Gemeenteraad september 2014

09 Oktober 2014

Rustig en onverwacht instemmende burgervader op het ingediende punt van groen. Zou je niet? Een begeleiding zomaar in de schoot geworpen.. Edoch in cauda venenum?. OCMWBudgetwijziging

1. . 2014/1. Kennisname

2. Stedelijke Brandweer. Vacantverklaring van een betrekking van beroepsbrandweerman bij wijze van aanwerving. Samenstelling examencommissie. Goedkeuring.

3. Verbouwen van de voormalige conciërgewoning tot burelen. Eindafrekeningen van de werken. Goedkeuring.

We kregen een verklaring van de achterstand. De persoon die zich met deze organisatie bezig houdt is zieke. Er komen burelen.

4. Technische dienst. Aankoop van een betonmolen. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

5. Bomenstraat fase 2. Overdracht van grond naar openbaar domein. Akte afstand van onroerend goed. Goedkeuring.

6. Fietspad Poperinge-Woesten. Akte aankoop van onroerend goed. Goedkeuring.

In de commissie vergaderingen is uitvoeriger erop ingegaan. De aankoop regeling wordt enigszins gewijzigd in de toekomst. We kijken ernaar uit of de onderhandelende personen ? landmeters bv. lokaal aan een beurtrol kunnen uitbesteed worden? Monopolie in deze is niet zo verdelend rechtvaardig. Ook bij apothekers kan dit wellicht bekeken worden. Met de komend e decentralisatie staan we op uitkijk.

7. Bedrijventerrein Sappenleen. Overdracht van grond van de WVI naar de stad (WT1 en WT2). Ontwerp van verkoopakte. Goedkeuring.

8. Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater. Wijziging. Goedkeuring.

In deze materie verdient alles wat milieu en zuivering bevorderd applaus.

9. Ieperstraat. Ondergronds brengen van nutsleidingen. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

10. Straatnaamgeving. Noordlaan en Gebroeders Faesstraat. Principiële vaststelling.

11. Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 september 2014 houdende goedkeuring van de wijze van gunnen en gunning van de opdracht "Uitvoeren van dringende herstellingswerken aan de riolering in de Toc H-straat". Aktename.

12. Gemeentelijk subsidiereglement m.b.t. de BLOSO-impulssubsidie. Verlenging. Goedkeuring.

13. Verslag van de opvolgingsdoorlichting van de stedelijke academie voor muziek en woord. Aktename.

Raadslid Johan Lefever toonde zich geïnteresseerd in de betrokkenheid en attendeerde op het feit dat de gemeenteraad inrichtende macht is van deze onderwijsinstitutie. Terecht. We stappen in deze op de trein.

14. Besluiten van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordeningen naar aanleiding van evenementen in de maanden augustus en september 2014. Akteneming.

Geluishinder mag inderdaad gecontroleerd worden. Het geluid in de tent komt zeker in d eevaluatie aan bod? Boven de honderd is het zeker geweest.

15. Vragen en antwoorden.

Stephanie gaf een duidelijke ondersteuning van de vraag van het klimaatevenement

Het burgemeesterconvenant, komt dat er nu? Burgemeester Dejaegher stemt in. Voorwaarde is de haalbaarheid. Die haalbaarheid blijkt gedicteerd vanuit economisch standpunt, duurzaamheid is niet de hoofdbekommernis. Visie en filosofie zijn voor de meerderheid o.i. tweederangsmotieven.

Ook in de discussie rond de pesticiden wordt hetzelfde refrein aangehouden. Het is duur. Duurzaam is niet het woord dat in het woordenboek van de meerderheid als lemma is aangebracht. We merken het hoogstens in de tekst als utilitair ? m.a.w. als het finantieel nuttig is. Het gaat immers om economie ? ecologie mag als aanhangwagen of als toeristische/lucratieve trekker.

In cauda venenum. Als je het tot op de bodem nagaat dan? Als oppositie reikt men de hand. Alle voorstellen worden eerst gewogen op hun HAALBAARHEID. In principe is dat zeker niet te verwerpen. We zijn zeker blij met de positieve instelling. Kieskeurigheid is aan te bevelen. We suggereren wel de bril van de integrale duurzaamheid op te zetten en niet enkel de LOUTER ECONOMISCHE bril. We lezen in de nationale pers dat er gepleit wordt voor de CULTURAL and Creative CLASS. Er zijn zeker meer waarden dan de economie. Wellicht zijn ze niet kwantitatief kwalificeer aar maar ze dienen cultuur en milieu, gemeenschapszin en zingeving, zeg maar GOED leven.

Raadslid Ganne had het over de mobiliteit. We kijken ernaar uit wie in de prijzen valt de fiets of de auto, de zwakke (weggebruiker, met beperkingen).. alvast een goed punt er komt een ruime bevraging al is er al heel wat voorgekauwd.

EN niet te vergeten de zieke bomen worden vervangen. Dank U schepen Kris Notebaert!

Ook de problemen verlichting met de verlichting komen in de lopende procedures via mail van schepen Marchand aan de beurt.