Gemeenteraad april 2016

07 Mei 2016

Gemeenteraad april 2016

Om de lezer niet evenzeer als de toehoorder op de zitting in slaap te wiegen geven we een gezift verslag. De elementen die lichtjes wakker schudden waren de gebruikelijke bemerkingen op de inkleding van de vraag en wat ook erop gelijkt was de bemerking omtrent een schrijffout in de vraag. Excuses want we maakten wellicht ook al die "c"-"k" fout. Wat is het nu "Kristus" of "Christus"? captatio benevolentiae

 

Wijzigingen in de gemeente- en de OCMWraad. Groen  wenst beiden Johan Lefever en Bert Costenoble goeie vaart. We proberen samen kritisch constructief op te bouwen en zien de beide nieuwe raadsleden als partners om een duurzame, bijenvriendelijke, burgemeestersconvenant gerelateerde, gemeenteraad vol charters van alle slag en soort op te bouwen.

Wat de vertegenwoordiging betreft in W.V.I., PSILON, FIGGA  loopt wat is voorbereid op wieltjes. We lazen ook de dossiers. De vertegenwoordiging gaat meestal over de Algemene Vergadering (A.V). Oppositie heeft er niet zoveel impact en zelfs de aanwezigen (meerherheid, dus) hebben enkel een (post factum goedkeuring) zitje in de A.V.

EVA Sappenleen cvba. vervanging vertegenwoordiger gemeenteraad in algemene vergadering. In de marktcommissie wordt de wijziging in de samenstelling goedgekeurd.

Het kerkfabrieken pakket vliegt erdoor. De Code Napoleon heeft nog zijn restant in Vlaanderen. Poperinge functioneert als het Elba van toen.

Stephanie heeft het parochieblad gelezen (ja!) en neemt uit het relaas dat de schepen aangeeft dat de gebruikers van de box in the box, de Ka'aba, zullen in het inspraak parcours mogen meedenken. Zijn de gebruikers ook de mensen die vroeger de kerk frequenteerden (schrijfwijze gecontroleerd!)? Wat zal er nog te bespreken zijn?

Uitvoeren van dakwerken aan de kerk in Roesbrugge. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Er is heel wat goede regelmentering. Het toegangsrecht en kwalitatieve selectie vernoemt een goede reeks aan sociale voorwaarden wie controleert dat? Wordt dat gecontroleerd?  Veiligheid en gezondheid wet van 2001. O.K. Gaat dat verder dan veiligheidscoordinatie? Alle materialen zijn nieuw en beantwoorden aan de technische voorschriften van onderhavig bestek, typebestek en de laatst geldende NBN normen terzake, zijn van toepassing // de voorlichtingsnota's van het WTCB.

We deden even een check van de regels waar we op staan. Het timmerhout zal voldoen aan de richtlijnen van typebestek 104-1963 : 04.01 tot en met 04.03 en STS 31-32. Alle hout zal voldoen aan de karakteristieken opgenomen in de NBN 199. Het vochtgehalte van het timmerhout moet tussen 12% en 18% liggen. De aannemer dient bij voorkeur enkel hout en houtproducten voorzien van een FSC-label aan te wenden (garantiebewijs voor herkomst uit bossen waarvan het duurzaam beheer door een onafhankelijke instelling volgens de internationale erkende criteria werd gecertificeerd). Alle zinkwerken zullen voldoen aan de beschrijving STS 33 deel II 06.55 en NBN 306.

Verkaveling Bommelbilk. Aanleg van nutsvoorzieningen. Goedkeuring bestekken, plannen, ramingen en wijze van gunnen

Jammer zeer zeer weinig groen! Wat zijn de redenen om enkel op eandis te denken. Monopoly in verband met elektricitetsvoorzieningen irriteert.

Verkaveling Hagebaertweg. Goedkeuring wegentracé.

Heffing van een retributie voor de ophaling van afvalstoffen of het aanvoeren ervan op het stedelijk containerpark. Vaststelling tarieven voor verkoop van compost en compostvaten en -bakken op het stedelijk containerpark. Goedkeuring.. De stedelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeer. De stemming had een klein vlekje. De vertegenwoordiging van de Fietsersbond die werd gevraagd krijgt Johan VITSE en Jan LASURE (plaatsvervanger).

Het OC Karel De Blauwer te Roesbrugge is de tweede vermelding van Roesbrugge. Hier werd het woord duurzaam eenmaal vermeld (een bank vooruit). Er wordt hehaaldelijk attent gemaakt op het feit dat de richtlijnen van de fabrikant moeten worden gevolgd (disclaimer?).

Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelpleinen: item dat bevraagd werd door OpenVLD in verband met leeftijd waarvoor de tuigen in de Nestor Laheyelaan bestemd zijn.

De waardering bij het gunnen vermeld ¼ van de punten voor duurzaamheid. De leveringstermijn staat even hoog. Kan duurzaamheid niet een groter % toebedeeld krijgen? Het ¼ voor de prijs (prijs/kwaliteit) mag concreter in die lijn geformuleerd worden.

In het park komt een kabelbaan O.K. maar daarom moet men de bloemenweide niet onmogelijk maken... Want die is er niet meer. Omdat men niet opnieuw gezaaid heeft en/of te vroeg gemaaid heeft.

Aanvullende agendapunten

Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is en hij heeft dat recht in de democrtaie. Als we het verhaal van De vos reynaerde (13de eeuw) zouden parodiëren dan hebben we stof genoeg.

Kort wat we onthielden:

Raadslid Sabine Laheye-Battheu pleitte voor een verblijfsregister van de minderjarige die hier niet gehuisvest zijn.

Het span Geert Ganne en Jean Marie Blondeel deden van NVA hun best met:

De herhaling van de vraag om vreemdelingen en asielzoeker gemeenschapsdienst te laten doen en eventueel te sanctioneren. De situatie werd numeriek volledig toegelicht door raads Marc Paelynck. Er is via de vraag van Albatros een asielzoeker ingeschakeld in ondernemen/mobiliteit.

Wat de brug aan de IJzer betreft en een vuilbak specifieerde Schepen Pieter Marchand dat het hier een kwestie is van budgettering. Er staat een vuilbak bij het autobuskotje.

De tussenkomst in verband met de statutaire personeelsleden bij de stad is een vraag die én financiën én sociale visie aangaat. In de degelijke uitleg van schepen Ben Desmytter begrijpen we dat er gezocht wordt naar een evenwicht in het licht van de  compensatie die er bestaat waarbij men de stad responsabiliseringsbijdrage vraag voor de contractuelen. De uitleg werd in meerdere pogingen herhaald. Het bleek door de vraagsteller niet in se begrepen te zijn.

NVA wou nog eens over de terrassen hebben. De burgemeester tekende het parcours dat al een tijdje bestaat. Hierin werd pertinent gekozen voor beeldkwaliteit. Het kan dus niet dat een biermerk de stad inpalmt.

Raadslid Marc Devos bijt de spits af van de bevraging in cauda (niet beleidspunten). Hij heeft het rond de snelle groei bij popsjot. Er wordt aangewerkt aldus de schepen.

NVA heeft het nog over de laadpaal aan de Sint Bertinuskerk en het groenonderhoud op de begraafplaatsen.

OpenVLD heeft enkele praktische  punten rond de poppas. Centrummanagement heeft dit lovenswaardig initiatief gepland en heeft aldus de burgemeester zijn kinderziekten. De vraag is ? in de lijn van de bovengenoemde captatio ? temporeel te vroeg. O.i. mankeert er ook iets aan de functionaliteit in sociaal opzicht. Wie geen emailadres heeft en geen aangepaste GSM die is gedupeerd. De economie is inderdaad het meest gediend met die met de consumptie meedraait.

De Reningelstenaar raadslid Lefever peilt terecht naar de keuze die de stad zal maken in verband met de site bij de kinderbrouwerij in het kader van de dorpskern hernieuwing. Blijkbaar zat in het antwoord van de burgemeester dat het bewonersplatform en de gemeenteraad een bepaalde rangorde hebben. We probeerden al meerdere keren de spreuk verdeel en heers of maak niveaus dan kan je ze uitspelen. Het ware het meest fictioneel als de specifieke raden hun eigen domein kunnen met hun inspraak bevruchten. Het naasthogere of naastlagere alternatief is bevorderen van de polemiek en niet politiek.

Tenslotte ? last but non.. ? kwam het Vlaams Blok met hun visie op het vluchtelingenprobleem. In naam van de mensen die bestendige controle wensen vraagt raads Vanbrabant om overleg en afspraken met politie en gendarmerie van Frans-Vlaanderen. Gerichte mobiele controle is voor VB niet genoeg. De burgemeester antwoordde met de logische opmerking dat deze mensen zoeken in de Franse haven te geraken en in Vlaanderen slechts per abuis terecht komen. Het is duidelijk dat groen de problematiek anders bekijkt https://www.groen.be/standpunten/migratie-en-asiel.