Gemeenteraad december 2014

04 Januari 2015

1. Stad Poperinge. Meerjarenplan 2014-2019. Aanpassing. Budgetwijziging 2014 nr. 2. Budget 2015. Vaststelling .Tussenkomst van Stephanie was grondig bestudeerd. Grotendeels klaarheid gevraagd rond verschillende bedragen, waarop degelijk antwoord en felicitaties om de grondige lezing.

2. OCMW Poperinge.

Aangepast meerjarenplan 2014-2019. Budgetwijziging 2014 nr. 2. Budget 2015.

De vraag van Petra in O.C.M.W. naar integratie in de bres als piste ipv. subsidieaanvraag voor de wervel werd hier niet hernomen.

3. AGB De Kouter.

Aangepast meerjarenplan 2014-2019. Budgetwijziging 2014 nr. 1.

Budget 2015.

De Open VLD stelt de vraagrond de zwemkom naar het risico voor de bezoekers, budget en haalbaarheid van de datum. Schepen Vanlerberghe stelt dat er een evenwichtige afweging is gemaakt.

Op de vraag naar de procedure die aan gang is in Ieper rond de AGB stelt de schepen dat hij hoopt dat er geen onheil boven het hoofd hangt ? gezien er nog zovele AGB's zijn ..en dat er aan de belastingsinspectie is gevraagd of het in orde, maar?

4. Kerkfabriek Sint-Martinus Haringe. Budgetwijziging 2014.

5. Arbeidsreglement. Wijziging. Goedkeuring.

6. Functie van stadssecretaris. Uiterste indieningsdatum kandidaturen.

Open VLD vraagt of er een andere aanpak zal zijn. Antwoord: Het tijdstip is wellicht nu bij de tweede ronde gunstiger

7. Algemene politieverordening. Wijziging.

Er is heel wat te filosoferen over de visie. Men gaat in de opzet ervan uit dat men veiligheid wil bereiken. De represieve items overheersen.

Opvallend het woord pesticiden en herbiciden zijn nergens vernoemd. Het woord onkruid wordt enkel geciteerd als te mijden en er is geen definitie zoals van alle andere woorden in verband met het woord onkruid of milieuschade. De manier waarop het onkruid wordt verwijderd is niet ter keuring.

openbare overlast: laat wel opening voor de menselijke activiteiten die kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt - de aantasting van de leefbaarheid of het leefbaarheidgevoel door omgevingsfactoren van materiële of personele aard die mee het onveiligheidsgevoel veroorzaken. Waarom wordt hier niet op de rally gedacht? Normale druk sociale leven is een uiterst rekbaar begrip. Leefbaarheidsgevoel ? wordt enkel verbonden met onveiligheid.

De Filosofie van veiligheid is eng. Beveiliging is eng en situeert zich in de context van aggresiviteit en bewapening. Alle milieudelicten zouden hier ook moeten ingecalculeerd worden. De leefbaarheid wordt drastisch bestookt door bv. de rally. Als groenen hebben wij het over ademgevend milieu?.ruimte..  en niet agressief bestrijden van alle vormen van ONKRUID

Er is inderdaad ook een afdeling rond sluikstorten, enz.

Achteraan zijn er zeker aanduidingen die bij de eerste lezing aangestipt zijn in alinea's waar ze van gaan zeggen dat komt later. Maar later wordt over bestrijdingsmiddelen niets gezegd. Uiteraard de wet verbiedt dat.. O.K. Maar ook al die andere dingen staan in de wet.

In artikel 2.3.1.4 en artikel 2.3.2.4 wordt er geen kans gegeven aan bloemenweide bv.

In artikel 2.3.2.7 hoort beschadiging door de rally zeker erbij.

In artikel 2.10.1 hoort sluikstorten erbij.

In artikel 2.10.4 mocht milieuverontreiniging erin.

In artikel 3.2.7 waarom zou men geen vogels mogen voederen in de winter?

In Afdeling 3 wordt over geen decibels gerept. Over decibel heben we niets gevonden.

In Artikel  4.5.2 Waarom moet er op het formulier van aangifte van een kanon geen melding zijn van programmatie van de werking ? interval van geluid, enz. genoteerd worden.

Alleen op de paragraaf over cohousing is Stephanie ingegaan ter zitting. Antw.: dat is nieuw. Schepen Vanlerberghe zegt dat dit via een andere manier moet aangebracht worden (refrein).

8. Tijdelijke politieverordening in afwachting van invoering stedenbouwkundige verordening.

9. Procedurereglement gemeentelijke administratieve sancties.

Stephanie stelde blijkbaar een ingewikkelde vraag want de burgemeester leidde zijn antwoord in met de opmerking dat de vraag wel wat denkwerk veronderstelde. De essentie van de vraag was hoe zit die bemiddeling in mekaar. Als de GASboeteling iets kan wordt hij dan op de hoogte gesteld? Hoe en in welke mate heeft hij dan recht? Wat in het antwoord duidelijk is gesteld. De GASboete-ambtenaar beslist en niemand anders.

10. Vacantverklaring van een betrekking van beroepsbrandweerman.

11. Burgerzaken. Heffing van een belasting op de afgifte van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2015 t.e.m. 2019. Heffing van een retributie op de aanvraag van een duplicaat van de PUK-code. Goedkeuring.

Gemeenteraadscommissie techniek en planning

12. Aankoop van een compacttrekker met toebehoren. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

13. Heraanleg van het wandelpad Quintenswandeling tussen Deken De Bolaan en Westouterstraat.

In de RUP werd deze Quintenswandeling genoemd als groene ruimte. Wordt hierop maximaal gelet in vervanging van en weide en educatief milieuproject?

14. Heraanleg van de voetpaden in de Engelstraat en de Hoveniersstraat. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

15. Samenwerkingsovereenkomst Stad Poperinge ? AGB De Kouter met betrekking tot de aanleg van een parking en bijhorende riolering.

16. Heilig-Hartstraat. Aanpassen en ontdubbelen van de netleiding en aanpassen van de huisaansluitingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

17. Straatnaamgeving. 'Noordlaan en 'Gebroeders Faesstraat'. Definitieve vaststelling.

In het dossier is geen brief van de stedelijke raad voor cultuurbeleid gevonden.

18. Gaselwest-site Doornstraat 25. Ontwerp van verkoopakte en vaststelling modaliteiten erfpacht met erfdienstbaarheden. Goedkeuring.

19. Ieperstraat 157. Ontwerp van aankoopakte. Goedkeuring.

Dezelfde vraag hier van raadslid NVA die verwezen wordt naar de gesloten zitting omtrent de landmeter werd ook gesteld door Petra in de O.C.M.W. raad. In het O.C.M.W. blijkt een beurtrol te zijn behoudens als de landmeter omtrent de eigendommen reeds metingen deed. Vraag: Hoe kun je met deze redenering een beurtrol creeëren?

20. Bomenstraat fase 2. Bijkomende overdracht van grond naar openbaar domein. Akte afstand van onroerend goed. Goedkeuring.

21. Schutterswijk. Overdracht van grond naar openbaar domein. Akte afstand van onroerend goed. Goedkeuring.

22. Aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Bommelbilk. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.

23. Commercieel strategisch plan Poperinge. Goedkeuring.

Positief: Een behoorlijke studie met vele voorspelbare gegevens.

Is de armoede wel adequaat gequoteerd door het gemiddeld inkomen. 15% minder dan gemiddelde. Misschien was hier differentiatie op zijn plaats (bekende lonen hebben een lagere klasse dan elders, en het % zelfstandigen ? landbouwers -  is hier wellicht groter dan elders. Ook in de verhouding +65 en jonger zit een vertekenende factor 17% (landelijk) en 20%(plaatselijk).

Doet er niet zoveel toe, maar belangrijker items zijn o.i.:

Verblijfskwaliteit ? daar is GROEN zeer belangrijk ? Openbaar vervoer ? impact de raad van bestuur, niet enkel A.V. De Lijn ? de 13% gemeentelijke/buitenstadskern detailshandelsaanbod mag creatief vermeerderd worden ? ook detailhandel biologisch geteelde voeding.

En ruimtelijke kwaliteit cf. vroonhofsite ? daar is evenwichtige aanpak van verkeer belangrijk ? geen overdadig aanbod van verkeermogelijkheid - fietsstalling. Groen is gelukkig vernoemd. Maar over het groenplan, geen concrete aanpak (vgl. de uitwerking van de organisatie en fin. steun aan toerisme en management wel uitvoeriger en via studiebureau uitgewerkt)

In verband met de korte verblijfsduur is de vraag. Waarom is er zoveel kortverblijf bv. halve dag ? Het aanbod is enkel have dag bv. hoppemuseum en dan reist men verder. Is er bv. een alternatief voor als WO I niet meer ot item is ? is er  aanvulling ? wat met de uitbouw van de gasthuiskapel O.-L-Vrouwekerk - vroonhof. Meer bezoek dat de hele dag in Poperinge blijft? Kan dat aanbod opgekrikt worden?

Er had kunnen aangevuld worden i.v.m. de boerderijwinkel MET BIO.

Wanneer het over het groenplan (cf. supra) gaat worden er geen concrete aanzetten vermeld, tenzij naar in het algemeen voor het vroonhof. Groendaken misschien?

Open VLD had een paar goede woorden voor de inspraakmodaliteiten en drong aan op spoedige actie. De reactie was in aanvang een bemerking op het gebrek aan rechtlijnigheid in de ideeën van de Open VLD en een depreciatie van de vorige aanbreng. Waarom toch altijd de vorm en niet de inhoud of het antwoord?

En toch weer eens de conclusie inspraak maakt de aanpak trager. Groen kiest voor degelijkheid en daar hoort inspraak waar redelijke impact mogelijk is bij. Duurzaamheid hoort bij lange termijn oplossingen.

24. Duurzaamheid. Burgemeestersconvenant. Goedkeuring.

Groen is uiteraard blij met het opnemen van het vroeger door hen aangebrachte idee. Schepen Desmyter haastte zich om te verklaren dat het nu kan omwille van de provincie en de subsidie. Het spreekt voor zich dat van onze kant het geen wordt beloofd ook effectief wordt uitgevoerd van essentieel belang is en dat de actie niet enkel belang heeft omwille van de subsidie.

25. Projectovereenkomst met distributienetbeheerder Gaselwest voor de aankoop van twee duurzame bestelwagens op aardgas. Goedkeuring.

Proficiat.

26. Inname openbaar domein. Heffing van een belasting op de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken. Goedkeuring. Heffing van een retributie op het verlenen van een machtiging voor de private inname van een openbare weg of plaats en het ontlenen van stedelijke verkeerssignalisatie bij bouw-, verhuis- of wegenwerken. Goedkeuring.

Geme27. Heffing van een belasting op het verstrekken van logies voor het aanslagjaar 2015. Goedkeuring.

Raadslid Vanhee heeft het over het te hoge bedrag. De rekening die hij maakt wordt in vraag gesteld.

28. Overdracht van de exploitatie sportinfrastructuur naar AGB De Kouter. Huishoudelijk reglement AGB De Kouter op het gebruik van de infrastructuur op de stedelijke sportzone Poperinge en gebruikstarieven voor de infrastructuur AGB De Kouter. Goedkeuring.

29. Gebruiksovereenkomst tussen de stad Poperinge en de vzw Hoppeland Atletiekclub omtrent prefabunits op de stedelijke sportzone. Goedkeuring.

30. Protocolovereenkomst tussen de projectvereniging CO7 en de stad Poperinge. Goedkeuring.

31. Schenking van een schilderij van Jules Boudry door Jos Boudry. Definitieve aanvaarding. Goedkeuring.

Hopelijk komt er een definitieve oplossing voor de conservering van het kunstpatrimonium.

32. Vragen en antwoorden.

33. Mededelingen.      Korte mededeling inzake overleg met voorzitter dierenasiel Ieper en Iepers schepen voor dierenwelzijn Eva Ryde.

Met erkenning van de poging tot inspraak pleitte NVA voor de aandacht voor hun visie rond de verkeersenquete. Enkel op de idee om de richting in de Gouden Hoofdstraat naar de Ieperstraat open te stellen had schepen Vanlerberghe vanuit de winkelstraat bedenkingen.