Gemeenteraad december 2018

19 December 2018

Gemeenteraad december 2018

De laatste gemeenteraad van deze legislatuur was eentje om in te blikken. Niet alleen door de duur ervan tot 10.45 u, maar vooral door het debat over wonen naar aanleiding van de GRS, waarin Stephanie een meesterlijke rol in speelde. (zie agendapunt 19 en 20 GRS)

2.3. De gebruikelijke budgetwijziging en meerjarenplan op het einde van de legislatuur werd door Open VLD aangegrepen om hun visie over de stadsfinanciën nog eens te duiden en het te hebben over de toekomstige plannen met het Vroonhof. De meerderheid stelt dat zij steeds de autofinancieringsmarge positief heeft gehouden. “Wat overschiet geeft ons ieder jaar ruimte om bijkomend beleid te voeren” aldus de schepen van financiën. De vraag van Open VLD over het Vroonhof is nu niet te beantwoorden, maar is te richten aan het nieuwe stadsbestuur, die een masterplan vanaf nul moet opstellen, gezien de opportuniteit om 40 % meer gronden ter beschikking te hebben. De burgemeester lichtte al een tip van de sluier: er zal gewerkt worden met Winvorm, een formule van de Provincie, die moet toelaten meer expertise in huis te halen voor zo’n groot project. Ook moet in het kader van ‘integraal waterbeleid’ door de Provincie een studie komen over de structurele ingrepen die moeten gebeuren op de Vleterbeek. Het is voor ons niet duidelijk of, hoe en wanneer de burger bij al deze plannen zal betrokken worden.
4.5. OCMW werd zonder commentaar gestemd
6.7. Voor AGB De Kouter, noteren we dat vanaf januari 19 een jaarverslag komt met vermelding en analyse van de bezoekerscijfers van het zwembad
8. Gezien de lage rentevoet vindt de stad het opportuun om de oorspronkelijke lening voor OC De Bollaert te verlengen van 5 naar 20 jaar. We vernemen dat de gemiddelde rentevoet op de openstaande schuld van de stad gedaald is van 4,95% in 2012 tot 1,80% in 2018. Zal er in de toekomst nog meer geïnvesteerd worden? In wat of in wie?
9.10. De aanvullende gemeentebelastingen op personenbelasting 8% en de 1.215 opcentiemen op de onroerende goederen zijn in Poperinge samen goed voor 614 € gemiddeld per gezin, zegt de schepen van financiën. Dit ligt beduidend lager dan het gemiddelde van de cluster (gemeenten met gelijkaardig profiel als Poperinge). Dit is nu wel zo, maar jarenlang heeft Poperinge met 1.925 opcentiemen een hoge belasting op eigendommen geheven. Pas vorig jaar is deze drastische vermindering ingevoerd. Min-inkomsten voor de stad: 180.000 € . Zo heeft een medaille altijd 2 kanten.
11.12.13.14.15.16.17 met oa. de realisatie van een wandel en fietspad tussen Burgemeester Mahieuplein en de Werf is toe te juichen. Dit biedt mogelijkheden voor de leerlingen van de Torteltuin om veiliger naar en van school te fietsen.
18. Meerkost voor de heraanleg van de Doornstraat door onvoorziene vervanging van de oude dienstriolen (zij-riolen aangelegd omwille van de brede straat, om de vlotte afwatering van de woningen te kunnen garanderen).
19.20. Het GRS. Triomf op de liberale banken over de redding van de weide van boer Jos, maar toch de vraag of het kan dat er ook 7 woningen in lintbebouwing geprogrammeerd staat in compensatie voor het minder aantal woningen (13) op zone RE1 , die wordt weerhouden in de plaats. Vooral dat er stemmen opgaan om de lintbebouwing te laten uitdoven in de toekomst. De burgemeester antwoord dat dit een ‘vrij rare discussie’ is. Men moet weten wat men wilt. Er is gekozen voor de gulden middenweg, waardoor de BPA Kriekstraat (nvdr. met bepaling tuingrond voor de weide van boer Jos) ongemoeid wordt gelaten. Het GRS is een beleidsvisie. Er zal nog moeten blijken bij het vastleggen van een bestemmingsplan of de gronden in zone RE1 niet te waterziek zijn om te bebouwen. Op het aandringen van D.Lefever waarom in Abele (bij Callicannes) geen woonzone wordt voorzien, is het antwoord dat dit gewoonweg niet kan omdat de hogere overheid dit niet heeft voorzien en dus hiervoor geen toestemming geeft. ‘Gaat u misschien 80 rijden waar maar 50 mag?’
Stephanie stelt dat er eerst moet gestimuleerd worden om bestaande, dikwijls leegstaande woningen te renoveren en heeft het over de nood aan open ruimte . Zij pleit ervoor om in toekomst rekening mee te houden dat er op een kleinere oppervlakte zal moeten worden gewoond. Oplossingen als cohousing, kangoeroewoning en dergelijke moeten meer onderzocht worden. Als de burgemeester stelt dat gezinsverdunning woonnood creëert, stelt Stephanie dat er moet worden nagedacht hoe de toekomstige woningen hieraan tegemoet kunnen komen door bv woningen voor 4 à 5 personen zo te bouwen dat zij gemakkelijk in een latere levensfase van de bewoners kunnen aangepast worden naar twee woningen binnen dezelfde oppervlakte. “Wij houden rekening met uw visie, mevrouw De Maesschalck” zal moeten blijken in de toekomst. “ U vraagt ons om in een glazen bol te kijken, wij kunnen dit niet.” Of dit nu een ‘ontegensprekelijk bewijs’ is dat het anders kan, is voer voor discussie. Jammer dat de burgemeester niet heeft geantwoord op haar vraag om ook in de Kuiperswijk de asbesten stadswaterleidingen te vervangen, als bouwzone RE1 ontwikkeld wordt. In ieder geval was dit een interessant debat zoals er te weinig waren in de voorbije 6 jaren
21. Goedkeuring om rooilijn te overschrijden voor aanbreng muurisolatie. Unaniem goedgekeurd
22. Naar aanleiding van de retributie voor de huisvuilophaling en zakken, vraagt Stephanie nogmaals om de herbruikbare bekers bij evenementen te doen gebruiken. Wordt meegenomen door schepen Loes voor de volgende legislatuur. Waarop de woorden van Stephanie: “gewoon doen” ( nvdr. wat ook de verkiezingsslogan van Open VLD was) opvallend veel bijval krijgt van de liberale banken. Vraag om bakken ipv zakken zal pas tegen eind volgend jaar kunnen bekeken worden gezien contract met ophaler.
23. Masterplan Bellewijk levert een stevige woordenwisseling uit . In de commissie liet De Mandel ontvallen dat de bewoners niet zijn betrokken geweest in het plan, enkel is advies van het buurthuis gevraagd, merkte Open VLD op. De burgemeester vindt dat het inspraak heeft gegeven aan de bewoners bij het informeren wat er zou veranderen aan de wijk. Dit vindt ook ex-schepen Vanlerberghe, nieuwe député in de Provincie. Voor Stephanie is dit geen inspraak, hoogstens informeren. Zij wordt bijgetreden door Sabien Batteu, eveneens nieuwe député. Beide députés hebben duidelijk een andere visie over inspraak, wat leidt tot een kleine discussie tussen hen . Sabien wil vertrekken van een onbeschreven blad, terwijl Jurgen dit niet ziet zitten. Dit kan enkel nog meer verwarring bij de bewoners opwekken, waarop Stephanie fijntjes vraagt om de bewoners toch niet te onderschatten.
24. Subsidiereglement voor functioneel renoveren en impulssubsidie voor de private huurmarkt. Open VLD vind dat conformiteitsattest het streefdoel moet zijn. Samen vind dat de stad hogere eisen mag stellen aan de verhuurders.
25. Samenwerkingsovereenkomst met Pas Partoe unaniem goedgekeurd
Agendapunt 26 wordt verdaagd wegens de afwezigheid van de indiener Pascal Lapanne
27. De vraag van Jan van Bruwaene (NVA) om bomen aan te planten langs de Poperingse wegen wordt door schepen Notebaere weggewuifd. Er zijn immers genoeg bomen langs de wegen. Wij kunnen volmondig de uitspraak van Jan bijtreden: “Vele bomen zorgen voor een beter leefmilieu”
28. De vraag van Stephanie om soepeler om te gaan met de bewoners die vergeten zijn om hun bewonerskaart te vernieuwen en hiervoor een boete kregen (vorige jaren werden zij eerst verwittigd, zodat ze zich konden in orde stellen), lokt de negatieve opmerking uit van de burgemeester dat hij verbaasd was dat de vraag komt van iemand, behorend tot de partij Groen. De stadswacht moet preventief optreden, maar ook zorgen dat het reglement wordt nageleefd, wat zij in deze heeft gedaan door boetes uit te schrijven. Deze opmerking van de burgemeester lokt heel wat geroezemoes uit bij het publiek, waarbij zelfs één iemand, zichtbaar verbolgen, de raadzaal verlaat. Jammer dat dit komt op het einde van een gemeenteraad die overigens voor de rest correct is verlopen.
Na nog wat vragen van Johan Lefever over de ‘ellendelingen’ van Berlijnse kussens die voor geluidshinder van de omwonende zorgt, alsook over een blijkbaar onveilige situatie bij Kinderland door een ingreep waardoor juist de bestaande onveilige situatie werd aangepakt. De slotvraag waarop het antwoord werd gegeven dat het waar is dat Poperinge 15.000 € subsidie heeft binnengehaald om WIFI te installeren gaf de voorzitster , Miriam Maes, de gelegenheid historisch af te sluiten.