Gemeenteraad april 2016 voor maart

09 April 2016

Gemeenteraad april 2016 voor maart

Een zitting met  af en toe vriendelijke bejegening, wellicht de lente in aantocht.... Omtrent de intentieverlaring in verband met de structurering intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek-regio kregen we een niet genoeg gewaardeerde studie van het project door raadslid Blondeel (NVA).  De burgemeester verdedigde de positieve bedoeling, nl. eigen rechtspersoonlijkheid waardoor er niet overaal al hand- en spandienst moest gevraagd worden. Met het bekende venenum (non in cauda) moest het raadslid in het antwoord dat verplichte fusie niet in dank aangenomen zal zijn. De bedoeling van de samenwerking (niet met een overdreven aantal cf andere samenwerkingsverbanden) is een antwoord in de lijn van wat de overheid wil. De provincie ontvetten en regiobesturen overnemen.

slikken

Op de opmerking (naar ons gevoel terecht) dat enkel de burgemeesters pak hebben op het geheel werd in het antwoord niet ter zake een quotering gemaakt van de voorbereidende collegae die niet goed zouden zijn ingelicht. Er zou wel een inbreng van de oppositie bij de uitwerking. O.i. was er totnogtoe geen geolied democratisch raderwerk aan te pas gekomen. Men verwijt de vraagsteller een vraag die niet ter zake is en voegt er onmiddellijk een quotering toe waar ook niet om gevraagd was.

We vinden zelf inderdaad ook dat er spijts de lofrede omtrent de democratie later in de zitting dat het parcours maar al te dikwijls de raad voor voldongen feiten plaatst. (cf. verlichtingsdossier verder)

De tekst geeft (intentieverklaring zou daar toch ook mogen bij stilstaan) geen visie. Bijna louter bureaucratische of organisatorische gegevens. Een visienota bv. Ook in verband met milieu, klimaat, sociale opties (vluchtelingen), veiligheid door bewapening of door preventie. Komt er daarnaast zo'n nota ook een ander, met inspraak? Wat is de hoofdbedoeling: rationalisering kosten... Wanneer ecologie>economie.

Het principe van democratie en meedenken wat duidelijk in de poging om luidop na te denken in de tekst van raadslid Blondeel zat mocht wel als inbreng minder polemisch geïnterpreteerd worden.

Als eigen rechtspersoon kunnen optreden is 100% toe te juichen als het de ingeschreven regel aan deelname van de oppositie werkbaar maakt.

Voor GASELWEST en Eandis Assets werden de vooropgestelde kandidaten in het geheime unanimiteit gestemd. Hopelijk wordt aan de afbouw van monopolistaie door EANDIS geknutseld.

Farys/TMVW. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger. We zochten even op wie dat zijn?

Sinds 22 september 2014 bundelt TMVW haar operationele activiteiten onder een nieuwe bedrijfsnaam FARYS | TMVW. Natuurlijk blijft FARYS | TMVW met evenveel overtuiging gezond en lekker drinkwater leveren, maar als multi servicebedrijf doen wij meer dan dat.

FARYS | TMVW: ? saneert afvalwater ? bouwt en verbouwt zwembaden en sportinfrastructuur ? levert water op maat van bedrijven ? ondersteunt bedrijven bij een efficiënt waterbeheer ? voert wegeniswerken uit ? geeft operationele ondersteuning aan zijn publieke partners via een service centrum.

De Functiebeschrijving financieel beheerder. Wordt aangepast aan tijd en eisen.

Heraanleg van de Doornstraat en binnenplein bejaardenwoningen Eekhoute te Proven.  De vraag naar de opmerkingen en het verslag van de bewonersplatforms wordt uit het vuistje. Slotvers: we hebben vrijwel met alles rekening gehouden.

Is de groenaanleg door de stad bijenvriendelijk? Wordt het ingenomen groen gecompenseerd. Voor de Doornstraat staan op het dossier enkele bomen. Proficiat. In de commissie spreekt men enkel van een beetje groen.

(Her)aanleg van voetpaden Abeelseweg. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Aankoop van diverse voertuigen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Uiteraard geen opmerkingen ? resolute keuze ecologie>economie zit er niet in. Als we altijd willen blijven financieel winnen aan het klimaatverhaal dan zullen we moeten een andere filosofie hanteren. Als we alleen maar voor onze gezondheid zullen zorgen als we eraan winnen dan gaan we eraan voor er surplus aan gezondheid komt. De discussie ten gronde is een  discussie over visie. Creatieve en visionaire visie doorbreekt het dodende fatalistisch verhaal van platgetreden wegen. Die weg wil groen niet gaan.

Aankoop en onderhoud van een zwerfvuilzuiger. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Nogmaals het repressieve ? post factum verhaal opruimen. Zelfs de repressie van de vervuiler te straffen kan niet meer op tafel. We hoorden wel ? raadslid Kris Notebaert ? de opruimingsactie vernoemen en binnensmonds een verwijzing naar de inspanning van IVVO omtrent het statiegeld brengen.

Jammer dat dit moet gebeuren door ondersteuning van verenigingen. Dat ze om die ondersteuning verdienen mag. Preventie door borden bv. de vervuiler betaald (bv. Aan die verenigingen), het gebruik van herbruikbare elementen, subsidiëringen van herbruikbare elementen...

Aankoop van een werktuigdrager voor de warmeluchtbrander en een klepelrotor voor de arm van de compacttrekker is goedgekeurd. Dit is de visie van de moderne landbouwer. Perfectionering van de machines. Er bestaat een alternatief meer bloemen en planten en die niet louter als vijand bestrijden. Bewapeningsfilosofie is contraproductief in onze angstmaatschappij. De vrede wordt niet geboren uit de loop van een kanon.

We zijn tegen de redenering dat de arbeider per se fysisch slafelijke arbeid moet verrichten. Tot op zekere hoogste zijn machines rationeel verdedigbaar!

De verkaveling Hagebaertweg werd om technische problemen (quid?) verdaagd. O. i. is de gegeven naam een monster-schrijfwijze. Haeghebaert (oud) of hagebaart (nieuw). Wat men nu koos is niet nieuw en niet oud.

Fietspad Poperinge-Woesten. Pachtvergoedingen en verkoopbeloften. Perceeltjes grond in de Hoppelandwijk. Goedkeuring ontwerp van akte verkoop ? ruil. ? aan de goede zorgen van landmeter Feys. Of de tuintjes nu genoeg de oorspronkelijke groene lapjes zullen vervangen is een vraag die niet werd gesteld.

Motie tot versterking van de dekkingsgraad van de mobiele netwerken in de grensregio's en de landelijke gebieden. Goedkeuring. Bekende toelichting. Onze bezorgdheid, niet onze verantwoordelijkheid. De naam van Min. Alexander Decroo valt. Meetingen Kunnen. Die zijn vooralsnog niet bekend aan schepen Marchand. Even toelichting omtrent het nadeel aan het huidige concurrentie-licentiesysteem. Wie wint aan dit verhaal voor het ogenblik? Is dat een monopolie positie? Waar kan de stad weerwerk doen tegen die monopolisatie?

Inrichting van 'winterterrassen'. Reglement houdende het vaststellen van voorschriften met betrekking tot het plaatsen en de inrichting van terrassen op de Grote Markt van Poperinge. Wijziging. Goedkeuring: Unaniem.

Chiro Abele. Sloop en heropbouw van de bijgebouwen. Goedkeuring bestekken en wijze van gunnen. Geen vragen over Milieunormen?

Reglement ''t Rommelt op de Markt' op 1 mei 2016. Goedgekeurd zonder meer.

Samenwerkingsovereenkomst tussen CO7 en het Hopmuseum. Goedkeuring.

O.K.?

Wat betekent: CO7 uitnodigen voor de museumactiviteiten. Wie? Vrijwilligers CO7? Eénmalig de locatie kosteloos ter beschikking stellen voor een CO7-activiteit. Eens per jaar of eenmalig? Studies van hoppemuseum? Wie? Wat? Jaarlijkse publicatie?

 

Motie ter ondersteuning van de subsidiëring van de vzw Kunst en van het Kunstenfestival Watou. Goedgekeurd.

Kunstenfestival vzw met een culturele boodschap dus 100% pro formele logistieke ondersteuning. Ondertussen ondersteuning vragen van alle instanties bij gelijkaardige problematieke en voor groot (Watou/toerisme) en kleine (vzwtjes) evenredig en even zware druk. C07 en vormingplus als geëigende instanties (opegricht ter ondersteuning) inschakelen en activeren  voor ALLE gedupeerden in het erfgoed en kunstendecreet en/of de positionering van de provincie.

?De vragen waren opvallend rustig. Raadslid Marc DEVOS (meerderheid) nam de functie waar om de stad de kans te geven de lappendeken  van het herstel van de Veurnestraat aan de te kaarten. Verdediging: Dit is niet van ons. Het is een gewestweg en wij hebben niet mogen kiezen.

Raadslid Lefever vraagt nog eens om het verlichtingsplan. Waarop een nooit geziene formatie, het voltallig schepencollege, één voor één stelt dat het dossier voorbeeldig qua inspraak in behandeling is. Er is nog niets definitief beslist, men geeft de kans tot input.  Aan het pionier-zijn in verband met inspraak twijfelen wij wel bv. in het dossier van de parochiekerken. Aan de bewering dat ze de dossiers niet in de pers behandelen lijkt ons ook een wat te voorbeeldig plaatsje.

Er is beloofd dat de berekeningen komen maar niet voor ze gefilterd of met bijsluiter zijn voorzien.

Mevrouw Battheu hoorde en las bepaalde gegevens in de pers omtrent het Sint Michielsgesticht. De piste met De Mandel is niet gestopt. Dat heeft de pers niet goed verwoord. Blijkbaar is de gazette toch af en toe forum voor de meerderheid. Terloops hoorden we een opmerking die we graag ondersteunen. Het zou niet mogen dat de bewonersplatforms meer weten dan de gemeenteraadsleden. O.K. Gemeenteraadsleden moeten ook de dossiers lezen. Dat is ook een te rechte stelling.

Tenslotte in de lijn van de vriendelijke teneur van de gehele avond horen we raadslid Johan Lefever de vrijdagmarkt promoten. Wat - wat dacht je? - niemand tegensprak.