Gemeenteraad december 2012

02 Januari 2013

Met een zeer ruim publiek werden een paar rondjes JA-NEEN-ONTHOUDING opgevoerd. Met het weerwerk van de bekende heffingen- en belastingenfobie van de Open VLD mochten we  een eigen argumentatie aanhoren rond de leegstand, onbebouwde percelen, krotwoningen. De oppositie verwees naar de voorbeeldfunctie van de stad in deze. Er zou een gebrek aan transparantie zijn, de heffingen zouden hoger zijn dan bv. Kortrijk, en nog?Klassiek werd hier eerst de tegenpartij van populisme verdacht en discussies

over het geslacht der engelen? tot raadslid Desagher overging tot de orde van de dag. Bepaalde heffingen zijn gewoon ontstaan tegen de speculatie.

Wanneer het over de heffing op het plaatsen van terrassen ging  - oorspronkelijk in het leven geroepen om de gelijkheid voor de uitbater en particulier die een container plaatst ?dan vond de voorzitter dat raadslid Battheu met twee maten en gewichten woog. Je mag toch niet voor ene afschaffen en de andere wel belasten?

De verkaveling Boomgaardstraat was vroeger al zonder respect voor de open ruimte ingepalmd daarom kon dit punt er zeker nog door. Hier zouden we als GROENE partij nog wat vermeende nonsens-tussenkomst gedaan hebben. Te laat!

De windmolens gaan hun weg.

De Open VLD dankt dat de statuten van het extern verzelfstandigd agentschap (vzw. Centrummanagement) gepast zijn gewijzigd. Hierop wordt in dank geantwoord alsof hiermee een gunst is geagendeerd. Waarom wordt hier niet gewoon naar de decreten verwezen zoals in andere items.

Naar het einde van de vergadering die dit keer wel bijna twee uur duurde komt dan nog een zware brok over het ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen.

Hier is een gevoelig punt aangekaart rond het feit dat Abele geen woonkern is (gezien de bevolking te klein is). De materie raakt ook het gemeentelijk structuurplan en daar wordt over nagedacht.

De solitaire vakantiewoningen in de Westhoek zijn in onderzoek en de stad kan een advies uitbrengen t.a.v  de PROCORO. Er is gepleit om deze term naast de vakantiewoning op te nemen.

Het subsidiereglement 'functioneel renoveren' en 'duurzaam verbouwen' baart geen problemen?  We vragen ons wel af als iedereen even goed weet waarover het gaat en hoe sterk de stad meegaat in het verhaal.