Gemeenteraad april 2015

01 Mei 2015

Op een punt na was de zitting niet om je als burger te verplaatsen naar de vrij vlakke bedoening. Participatie op zijn Poperings. Misschien moet er eens een campgane komen voor Poperingenaarsoe ist

De kerkfabrieken als cluster helpt om dit imago zeker niet te doorbreken.

1.Kerkfabriek Sint-Bertinus Poperinge. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 2. Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw Poperinge. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 3. Kerkfabriek Sint-Jan Poperinge. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 4. Kerkfabriek Sint-Blasius Krombeke. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 5. Kerkfabriek Sint-Victor Proven. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 6. Kerkfabriek Sint-Vedastus Reningelst. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 7. Kerkfabriek Sint-Martinus Roesbrugge. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 8. Kerkfabriek Sint-Martinus Haringe. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 9. Kerkfabriek Sint-Jan-ter-Biezen. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 10. Kerkfabriek Sint-Bavo Watou. Dienstjaarrekening 2014. Advies. - 11. Protestantse kerk Ieper. Dienstjaarrekening 2014. Advies.

Om de hagelschade en de specifieke situatie in het verzekeren van kunstpatrimonium werd punt 12. Kerkfabriek Sint-Jan-ter-Biezen. Wijziging meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring apart behandeld.

13. Kerkfabriek Sint-Jan-ter-Biezen. Budgetwijziging 2015. Aktename.

14. Kerkfabriek Sint-Bavo Watou. Budgetwijziging 2015. Aktename.

Het is inderdaad wijs en niet een direct vlotte onderneming de verzekering in groep te organiseren van dit enigszins sui juris patrimonium te verzekeren

15. W.V.I. Goedkeuring agenda algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger / plaatsvervanger.

16. IVVO. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/plaatsvervanger.

Was wel een gelegenheid om het nog eens te hebben over al die vertegenwoordigingen?en de bijna onmogelijkheid om overal deskundige vertegenwoordigers in te zetten.

17. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een evenement in de maand maart 2015. Akteneming.

18. Aankoop en onderhoud van een straatveegmachine. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Bepaalde leden uit de oppositie stelden de vraag vanuit het kostenplaatje. Waarom geen uitbesteden van de werken? Schepen Notebaert wijst op het feit dat er wel degelijk is naar gekeken en dat dit systeem toch wel efficient is naar het inzetten op gunstige momenten.

19. Aanleg fietspad Poperinge-Watou fase 2. Goedkeuring bestek, plannen, raming en wijze van gunnen.

20. Fietspad Poperinge-Woesten. Pachtvergoedingen en verkoopbeloften. Goedkeuring.

Er is wel een vraag naar vastleggen van prijzen gesteld door de oppositie. Het antwoord begon met 'je vraag is wel zinloos'. Het antwoord ging ontwijkend verder .. in de zin van "tuingrond is geen bouwgrond". Maar iedere beëdigde figuur is ook even goed en daar kan wel eens wat dieper over gecommuniceerd worden rond de geëigende tafel.

21. Wolnzachlaan - Hallertaulaan. Verkoop perceel grond uit openbaar domein. Ontwerp van verkoopakte. Goedkeuring.

22. Evaluatie van de verkeerscirculatie in Poperinge. Aanvullende diensten. Goedkeuring wijze van gunnen.

Daar was de oppositie uitgebreid aan bod. Raadslid Battheu had het over de procédure. Een never ending story met telkens bijkomende Arcadis-kosten. De NVA had het over vreemde hantering van percentage. Die nergens door hebben gewogen op de eindkeuze.

Schepen van inspraak begon met wat hij een "terzijde" zin" noemde. Zeggen dat hij de rapportering aan de gemeenteraad ? die inderdaad nog moest gebeuren ? aan de reporter had meegedeeld voor de gemeenteraad met de redenering dat dit verslag aan de gemeenteraad een formaliteit zou zijn dat noemde hij "ter zijde" een verdraaiïng. Hij argumenteerde vanuit het feit dat uitvoering niet in de eerste Arcadisovereenkomst stond en dat de ronde tafels (100 man) brandhout maakten van de keuze van de online ondervraging. Ook de andere leden van oppositie Vlaams belang en Stephanie van groen stemden onthouding.

Wat groen betreft weet de aandachtige burger dat het gehele circulatieplan niet allen niet genoeg, maar wel GEEN rekening houdt met voorkeur voor de fietser voor bepaalde trajecten, wat toch had gekund.

Wellicht zou het ook goed zijn na te gaan of de mobiliteitsambtenaar niet kan ingezet worden - zoals dat in andere steden ook kan en mag, én gebeurt.

23. Opmaken van een haalbaarheidsstudie voor de stadsschaalsite. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

We moeten hier aangeven dat in de commissie schepen Vanlerberghe een duidelijke toelichting gaf.

24. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op diverse speelpleinen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

NVA raadslid Ryckebusch vroeg aandacht voor speelpleinen in zijn buurt. De bevoegde Schepen gaf aan dat er een bestudeerde jaarlijkse besteding wordt uitgedokterd en dat de aanbeveling wordt meegerekend.

25. Overeenkomst tussen de vzw Folkfestival Dranouter en de stad Poperinge in het kader van het project Foodstockfestival 2016 dat werd opgemaakt binnen de PDPO 2014-2020 Maatregel 'uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER)'. Goedkeuring.

26. Reglement fotowedstrijd 'Poperinge - Couleur Locale'. Goedkeuring.

27. Interlokale vereniging Westhoek sportoverleg (WSO). Jaarrekening 2014. Goedkeuring. Aktename jaarverslag 2014.

We constateerden dat de voorzitster op een bepaald moment het nodig achtte van te stellen dat de vragen beter niet uitbereider aan bod mochten komen. Dat stelde enkel toehoorders toch de vraag naar het gehalte van de participatie remmende factor.

De twee toegevoegde vragen

1.Over honden en katten bracht de raadsleden op de hoogte van het feit dat het kattenprobleem niet kan opgelost worden met Ieper omdat ze ook aan ruimte en vrijwilligers gebrek hebben. Het probleem met de honden lijkt opgelost. Wordt vervolgd.

2.Omtrent de 4-daagse van de ijzer. Het is nu duidelijk dat defensie door de minister wordt gedwongen in te binden. Totnogtoe is al beslist dat de zaterdag niet meer in aanmerking komt om het evenment te laten doorgaan. Als er nog meer wordt ingebonden dan gaan de gemeenten samen zitten. Poperinge zal ook de slaapgeleenheid blijven aanbieden en eraan bijdragen. Er kwam een oproep van de burgemeester om het evenement niet op te doeken. Hij vroeg in deze parlementaire hulp aanraadslid Sabine Battheu.