Gemeenteraad augustus 2017

02 September 2017

Gemeenteraad augustus 2017

OPENBARE VERGADERING De gemeenteraad kabbelde redelijker wijs zonder al te grote botsingen naar een verwacht einde. Vragen rond normering en metingen, consequente controle voor het vermijden van schade of sociale uitbuiting zijn begrensd (of afgedamd) door dé complexiteit. De beschutting tegen te grote inzet is de redelijkheid. De rede is nu juist een typische menselijke kwaliteit. Zo is het dan ook altijd te bespeuren welke principe door die mens worden gehanteerd als je nagaat waar de redenering strandt: het algemeen belang of het private belang.  

Sorry voor het opsommend karakter. Maar we vermoeden dat de lezer gediend is met een relatieve volledigheid.

1. Reactie op raadplegingen BIPT over veilingen licenties operatoren mobiele

telefonie en internet. Aktename.

2. Besluiten van de burgemeester politieverordeningen. Aktename.

3. Algemene zonale politieverordeningen. Goedkeuring

Als we dit zien dan denken we op het vlot gebruikte antwoord van de scheiding der machten. Blijkbaar wordt hier de inspraak verondersteld en van de gemeenteraadsleden én van de burgervader.

4. Bouwen van een nieuwe brug over de Heidebeek in de Winnezelestraat.

Goedkeuring tracé.

5. Aankoop van een gesloten bestelwagen met laadbrug voor de uitleendienst.

Goedkeuring bestek, raming en wijze van gunnen In de commissie is verklaard dat het qua milieunormen het beste is wat bestaat. Kan toch geen kwaad?

6. Bouwen van stedelijke werkplaatsen in de Ouderdomseweg. Goedkeuring

bestekken afwerking, elektriciteit, HVAC en sanitair, plannen en wijze van gunnen.

Stephanie probeerde vanuit een bedachte duik in de complexe materie een stellingname los te weken. Kan de stad in de projecten als wat voorligt principieel kiezen voor een houding waarin ze tonen dat ze anti sociale dumping zijn? Concreet is er wel op ingezet om de werken aan die kant te controleren? Het kan toch niet dat de werkleider niet weet dat het Litouwse mensen zijn die kasseien leggen? Het kan toch niet dat de O.C.MW. Voorzitter niet op de hoogte is van de vreemdelingen die zaterdag op zondag werken aan de assistentiewoningen waar er toch drie volledig voor hen worden gebouwd?

De nodige clausules staan in de overeenkomst. Toezichthouder zijn op naleving van de wet is onze bevoegdheid niet. De regeling is te complex en als die mensen een andere taal spreken dan hebben we ook al die kennis niet. De vraag was wel of het uitdrukkelijker kan gestipuleerrd en gecontroleerd worden in het kader van het vermijden van sociale dumping? En of de bevoegde werfcontrole daar in de komende projecten niet specifiek een oogje in het zeil kan houden om te bewijzen dat dit ook de bekommernis is van de stad. Antwoord:?.

7. Verkaveling Sint-Andrieshof lot 29. Machtiging tot openbare verkoop.

Vaststellen instelprijs en goedkeuring verkoopvoorwaarden openbare

verkoop.

8. Subsidiereglement heraanleg private wegen. Goedkeuring.

De discussie was al in de commissie begonnen. Waarom pas bij 4 aanvragers? Raadslid Battheu hernam de vraag. Waarom de beperking van minimun 4. Antwoord vanuit de redelijkheid. Eigenlijk is die grond privaat en de stad wil wanneer er meerdere burgers zijn die overeenkomen deblokkeren. Alle ingebouwde beperking is er om te vermijden dat privaat nut teveel weegt op openbaar nut. En dat is een terechte redenering, die ook de fractie van groen steunt.

9. Vaststelling kostprijs levering asfaltgranulaat.

De 12,5 Euro is de prijs voor geleverd asfaltgranulaat. Teer is daar zeker niet meer in zegt schepen Notebaert op de vraag van raadslid Demaesschalck. Dit is bevestigd door de neusproef: de reuk is d e beste detector. Dat weten we nu ook.

10. Doortocht. Reningelst. Aanstellen afkoppelingsdeskundige.

Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring.

11. Sociaal woonbeleidsconvenant 2017-2019. Goedkeuring.

12. Fietshelmen met stadslogo. Deze actie sluit aan bij de door de gemeenteraad goedgekeurde actieplannen voor het SAVE-charter en het burgemeestersconvenant.

Open VLD vraagt om ook de handelaars erin te betrekken. Vanuit de NVA vragen ze of die helmen niet bij plaatselijke handelaars konden gekocht worden. Schepen Marchand betwijfeld of de handelaars wel vragende partij zijn.

13. Aanvullend reglement Heilig-Hartstraat. Goedkeuring.

14. Aanvullend reglement Bellewijk. Goedkeuring. (Zone 30)

15. Aanvullend reglement Burgemeester Mahieuplein. Goedkeuring. Vraag naar meer rotatie in de parkeerruimte op het openbaar domein nabij hun winkels. Hun klanten zouden immers regelmatig geen vrije parkeerplaats vinden op een aanvaardbare wandelafstand.

Wat met de toekomstige zaal in de kerk van OLV dan?

16. Samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de realisatie van de Westhoek KD-route "Kleine Flandrien in spé". Goedkeuring.

17. Samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de plaatsing van dragers met bierinfoborden in het kader van Tournee Locale. Goedkeuring.

18. Vragen en antwoorden.

Vragen kwamen er van ons raadslid Stephanie over het respecteren van de geluidsnormen. Schepen Loes Vandromme stelt dat alles goed wordt opgevolgd. Er zijn geen klachten. De vraag was bedoeld om te vragen of er geen strengere norm kan gevraagd worden gezien de schade die zo'n geluid bezorgd. Er is een deel van het publiek dat het geluid te luid vindt. En moet dat wel? Het antwoord ging niet in op de tendens van de vraag.

De Heer Lapanne stelde zijn vraag bij monde van raadslid Lefever. Voetpaden zijn belangrijk. Antwoord voor ons ook. Maar redelijkheid is het gesneden antwoord. De netheid op het kerkhof zou beter kunnen. Vanuit de Open VLD is er misschien een oplossing door te werken met vrijwilligers. Inderdaad goedkoop en vrij. Alles hangt vast aan een mentaliteitswijziging. Jammer genoeg is de mentaliteit om vrijwillig, lees onbezoldigd, te werken nu niet een groeiend cultuurkenmerk.

Even kwam een probleem naar voor rond parkeren van zwaar verkeer. Deze situatie wordt gesignaleerd bij de bevoegde diensten.

Op de paardemarkt was er een zeer laattijdige verwittiging rond werken. Dit was voor bepaalde handelaars niet kunnen. De burgemeester legt uit hoe het verliep. Een keuze tussen pest of cholera . Het probleem werd in redelijkheid opgelost.