Bericht met alle standaard velden ingevuld

25 Februari 2013

Toegevoegd punt GR 26 oktober 2015.  Enhanced Landfill Mining.

 

Enhanced Landfill Mining is een verder geëvolueerde methode van klassieke landfill mining die oude stortplaatsen "ontgint", met als doel niet enkel de in het verleden gestorte materialen en afval af te graven en te recycleren, maar ook de restfractie via een nieuwe technologie om te zetten tot bouwmaterialen. Tot slot worden tijdens het proces van ontginning de vrijgekomen gassen aangewend als extra energiebron.

http://www.waste-management-world.com/articles/print/volume-12/issue-2/features/closing-the-circle-enhanced-landfill-mining.html

 

De Group Machiels, die zich sinds enkele jaren met het project bezig houdt, in samenwerking met onder andere de KUL, omschrijft ELFM als volgt: "Enhanced Landfill Mining is een consortium van wetenschappers, academici en bedrijven die zich tot doel stellen om de in het verleden opgeslagen afvalstoffen in de wereld om te zetten in duurzame energie aan de ene kant en herbruikbare grondstoffen aan de andere kant."

http://www.machiels.com/company-detail.aspx?ID=885c55e0-f3b6-4fe6-aa25-1fa7bfc312dd

 

 

Minister Schauvlieghe plaatste het punt op de agenda van de Vlaamse ministerraad vorige week:

"In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 vermeldt de Beleidsnota Omgeving 2014-2019: "Een duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen, met een geïntegreerde aanpak voor bodemsanering, moet een substantiële invulling geven aan de behoefte aan grondstoffen en ruimte. Ik implementeer hiervoor de visie op Enhanced Landfill Mining, zorg voor de inventarisatie van stortplaatsen met potentieel en voer demonstratieprojecten uit op stortplaatsen waar bodemsanering nodig is.". De nota Visie 2050 ? Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen stipuleert bij de sterktes in Vlaanderen op het vlak van slimme specialisaties in de circulaire economie: "Enhanced Landfill Mining  om waardevolle materialen te ontginnen uit stortplaatsen en om producten met waardevolle materialen tijdelijk te stockeren totdat recyclage economisch rendabel is.". In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota 'Duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen'."

 

Aangezien men vermoedt dat in Europa tussen de 150.000 en 500.000 historische, inactieve en actieve stortplaatsen zijn, kan de technologie van ELFM ook op Europees niveau belang hebben. Het punt stond dan ook als seminarie op de agenda van het Europees Parlement op 20 oktober 2015.

 

In Poperinge is de Bommelaer gegroeid bovenop het oude stort van Poperinge.

Momenteel is dit domein een niet toegankelijk (tenzij op afspraak) domein net buiten de ring. De geschiedenis van het domein vertelt dat de voormalige stortplaats in oorsprong 2 kleigroeven waren, uitgebaat voor de productie van dakpannen tot in 1979. De putten waren tot die tijd gekend omwille van de rijkelijk aanwezige vis, salamanders, kikkers en padden.

 

ELFM kan een opportuniteit zijn, ook voor Poperinge, om het gebied van de Bommelaer te saneren en een nieuwe bestemming te geven als bijvoorbeeld extra natuurgebied in combinatie met recreatie,?

 

Enkele vragen nog:

 

  • Zijn er, behalve de Bommelaer, nog andere historische stortplaatsen in Poperinge? Zo ja: waar bevinden die zich en hoe groot zijn ze? Wat is hun geschiedenis? Zijn er plannen om deze sites te ontginnen?
  • Zijn er metingen van vervuiling van de bodem gekend in het domein van de Bommelaer en eventuele andere historische stortplaatsen?
  • Zijn er op dit ogenblik plannen voor de toekomst van het domein van de Bommelaer?

 

 

Het voorstel van Groen Poperinge in deze materie is dat het bestuur uitzoekt wat de mogelijkheden zijn op heden om ELFM toe te passen op het domein van de Bommelaer en eventuele andere historische stortplaatsen. Dat nagegaan wordt wat de plannen van de Vlaamse overheid zijn met betrekking tot het implementeren van ELFM in de Vlaamse gemeenten, en dat het Poperingse bestuur hier een actieve voortrekkersrol in speelt en zelf navraagt wat de mogelijkheden zijn. Dat verder ook onderzocht wordt wat mogelijkheden zijn voor subsidie, zowel op Vlaams als op Europees niveau, of voor het indienen van eventuele projecten. 

 

BIJLAGEN:
filefield_JDC86W.txt