Gemeenteraad augustus 2015

07 September 2015

Gemeenteraad augustus 2015

Een vrij geanimeerde zitting bijgewoond door een talrijke publiek. De nieuwe gemeentesecretaris zal zich gesteund weten in de tros fiere bewonderaars. We hopen op de kracht ter volharding voor deze toch wel veeleisende taak.

 

Enkele gekraakte noten voor de afwezigen en de geïnteresseerden.

De inkanteling van de OCMW wordt met een gemengde werkgroep voorbereid. Open VLD duimt omdat ze het altijd al vroegen. De visie wordt nog niet toegelicht...

Bij de rekening van dienstjaar 2014 zit Stephanie al met haar eindvraag in het hoofd en vraagt wat er met de overschotten van de gelden voor de vreemdelingen gebeurd. Marc Paelinck, voorzitter, antwoordt dat ze worden overgedragen.

Het 6e punt ivm. de aankoop van een geluidsgedempte noodstroomgenerator op aanhangwagen was aanleiding om te vragen naar het gebruik ervan. De klassieke antwoord vorm van de burgemeester toont dat de zitting weer de arena vormelijkheid zal aannemen. Stephanie slaat de bal mis aldus de burgervader. Deze generator wordt aangekocht omwille van de mogelijke black out. Wedervraag en die wordt dan niet ingezet voor evendmenten? Antwoord toch wel. Maar de ijspiste heeft er niets mee te maken. Sorry, maar dat was ook niet een affirmatie, maar een VRAAG.

De overeenkomst over de schoolomgeving en de kiss and ride zone wordt ter goedkeuring voorgelegd. Mevrouw Battheu krijgt lik op stuk. Het was volgens de meerderheid niet de verandering van rijrichting die problemen heeft geschapen, maar de beide richting fietsen die roet in het eten gooide (juiste chronologie?). Het punt van raadslid Sabine Battheu was de verloren kost van de vroegere verandering. Daar ging het antwoord dan weer niet over.

Groen vond het ongelooflijk dat men in het dossier durfde zwart op wit te schrijven dat men de fietsentelling niet gedaan heeft (mening op het thuisfront).

Groen of parking rond de Sint Janskerk dat hoort bij een volgende zitting.

Raadslid Lefever vraagt om de bevolking op tijd in te lichten in Reningelst rond de doortocht. De burgemeester zegt als we het goed begrepen hebben dat hij ervoor is om zelfs voor het in de gemeenteraad wordt behandeld de bevolking in te lichten. We hoorden al te vaak deze verklaring en zijn ongerust over de tendens dat de pers eerst op de hoogte komt en dan bespreking volgt. Zo neem je toch een loopje met de democratie. We moeten allemaal daarvoor opletten.

Het 11e punt rond de Reningelse weg 30 en 32 was al wat enigmatisch in de commissie. Het wordt hier ter zitting gestroomlijnd naar een proces van de Vlaamse codex en het onteigeningsplan. Ons lijkt het ondoorzichtelijk en Stephanie stemde dan ook onthouding.

Bij het ondergronds brengen van de nutsleiding wordt door Stephanie nog eens gevraagd naar de timing van het lichtplan. EANDIS had het beloofd maar kon niet klaar komen door teveel werk. We hebben die verknochtheid aan EANDIS zeker eens nader te bekijken.

Bij het 13e punt over het recht van opstal van de windmolens is de afspraak over vergoeding enz. gewijzigd. De O,8 voor de verdere duurtijd wordt goedgekeurd. Dat is volgens de bevoegde schepen het nu geldende vaste tarief. Dat was vroeger variabel.

Hoera het SAVE-charter is erdoor. Dat wordt veiligheid, gezondheid en groen, een kei van een veilige stad voor de kinderen. In het voorbeeldtraject is er gekozen om als voorbeeld fietsen ter beschikking te stellen, zelfs drie elektrische fietsen voor de verplaatsing van het personeel (doelstelling 5)

Terecht wordt geopperd (oppositie) dat er in de stuurgroep niet gekozen is voor mensen uit de oppositie. Deze opsplitsingen dienen vaker als geruststellingsrituelen. De brede basis mag dan de genomen beslissing herkauwen. Anderzijds akkoord dat beslissen met grote groepen niet de gelukkige formule is.

De toerismetaks is een beent waar de NVA en Open VLD graag had aan geknaagd. Schepen VANLERBERGHE ging behoorlijk op in zijn overigens onderbouwd antwoord. Cijfers, to the point of niet, dansten voor de oningewijden de pan uit. Maar het moet gezegd de schepen kent het dossier. Stephanie pleit wel voor verslagen en informatie al is dat uiteraard aan alle kanten tijdrovend. Hij gaf ook toe dat hier een communicatie hapering was door onverwachte een ongeval. Er waren drie leidende principes het gelijk speelveld, de administratieve last en de fraudegevoelige elementen. Besluit: geen uitstel opdat de sector het op tijd zou weten.

Aanvullend kwam afscheidnemend raadslid Ryckbosch met een punt over de leefbaarheid van Roesbrugge. Bedoeling: opwaardering van uitzicht. Perceptie van de meerderheid imagoschade. Schepen Vanlerberghe vindt het een brandje gesticht in de vakantie. Er wordt door de verdedigende meerderheid gewezen op de inzet voor d e brandweerkazerne, de inbreng bij het Vlaams gewest omtrent de voetpaden (6/09J, ? NVA suggereert een Bray Dunes via Oost Cappel, aanpak sluistort met mobiele camara bestrijding, opwaardering bewonersplatform.

Stephanie komt op voor een hernieuwde en uitgesproken actie rond het asielbeleid. Het antwoord komt van de voorzitter van het OCMW: er worden bufferplaatsen geactiveerd. De aanwezigen krijgen een gedetailleerd parcours van de huisvesting van de laatste maanden.

 

De vraag of er in het schepencollege al is over gesproken wat er meer kan wordt niet beantwoord. De maatschappelijke werking van Albatros wordt een paar keer gelauwerd met een algemene vermelding van de vreemdelingen helpen de weg te vinden. Wellicht begon de animositeit te dalen want het feit dat raadslid Vanbrabant het standpunt van het Vlaams Blok van haar kant verwoordde door de taak door te schuiven naar Europa en de stad te bezweren opdat ze het leefloon niet zou gebruiken voor de vreemdelingen was niet genoeg om er extra kampvuur van te maken. Het leefloon is aan strikte eisen gebonden. Je krijgt het niet zomaar en het zal in elk geval niet gaan naar illegale vluchtelingen. Vreemdelingen die zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister kunnen aanspraak maken op een financiële steun die in principe gelijk is aan het bedrag van het leefloon onder gecontroleerde begeleiding.