Gemeenteraad maart 2014

04 Mei 2014

Een zitting met nogal wat publiek. Het wisselen van de zitjes staat onder druk: lentekriebels en misschien verkiezingskoorts. Aan de bewuste burger om het uit te maken. Gemeenteraadscommissie algemene zaken en financiën 1. Gemeenteraad.  a. Verhindering van een raadslid om medische redenen. Aktename. b. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger en eedaflegging. 2. O.C.M.W. Samenstelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ontslag van een raadslid. Aktename. Onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger. 3. Gemeenteraadscommissies algemene zaken en financiën en vrije tijd. Aanstelling vervanger voor de duur van de verhindering van de titularis.

4. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Wijziging. Goedkeuring. Gemeenteraadscommissie techniek en planning

We merken op dat de meerderheid de moderne democratische cultuur moeilijk aan wil/kan!

5. Renovatie Zwijnlandstraat deel II. Uitbreiding van het waterdistributienet tussen de Casselstraat en de Bommelaarsbeek. Gewijzigd ontwerp. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

6. Inbreng om niet van goederen in AGB De Kouter.

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke, milieu- en natuurontwikkeling

7. Stedelijke adviescommissie voor mobiliteit en verkeer. Wijziging samenstelling. Goedkeuring.

8. Gemeentelijke begeleidingscommissie. Wijziging samenstelling. Goedkeuring.

9. Marktcommissie. Wijziging samenstelling. Goedkeuring.

10. Forum Lokale Werkgelegenheid Poperinge-Vleteren. Vervanging vertegenwoordiger.

11. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Poperinge en Vleteren. Vervanging vertegenwoordiger algemene vergaderingen.

12. Heffing van een retributie op het betalend parkeren en op het parkeren in een blauwe zone en het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaarten. Wijziging. Goedkeuring.

Wat de burger aan comfort wint voor de burger kan ons niet ontstemmen. We zijn enkel voor de zoveelste keer verrast in het antwoord omtrent parking en bedenkingen rond parking. Wanneer ons gemeenteraadslid Stephanie verder bij punt 13 vraagt om een ruimer groen perk in plaats van bomen in de parking aan de komende gemeenschapsvoorzieningen dan wordt geantwoord dat er nood is aan surplus parking rond deze openbare gebouwen. Het ging om alternatieven maar daar ging men niet op in.

Trouwens het antwoord hield ook een lesje in i.v.m. de functie van een RUP.  Een RUP zou enkel ruimte ordenen en bestemmen. Ordenen vanuit een visie zijn daar niet op hun plaats. Visie-loos ordenen hoe doe je dat?

13. Ontwerp RUP Centrumontwikkeling. Voorlopige vaststelling.

Gemeenteraadscommissie vrije tijd

14. Projectvereniging CO7. Vertegenwoordiging in raad van bestuur. Goedkeuring.

15. Vzw P'Art. Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger.

16. Reglement cultuurtrofee stedelijke raad voor cultuurbeleid Poperinge. Goedkeuring.

Er komen drie trofees van de cultuur. De enige vraag die ook vanuit de Open VLD aan bod kwam was omtrent de jury die  één van de trofeeën zal kiezen. Hoe wordt die samengesteld. Een sluitend antwoord kwam er niet. We hopen dat cultuur hier door de jury in breedste zin van het woord wordt opgevat.

17. Reglement ''t Rommelt op de Markt' op 1 mei 2014. Goedkeuring.

18. Besluit van de burgemeester houdende dringende tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een evenement op 16 maart 2014. Akteneming.

19. Vragen en antwoorden.

Er waren meerdere vragen.

Schepen Noetbaert las het woordje voor dat hij op de plantendag had gebracht. Het antwoord op de vraag naar bijenvriendelijke beplanting werd op een zeer algemene manier gebracht. Er komen planten. Er worden tulpen en viooltjes geplant?, er is een bebloeminsgcomité..  Einde van de tussenkomst: Een berustend "we zullen volgend jaar komen met dezelfde vraag".

De vraag naar het fietsenknooppunt kreeg een klassiek rondje doorheen de mogelijkheden die blijkbaar bekend zijn. Maar afwachten is de boodschap. Op de initiële hint nl. dat het toeristisch het goeie moment is en op de mogelijkheid het buurtstation mee in project op tenemen botst dan weer op te controleren tegenargumenten. Een insteek van de oppositie blijkt moeilijk verteerbaar?

Open VLD formuleerde zeer duidelijk hun vraag. Waarom kan er niet zoals in buurgemeenten omwille van lichthinder, lichtpolutie en energiezuinigheid aan rationalisatie van de verlichting begonnen worden. In de woordenvloed komt tot uiting dat men zijn licht zal halen bij eandis (!) en dat overhaast werken wel eens kostelijk zou kunnen zijn. Trouwens het lussensysteem is niet zo eenvoudig.Waarop Mevr. Battheu blijft vragen om wat spoed. De burgemeester heeft zijn manier van antwoorden door de vraag verkeerd te noemen omwille van de vergelijking met andere gemeenten. Mevrouw Battheu vraagt behandeling in de commisssie.

20. Mededelingen.