het spel. We wachten af. We willen eerst zien hoe klimaatwijken in de omgeving uitvallen. Is men wel goed bezig als men de kat uit boom kijkt!

6. De Watergroep. Voordracht kandidaat-lid in provinciaal en sectorcomité en vertegenwoordiger

+ plaatsvervanger algemene vergaderingen.

7. IVVO.

a.  Voordracht van een directiecomitélid en 2 kandidaat-bestuurders.

b. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering. Benoeming vertegenwoordiger

+ plaatsvervanger en vaststelling van hun mandaat.

8. FIGGA.

a.    Voordracht kandidaat-bestuurder.

b. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering. Benoeming vertegenwoordiger

+ plaatsvervanger en vaststelling van hun mandaat.

9. PSILON.

a. Voordracht kandidaat-bestuurder en bestuurder met raadgevende stem.

b. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering. Benoeming vertegenwoordiger

+ plaatsvervanger en vaststelling van hun mandaat.

10. Bouwmaatschappij De Mandel. Voordracht kandidaat-bestuurder en vertegenwoordiger +

plaatsvervanger algemene vergaderingen.

11. Bouwmaatschappij Ons Onderdak. Voordracht kandidaat-bestuurder en vertegenwoordiger +

plaatsvervanger algemene vergaderingen.

12. Interlokale vereniging Wonen Heuvelland ? Poperinge ? Vleteren. Aanduiding

vertegenwoordiging beheerscomité.

13. Interlokale vereniging voor archief- en documentenbeheer Poperinge-Vleteren. Aanduiding

vertegenwoordiging beheerscomité.

14. Beheersorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek. Aanstelling leden.

15. Beheersorgaan van het gemeenschapscentrum. Aanstelling leden.

16. Forum Lokale werkgelegenheid Poperinge-Vleteren. Voordracht van een afgevaardigde +

plaatsvervanger namens de stad.

17. O.V.S.G. (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap).

Voordracht van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

18. Centrum voor Basiseducatie. Voordracht van een vertegenwoordiger in de algemene

vergadering.

19. LOGO vzw (Lokaal gezondheidsoverleg).  Voordracht van een vertegenwoordiger in de

algemene vergadering.

20. Avowest vzw. Aanstelling van een adviserend lid in de algemene vergadering.

21. Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. Voordracht van drie vertegenwoordigers (+

plaatsvervangers) in de algemene vergadering.

22. Centrummanagement vzw. Aanduiden vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering en

Raad van Bestuur. Goedkeuring.

23. Ouderenadviesraad. Wijziging statuten. Goedkeuring.

24. Ouderenadviesraad. Subsidiereglement. Goedkeuring.

25. Werkingsverslag GECORO 2012. Akteneming.

17 stemmingen. Stephanie zal én in de BIB én in PSILON én in het centrummenagement haar taak opnemen. Marleen zorgt voor ons in het beheersorgaan van de gemeenschapslokalen.

 

De Watergroep (nieuwe benaming voor de VMW): Provinciaal comité: Marc Devos. Algemene vergadering: Vertegenwoordiger: Myriam Maes. Plaatsvervanger: William de Sagher

IVVO: Raad van Bestuur: Kris Notebaert en Danny Nolf. Directiecomité: Kris Notebaert. Algemene vergadering: Vertegenwoordiger: Marjan Chapelle. Plaatsvervanger: Jurgen Vanlerberghe

FIGGA: Raad van bestuur: Ben Desmyter Algemene vergadering: Vertegenwoordiger: Loes Vandromme. Plaatsvervanger: Els Sticker.

PSILON: Raad van bestuur: Marleen Baelde. Bestuurslid met raadgevende stem: Stéphanie De Maesschalck. Algemene vergadering: Vertegenwoordiger: Myriam Maes. Plaatsvervanger: William de Sagher

Bouwmaatschappij De Mandel: Raad van Bestuur: Loes Vandromme. Algemene vergadering: Vertegenwoordiger: Marjan Chapelle. Plaatsvervanger: Danny Nolf.

Bouwmaatschappij Ons Onderdak: Raad van Bestuur: Danny Nolf. Algemene vergadering:Vertegenwoordiger: Marjan Chapelle. Plaatsvervanger: Jurgen Vanlerberghe

Interlokale Vereniging Wonen Heuvelland ? Poperinge ? Vleteren: Beheerscomité: Christof Dejaegher (plaatsvervanger: Ben Desmyter)

Mark Paelinck (plaatsvervanger: Danny Nolf) Jurgen Vanlerberghe (plaatsvervanger: Marjan Chapelle)

Interlokale Vereniging voor archief- en documentbeheer: Beheerscomité: Loes Vandromme (plaatsvervanger: Marleen Baelde)

Myriam Maes (plaatsvervanger: Els Sticker). Ivan Top (plaatsvervanger: Jurgen Vanlerberghe)

Forum Lokale Werkgelegenheid: Afgevaardigde: Loes Vandromme Plaatsvervanger: Myriam Maes

O.V.S.G. (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap): Algemene vergadering: Loes Vandromme

Centrum voor Basiseducatie.Algemene vergadering: Loes Vandromme

LOGO vzw (Lokaal Gezondheidsoverleg) Algemene vergadering: Alexander Tydtgat.

Avowest vzw (agrarisch vormingscentrum voor de Westhoek): Algemene vergadering: Kris Notebaert (adviserend lid)

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels: Algemene vergadering: Kris Notebaert (plaatsvervanger: Els Sticker), Jeroen Verdonck (plaatsvervanger: Ben Desmyter), Jurgen Vanlerberghe (plaatsvervanger: Ivan Top)

vzw Centrummanagement: Algemene vergadering: Christof Dejaegher, Pieter Marchand, Marc Devos, Myriam Maes, Els Sticker en Marleen Baelde voor CD&V, Marjan Chapelle en Jurgen Vanlerberghe voor samen, Sabien Lahaye-Battheu, Marie-Claire Tylleman en Pascal Lapanne voor Open VLD, Martin Dewulf voor N-VA, Martine Vanbrabant voor Vlaams Belang en Stéphanie De Maesschalck voor Groen

Raad van Bestuur: Christof Dejaegher, Pieter Marchand, Marc Devos, Els Sticker en Marleen Baelde voor CD&V, Sabien Lahaye-Battheu en Marie-Claire Tylleman voor Open VLD, Martin Dewulf voor N-VA, Martine Vanbrabant voor Vlaams Belang en Stéphanie De Maesschalck voor Groen

Beheersorgaan bibliotheek: Vertegenwoordigers van de gebruikers en strekkingen: Godfried Dael, Ellen Debeer, Annie Dejonghe, Jocelyne Lemahieu, Johan Gheeraert, Klaas Geneyn, Brigitte Wybaillie, Henri Vandenberghe, Sven Verhaeghe

Vertegenwoordigers van de politieke partijen: Loes Vandromme, Els Sticker, Gudrun Deryckere en Marleen Deschuytter voor CD&V

Veronica Booysen voor Samen, Marie-Thérèse Maesen en Carine Lobelle voor Open VLD , Jan Jacobs voor N-VA, Stéphanie De Maesschalck voor Groen en Martine Vanbrabant voor Vlaams Belang 

Beheersorgaan gemeenschapscentrum: Vertegenwoordigers van de gebruikers en strekkingen: Lien Lapanne, Martin Samyn, Inge Vancauwenberghe, Guy Van Walleghem, Albert Lemahieu, Geert Vandenbussche, Paul D'Hondt, Chris Verslype, Paul Carbon, Patrick Hiele

Vertegenwoordigers van de politieke partijen: Loes Vandromme, Jeroen Verdonck, Joseph Delallau en Marleen Deschuytter voor CD&V

Günther Vanlerberghe voor Samen, Jan Jacobs voor N-VA, Ingrid Deman en Carine Lobelle voor Open VLD, Marleen Rubben voor Groen en

Martine Vanbrabant voor Vlaams Belang

 

26. Opname van leningen ter financiering van investeringen. Goedkeuring bestek en wijze van

gunnen.

27. Renovatie Zwijnlandstraat deel II. Goedkeuring bestek, plannen, raming en wijze van gunnen.

28. Renovatie Zwijnlandstraat deel II. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring

bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

29. Ontwerp van akte vestiging van een recht van erfdienstbaarheid van publieke overgang voor

openbaar nut. Goedkeuring.

30. Verkaveling Proones II. Aankoop en kosteloze verwerving van grond jegens de kerkfabriek

OLV. Goedkeuring akte.

31. Delegatie aan het college van burgemeester en schepenen voor de vaststelling van tarieven

voor de verkoop van koude asfalt aan particulieren. Goedkeuring.

 

Niemand stelt zich vragen. Die koude asfalt zal onze natuur wel af en toe wat verkollen door de ondoorlaatbaarheid te vergroten. Niet?

 

32. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding

van een evenement in de maand januari 2013. Akteneming. 

Toegevoegd punt op vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld-fractie:

Interpellatie van de Open Vld-fractie n.a.v. het aankopen van 22 betonnen zitblokken. 

Het was te verwachten dat dit punt wat deining zou brengen. Niet zozeer om het punt zelf maar volgens de meerderheid om de dubbelzinnigheid en het vermeend negativisme.

Hier was een georkestreerde tussenkomst van de tandem Devos-Maes, waarna de burgervader prompt overnam. Een poging om aan de grootste oppositiepartij schuldgevoelens aan te naaien met de bekende techniek van de goed nieuws show.

Het lijkt er sterk op dat de meerderheid alle kritiek persoonlijk opneemt en vergeet dat democratie enkel kan als er vragen worden gesteld over het beleid en de manier waarop de burger wordt betrokken .Laten wij maar goed noteren dat 'er contact werd genomen met De Lijn voor het probleem bushokje, op- en afstappunt, ' en dit van nabij opvolgen. Men speelt graag een gevecht tegen figuurlijke windmolens en fata morgana, spoken en malafide tussenkomsten die die zg. negatief en niet contructief zouden zijn. De meerderheid maakte een punt - in de lijn van hun stijl - met de opmerking dat de vraagsteller van de open VLD even het Noorden kwijt was? Tussendoor kon iedereen het nog even horen dat de gemeenteraadsleden de verslagen van het schepencollege mogen lezen. We weten dat in bepaalde steden dit ook door de burger mag.. Jammer dat men een lange gemeenteraad nog wat verlengt met de bedoelingen partners te kleuren.

Positief: Uiteindelijk is er op de concrete vragen dan toch geantwoord.

Gezien de lengte van de vergadering en de niet aanmoedigende stijl van antwoorden had Stephanie niet meer de tijd ? wat ze voorgenomen had - om te onderlijnen dat men best een ervaringsdeskundige naar de vertegenwoordiging bij De Lijn zou sturen. Daar is al meer op gehamerd door Groen.