Gemeenteraad april 2017

26 April 2017

Gemeenteraad april 2017

De stad van het goede leven heeft heel wat goestingen. De rode draad van deze raad was de vraag naar cadeautjes. Een specifieke touch in het goede leven verhaal. Het parcours van de kerkfabrieken wordt geparafeerd met de uitspraak van de burgervader. Wanneer raadslid Costenobel vraagt om toelichtingen rond de plannen met de Onze Lieve Kerk dan is de kous af met de uitspraak "daar is niet veel over te vertellen". Het kerkenplan en de haalbaarheidsstudie liggen voor. De volgende legislatuur wordt het project concreet uitgewerkt. WIJ zijn benieuwd naar het inspraakritueel. Bij punt 11-14 is het alleen raadslid Tilleman die een verduidelijking vraagt over de overuren en de pauze van de middag. Schepen Desmytter legt uit en onderlijnt dat er een behoorlijke flexibele regeling is uitgewerkt. Het track- en tracing-systeem dient de interne efficiëntie. De opvolging is nu al operationeel. Controle is nooit slecht. Vertrouwen en erkenning van verantwoordelijkheid moet niet per se veel kosten. De menselijke intersubjectieve transactie moet zeker niet altijd door techniek vervangen worden dachten we.

De deelname aan de oprichting van het dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS wordt goedgekeurd. Het mandatenprobleem voorbij?

FARYS/TMVW. Statutenwijziging en de goedkeuring van de van de W.V.I. agenda algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger glijden voorbij. PSILON ondergaat idem dito behandeling.

De tijdelijke politieverordening ambulante handel en onderhoud rallyvoertuigen Monteberg Shortrally blijkt de normaalste zaak van moeder aarde te zijn. De unanimiteit is uiteraard nog groter nu ons raadslid om professionele redenen afwezig is.Het burgemeestersconvenant blijkt in de onderste lade te liggen.

De buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen (dienstjaar 2016 - waarin het vooropgesteld budget 38% is overschreden) bevalt de raadsleden van het Open VLD niet. De burgemeester antwoordt in naam van schepen Marchand dat de bedragen te rechtvaardigen zijn gezien de kosten en cours de route plausibel leken (niet te voorzien, gunstige prijs en terecht).

De heraanleg Nijverheidsstaat - Nijverheidskaan. Wegenis- en rioleringswerken en goedkeuring wegenistracé zijn onder een gunstig gesternte vastgelegd en gepland (ook met de bedrijven).

De vervanging van de brug in de Winnezelestraat is goedgekeurd. Bestek, plan, raming en wijze gunnen: O.K.

De aankoop grond (F380 A2) hoek Sint-Janskruisstraat en Bruggestraat is zonder probleem goedgekeurd.

Over de gewestweg N315-Heuvellandseweg krijgen we het verhaal dat de overdracht door het Vlaamse Gewest aan de stad vertraagd wordt door de procedure die het Vlaams gewest bepaalt: eerst in orde brengen en dan overdragen. Hier blijkt de perceptie over het cadeautje van de minister de geesten wakker te schudden.

Er wordt een projectvereniging 'Dierenasiel Zuidelijke Westhoek' opgericht met statuten (vergelijking CO7). De vraag om vrijwilligers ook een pion in het beslissingsapparaat te laten vertegenwoordigen botst op een mindere neiging tot erkentelijkheid tegenover vrijwilligerswerk. De vertegenwoordiging schepen Notebaert en raadslid Jan Van Bruwaene (16/6) wordt door stemming vastgelegd.

De heffing van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt door de Open VLD in vraag gesteld. De sociale woningen krijgen volgens hen een onterechte vrijstelling. Ook de assistentiewoningen worden te vriendelijk behandeld. Hun derde bezwaar betreft de oudere die naar het rusthuis moet en dan in plaats van drie jaar slechts twee jaar vrijstelling krijgt. De pathetiek en de allergie voor de belastingen maakt dat er een verwachte vurige pleidooi komt van raadslid Tilleman. Schepen Vanlerberghe verdedigt de sociale partners en meent dat de overheid terecht de zorg vanuit de assentierwoningen countert. De prijzen zijn in die assistentewoningen wat ze zijn. De bereikbaarheid 24/24 is een dure assistentie, maar is sociaal bedoeld en wettelijk gecontroleerd. Wat de vrijstelling voor de oudere in het rusthuis betreft. Hier zijn we ook van oordeel dat de maatschappij de fondsen voor de zorg eerst moet gebruiken voor die zelf de fondsen niet heeft.

Raadslid Martine Van Brabant vraagt naar een verslag van de onderhandelingen rond Callicanes, de provincie en het Frans-Vlaamse samenwerkinksverband. Dit is via de provincie doorgegeven. Aangezien de burgemeester op dit contact was had ze graag breefing aan de gemeenteraad. In de gebruikelijke stijl is het antwoord dat de stad daar niet in zijn ambtelijke functie een bevoegdheid had en dat hij dus geen beslissende inbreng moet overbrengen. Als hij in beevoegdheid was geweest dan dan zou hij de inbreng meedelen aan de raad. We zijn wel van oordeel dat de raad graag geïnformeerd wordt voor er beslissingen zijn zodat er kan mee onderhandeld worden. Blijkbaar was de burgemeester hier niet in die orde betrokken.

Raadslid Johan Lefeber had het over single-reflex. Schepen Desmytter tekende de vooruitstrevende positie van het Poperings personenbelasting systeem in deze.

Raadslid Tylleman stelde de vraag of het probleem van de vreemdelingen aan de grens door het sluiten van de parking Callicanes niet het verplaatsen van de bedreigde locatie is. Dit is door de feiten tegengesproken volgens de burgemeester.