gemeenteraad augustus 2013

31 Augustus 2013

Vrij rustige volksraadpleging met de bekende ingrediënten en sausjes. 1. Verhindering van een raadslid om medische redenen met aansluitend. 2 (onderzoek geloofsbrieven Johan Lefever)3 (vervanging EVA Centrum) 4 (EVA Sappenleen).5. Gemeenteraadscommissies Techniek & Planning en ruimtelijke, milieu- en natuurontwikkeling. Aanstelling vervanger voor de duur van de verhindering van de titularis.

6. Overeenkomst tussen de Belgische staat en de stad Poperinge betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers. Goedkeuring. + aansluitend 7. Dienst Burgerzaken. Aankoop en jaarlijks onderhoud van twee bioboxen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

8. Organiek reglement van het stedelijk vrijwillig brandweerkorps. Wijziging. + 9. Reglement van orde van het stedelijk vrijwillig brandweerkorps. Wijziging. Goedkeuring.

Open VLD komt ? hun goed recht (veiligheid van brandweermannen via radiocontact in brand) ? tussen voor Reningelst. Cijfers, die aangebracht worden van apparatuur, zouden niet kloppen. Die apparatuur is duurder dan geschetst omwille van randapparatuur (radio) en zou ? aldus de burgemeester niet overal in gebruik zijn.

10. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Marktrock Poperinge op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 2013.

Stephanie wijst op de inconsequentie van het uitdelen van oordoppen en de uitzondering op geluidsnorm. CD&V raadslid Desmytter gaat in op toekomstige plannen om hierin wat meer bewustmaking en info te verzorgen. Eens te meer wordt het alibiliedje gezongen omtrent de normen hebben we niet alles voor het zeggen. Antwoord: Vind je de  aangebrachte situatie consequent?

11. Besluiten van de burgemeester van 18 juni, 16 juli, 1 en 6 augustus 2013 houdende dringende tijdelijke politieverordeningen naar aanleiding van evenementen in de maanden juni, juli en augustus 2013. Akteneming.

12. O.C.M.W. Budgetwijziging 2013/1. Kennisname.

Gemeenteraadscommissie techniek en planning

13. Technische dienst. Aankoop van een verreiker/hoogwerker. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen. + 14. Technische dienst. Aankoop van een tweedehandse bandenkraan. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen. + 15. Renovatie Loviestraat. Akte ruiling, akte verkoop en overeenkomst van pachtvergoeding. Goedkeuring. + 16. Renovatie Loviestraat. Dading. Goedkeuring.17. Herinschaling van de onbevaarbare waterlopen. Goedkeuring. + 18. Principiële vaststelling van straatnamen in toekomstige verkavelingen. Goedkeuring. + 19. Naamgeving groenzone van het bufferbekken Watou. Goedkeuring. + 20. Fietspad Poperinge-Watou. Akte van aankoop onroerend goed en verkoopbeloften. Goedkeuring. + 21. Klimopstraat. Verkoop van een perceel grond. Goedkeuring verkoopakte.

Hier hadden we kunnen pleitten voor een stukje groen of een bank, maar in de lijn van DE MM (minimum minimorum)-visie kunnen het antwoord vooronderstellen. De man die het kleine lapje koopt kan er ook groen voorzien.

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke, milieu- en natuurontwikkeling

22. Stedelijke adviescommissie voor mobiliteit en verkeer. Wijziging samenstelling. Goedkeuring.

23. RUP Toekomststraat.

a. Bespreking advies Gecoro.

Stephanie toonde zich hier van haar te prijzen kant. To the point. Het verslag zegt dat de visie van de GECORO niet de visie is van - een meerderheid - van de bezwaarschrijvers. Inderdaad wat openbaar groen betreft is ook GROEN, zowel vroeger (bestaande  Structuurplan Vlaanderen) als nu voor meer dan minimum. GECORO en ook de stellingname van de meerderheid houdt zich aan het MINIMUM. De gebruikte alibi luidt: het gaat om een uitvoeringsplan en dat is niet de plaats om over te reguleren. M.a.w. we zeggen niet dat ze niet mogen zoeken naar meer groen, maar wij geven geen aanzet.

De meerderheid maakte ruimschoots gebruik van hun antwoord om voorbije projecten van openbaar groen in de verf te zetten. Antwoord: hiermee komt men procentueel niet in de kopgroep!

b. Definitieve vaststelling.

Noodgedwongen moeten we de definitieve vaststelling noteren. Ook de brief die werd gestuurd om gezien het dossier verbonden is met het centrumdossier de beslissingen hieromtrent af te wachten heeft niet gebaat. De betrokkene wacht, zoals alle bezwaarschrijvers op een ? uit normale beleefdheid - antwoord.

Gemeenteraadscommissie vrije tijd

24. Charter opvoedingsondersteuning Westhoek. Goedkeuring.

We zijn reeds van de behandeling van het punt in de O.C.M.W.  vragende partij om een duidelijker visie omtrent opvoeding in het dossier. Het dossier is zeer pragmatisch en formeel punctueel opgesteld maar geeft geen inzicht in de visie op opvoeding.

25. Vragen en antwoorden.

Er waren drie vragen

1.      De vraag om de Vlaamse vlag ook op het Franco Belge wielrennersevenement. Antwoord: wettelijk geen bepaling voor privé-initiatief. Practisch ook moeilijk gezien de inrichters, de plaatselijke verenigingen en de stad niet de einduitvoerders zijn.

2.      De digitale boodschap aan de openbare toiletten en aan het schoolgebouw mankeren. Dit wordt opgevolgd.

3.      Cf. Reningelst brandweer.