Gemeenteraad van 27 februari 2023

03 Maart 2023

Gemeenteraad van 27 februari 2023

De vogels zingen hun eigen lied, van op de Sint-Bertinuskerk, de OLV-kerk, en het Vroonhof

🐦Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.🎡
β›ͺOver de kosten aan de OLV-kerk maakt raadslid Lefever de bedenking dat deze heel wat geld begint te kosten: eerst de noordgevel, torenperikelen, nu de zuidgevel Γ©n de verwarmingsinstallatie.
πŸ‘‰Schepen Desmytter deelt de bedenkingen, maar geeft ook aan dat de Stad de verantwoordelijkheid draagt om als een goede huisvader zorg te dragen voor het onroerend erfgoed. Subsidieaanvragen zitten met wachtlijsten van een zevental jaar, voor de OLV kerk is de Stad hier al mee bezig sinds 2017. Er zijn al enkele jaren maatregelen genomen tegen vallende brokstukken, dus de werken dringen zich op en dat heeft nu eenmaal een kostenplaatje. Voor de verwarming werd tevergeefs getracht een kleinschalige oplossing toe te passen. Een gebouw dat niet wordt verwarmd en de inhoud ervan takelt nog sneller af, hoogdringendheid geboden dus. De burgemeester fluit in zijn toevoeging vooral kort wat de schepen uitgebreid bezong.
β›ͺSint-Bertinus beiaardklavier en motoren voor de klokken:
Raadslid Gruwez haalt aan dat in 2018 op de gemeenteraad een eenvoudigere restauratie werd voorgesteld terwijl toen eigenlijk al de vervanging van het beiaardklavier en versleten componenten was te voorzien. Waar collega Lefever er op wees dat het bestuur moet opletten voor oplopende kosten, vraagt zij zich af of het stadsbestuur voor de Sint-Bertinuskerk beter niet meteen een hoger bedrag uittrok. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.
πŸ‘‰Schepen Desmytter legt in zijn betoog nog wat analogie naar het vorige agendapunt, maar stelt gerust dat de kostprijs voor de Stad uiteindelijk ongeveer hetzelfde zou geweest zijn ongeacht wanneer het klavier wordt vernieuwd.
πŸ—Raadslid Meeuw merkt op dat de prijzen voor de Vroonhofsite intussen op een veelvoud van het originele masterplan uitkomen en fluit een commissie ter duiding en actualisering bij elkaar. Hij waarschuwt ook dat bij het uittrekken van funderingspalen vaak een stuk in de grond blijft zitten, wat later voor meerwerk en -kost zorgt.
πŸ’šGroen raadslid Hebben was zo enthousiast hierover dat hij voor zijn beurt begon te fluiten, maar eens zijn collega was uitgezongen herpakte hij zich. Hij verwees even terug naar de kerken en de lage kwaliteit van de stenen die er gebruikt zijn, om er vervolgens op te wijzen dat dit op de Vroonhofsite een ander verhaal is. Hij vroeg dan ook of het nodige wordt gedaan om de kostbare materialen circulair te recupereren.
πŸ‘‰De burgemeester stelt mee vast dat de kostprijs hoog oploopt maar relativeert dat de evolutie op de markt zich hier laat gelden en niet alles kon voorzien worden. "Het is wat het is, de prijzen op de bouwmarkt zijn moeilijk te voorspellen en de regelgeving wordt altijd maar strenger." Hij vindt grote afstemmingsvergaderingen nu voorbarig tot er exactere prijsgegevens bekend zijn en het archeologisch onderzoek verheldering biedt.
De burgemeester ziet niet wat Poperinge als bestuur zelf kan hergebruiken, maar geeft aan dat de sloopwerken volgens de Vlarema-wetgeving zal gebeuren met inventarisatie en waar mogelijk (elders) hergebruik van bouwmaterialen. Schepen Vandromme geeft aan dat het project goed scoort op vlak van circulair bouwen, en deze verplichting tot circulair bouwen op de Vroonhofsite werd trouwens door de subsidiΓ«rende overheid opgelegd.
🌊Groen raadslid Hebben is bezorgd rond het gebruik van het grondwater te St-Bernardus waarover hier een RUP voorligt. Voor boeren is het verplicht het opgepompte grondwater te meten. Hij stelt de vraag of dit hier ook het geval is, en bijkomend of er kan gekeken worden naar een nuttige bestemming voor het gezuiverde afvalwater.
πŸ‘‰De burgemeester geeft aan dat het in een openbare zitting niet aan de orde is om gedetailleerde zaken over een bedrijf toe te lichten, en dat hij deze informatie ook niet met zekerheid weet. Hij geeft aan dat volgens hem de wet voor iedereen gelijk is in verband met het opgepompte water, maar dat dit een bevoegdheid is van de Vlaamse Overheid en milieuzaken ook los staan van het RUP.
πŸ’šRaadslid Hebben wijst er op dat er in het volgende punt, het Klimaatpact, duidelijk staat dat Poperinge slecht scoort op gebied van water en vraagt daarom of de Stad niet op één of andere manier kan verplichten hiermee rekening te houden.
πŸ‘‰De burgemeester vindt dit gemakkelijk gezegd en wijst er op dat de Stad de wet- en regelgeving moet toepassen, die in het geval van een RUP geen ruimte biedt voor bijkomende verplichtingen, en verwijst naar de bevoegdheid 'Vergunningen'.
🏞Raadslid Battheu geeft aan dat Poperinge volgens het Klimaatpact op een aantal punten goed doet, maar op een aantal punten ook een tandje moet bijsteken: vergroening, wijkgerichte aanpak, ontharding, en deelwagens. Ze vraagt zich ook af of de bestaande deelwagens voldoende worden gebruikt en of hierover voldoende wordt gecommuniceerd.
πŸ‘‰Schepen Desmytter geeft zelf aan ook een gemengd gevoel te hebben, en dat het moeilijk is om accuraat te rapporteren over een jaar dat nog maar net achter de rug is met een tool die pas in januari beschikbaar was en waarvan de spelregels niet geheel duidelijk zijn. Bij het rapporteren van geplante bomen werden bijvoorbeeld enkel de door de Stad aangeplante bomen gerapporteerd en weet men niet of bomen die door andere instanties zijn geplant ook moeten worden meegeteld. Na de Coronaperiode is het ook moeilijk een zicht te krijgen op hoeveel energie er werd bespaard door genomen maatregelen en hoeveel doordat gebouwen minder of anders werden gebruikt. Er mogen dus geen trends worden afgeleid uit de huidige cijfers, dit zal in de loop van de komende jaren, in hopelijk stabielere tijden met duidelijkere spelregels, meer vorm krijgen. De schepen stelt de gemeenteraad ook gerust dat de doelstellingen volgens hem zullen gehaald worden en er verder zal worden gewerkt rond de duurzaamheid eens de doelstellingen van dit pact bereikt zijn. De deelwagens rijden gemiddeld 30% van de tijd.
Inpikkend op de eerdere opmerking van Groen raadslid Hebben geeft de schepen aan nog werk te maken van een hemelwaterplan en ontharding.
πŸ’šTijdens het afstemmen van het uitgebreide antwoord van de schepen op de voorbereide vragen van ons raadslid werd overgegaan naar het volgende punt, waardoor onze vogel dit keer te laat floot, maar we kregen een antwoord op onze bezorgdheden rond hemelwater, en we volgen uiteraard verder op dat het stadsbestuur zich houdt aan de belofte rond een hemelwaterplan.
🎢Naar het einde van de gemeenteraad toe floten een paar blauwe en oranje vogels naast elkaar in verschillende toonaard over complex verwoorde partnerschappen, het communiceren naar handelaars die hun waren op het openbaar domein uitstallen, de stadsschaal, en tot slot de zoveelste werken aan de Frans-Vlaanderenweg waarbij de hogere overheid vreemd genoeg aan het stadsbestuur vraagt om wat meer hun richting uit te zingen voor een duurzamere heraanleg.