Gemeenteraad december 2016

25 December 2016

Gemeenteraad december 2016

De zitting is naar ons gevoel samen te vatten in tags als perceptieoorlog, verkiezingsstrategie en zand in de ogen: een visie-luw debat met strategen en gladiatoren die de anderen opvatten als windowsdressing-gladiatoren en vroeg aan verkiezingskoorts-lijders Begin januari 2013 werd de heer Mark Paelinck door de OCMW-raad verkozen als voorzitter op deze voordrachtakte werd een einddatum vermeld van het mandaat, m.n. 7 januari 2017, opgevolgd door Isabel Lebbe. Welkom en applaus. Vaststelling beleidsdomeinen beleids- en beheerscyclus ? Stad Poperinge. Aangepast meerjarenplan 2014-2019. Budgetwijziging 2016 nr. 2. en Budget 2017. Deze items kregen verreweg het meest aandacht.

Schepen Ben DESMYTTER had interessante cijfers om de eigen problematiek met de begroting toe te lichten. De globale opbrengsten zijn anders in andere vergelijkbare steden. Het is ook zo dat hier de vraag stellen hoe het komt zou verwijzen naar politieke keuzes die hier niet kunnen gestuurd worden.

We hadden graag gehoord dat de Parking Burgem. Bertenplein aan doorlaatbaarheid niet te wensen overliet.

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 OCMW Poperinge kreeg goedkeuring. Dat er gezocht wordt om dubbele last te vermijden kan onze goedkeuring wegdragen. Hier zal meer waakzaamheid naar transparantie vermindering en vermindering van de openbaarheid nuttig zijn. Voorlopig heeft daar niemand zijn bekommernis over geuit. De budgetwijziging 2016 nr. 1, het budget 2017 glijden feilloos voorbij.

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2016 nr. 2. worden goedgekeurd.

AGB De Kouter en Budget 2017 en de heffing van een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, de heffing van 1.950 opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017 werden met goedgekeurd en/of onthouding afgehandeld. Een kleine betwisting van schepen Ben die raadslid Bert wees op een dubbele schuldnotering in zijn samentelling. Werd de aanleiding om de komende verkiezingen aan de kim te doen dagen. De terechte vraag van de meerderheid naar de alternatieven voor de exploitatie wanneer er minder belast wordt counterde de weerkerende onthouding van de Open VLD op de heffingen.

De heffing van een algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 en de heffing van een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten werd in de commissie door de meerderheid verdedigd. Open VLD vroeg om de opbrengst van de reclameheffing te laten teruggaan naar de economie. De cijfers die op het budget economie en landbouw staan zijn voor groen ook behoorlijk, wat ook de als verdediging aangebracht werd door de meerderheid in de commissie.

De aanvraag van het kwaliteitslabel voor een culturele archiefinstelling is unaniem goed gevonden. .

Instellingen die binnen de CO7-regio dit label behaald hebben, ontvangen van Erfgoedcel CO7 jaarlijks 4.500 euro werkingssubsidie. Proficiat voor dossier. Proficiat voor de werking. Er is beduidend veel werk verzet door de vrijwilligersploeg. Of die vrijwilligers in het overleg- en beheersorgaan zetelen is een vraag die niemand stelde....

De schenking van verscheidene collectiestukken aan het stadsarchief gaat zonder commentaar. Enkele minuten show om beïnvloeding te vermijden maakten de plechtigheid wat attractiever.

Even strikt volgde de verlenging tijdelijke politieverordening in afwachting van invoering stedenbouwkundige verordening. De wijzigingen van de algemene gemeentelijke politieverordening werden goedgekeurd.

Over de heraanleg en herstel van voetpaden in het centrum van Roesbrugge nam raadslid Ganne het woord. De pret kon voor de ervaren raadsleden niet op. De vormvereiste is in Poperinge een zo niet belangrijker element dan de inhoud toch een sine qua non om beluisterd te worden. Dura lex sed lex.

Het raadslid kreeg te horen dat de stad niet moest vernoemen wat ze niet uitvoerden. Zelfs die er waren moesten toegeven: Wat was de vraag nu weer? Een cryptisch antwoord.

Archeologisch onderzoek in voorbereiding van de aanleg van een nieuwe begraafplaats in Watou en Archeologisch onderzoek in voorbereiding van de aanleg van een parkeerzone ter hoogte van de Sint-Janskerk. Kosten zijn in deze begrijpelijkerwijs niet altijd voorspelbaar.Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Valkestraat-Bruggestraat. Ondergronds brengen netten en aanleg openbare verlichting ? Fietspad Poperinge-Woesten: goedgekeurd

Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaren. Goedkeuring.

Heffing van een retributie op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten en aanvragen naar vastgoed- en milieu-informatie. Goedgekeurd.

Gemeentelijke verordening houdende politie van de afvalstromen op het grondgebied van Poperinge. Wijziging. Het recyclagepark krijgt een aanpassing die naar verluid in het gehele gebied op dezelfde manier is vastgelegd. De NVA had bedenkingen rond de meerkost voor een bepaalde groep. De meerderheid weerlegde met te wijzen op het globale gelijke bedrag vroeger en nu.

De heffingen die hierop volgen: directe belasting op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019. ? belasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als leegstaand voor het aanslagjaar 2017 ? belasting ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en  woningen voor het aanslagjaar 2017 worden door de meerderheid erdoor gestemd.

De vertegenwoordiging stadsbestuur in de vervoerregioraad Westhoek wordt op de eindmeet gestemd als gepland. Er wordt niet op de optimalisering van de beslissing van de Vlaamse Regering (18 december 2015) doorgedacht. Advies voor de vertegenwoordiging kon wellicht niet meer owilel van het enigszins late uur of omwille van de inspanning die reeds was geleverd rond het budget.

De conceptnota betreffende basisbereikbaarheid, een nieuwe visie op openbaar vervoer in Vlaanderen ter vervanging van het decreet betreffende basismobiliteit van 20 april 2001 is misschien te counteren met enkele basisideeën rond de concrete vraag naar vervoer en streeft ernaar om hier een optimale inzet van de beschikbare middelen aan te koppelen. De aangeboden tekst vernoemt: Stads- en streekvervoer zijn hierbij slechts een deel van het totale mobiliteitsnetwerk, dat in sterke mate uitgaat van combimobiliteit, met name voor- en natrajecten te voet, met de fiets, met de auto en andere vervoersmodi.  O.i. zou de vervoerregio de Vlaamse overheid en De Lijn kunnen adviseren betreffende de uitbouw van een kernnet en de uitrol van een aanvullend net en vervoer op maat. Het feit dat de westhoek één van de gebieden is die hiervoor werden geselecteerd is een opportuniteit. De afgelopen maanden gingen reeds vergaderingen door van de vervoerregioraad (bestaande uit de burgemeesters van de Westhoekgemeenten, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het departement Ruimte Vlaanderen, het provinciebestuur, de NMBS en Infrabel) en een werkgroep van de vervoerregioraad (bestaande uit de schepenen bevoegd voor mobiliteit en de mobiliteitsambtenaren van de Westhoekgemeenten, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het departement Ruimte Vlaanderen, het provinciebestuur, de NMBS en Infrabel) in het kader van het opstellen van een eerste vervoersplan.

De vraag die blijft is hoe zal de gebruiker betrokken worden in de aanbreng naar het project. Hoe kan het principe van de solidariteit, die er nu ingecalculeerd was, terug ingebracht worden en/of bestendigd. Als er enkel uitgekeken wordt naar de financiële dekking dan is dit voor de dunbevolkte streken een substantiële achteruitgang van de dienstverlening en een plus verhaal voor koning auto en private winst?

Herinrichting Watouplein. Goedkeuring bestek, plannen, raming en wijze van gunnen. Feilloos visum. Vragen naar doorlaatbaarheid van de parking en groen hebben we niet kunenn stellen.

Er worden schermen met Zebrix software volgens perceel 7A an het IT-raamcontract 2013-2017 geplaatst. Zijn die toegankelijk voor het publiek. Openbare bekendmaking zou hiermee gediend zijn.

Nog rekeningen en organen moesten bekeken worden: Interlokale vereniging Westhoek sportoverleg (WSO). ? Nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van de stedelijke sportraad

voor de periode 2016-2018.

Ook sport kreeg zijn aangepast gemeentelijk sporttoelagenreglement, nu genaamd reglement houdende erkenning sportclubs en toekenning stedelijke sporttoelagen.

In dezelfde beheercyclus noteerde de raad een aanpassing van het reglement van interne orde sport- en recreatiebad De Kouter.