Gemeenteraad januari 2018

01 Februari 2018

Gemeenteraadszitting van 29 januari 2018

 

Korte sessie waar we enkele bodemgesprekken met visiebenaderende uitspraken noteren.

1.

Codex van gemeentelijke reglementen. Hier worden alle reglementen in een geheel gestopt. Om niet meerdere keren als stoker of poker over te komen keurden we de reglementen goed. Het geheel bestaat al. Er zijn best wel wat elementen waar meer democratische zin zou in kunnen maar het initiatief is lovenswaardig. Men omschrijft het de codex als de burger relevante reglementen (gegroepeerd) consulteerbaar te brengen  op de stedelijke website in een aantal logische rubrieken. We veronderstellen dat het hier om rechten en plichten gaat.

2.

Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Instituut voor Archivering betreffende het digitaliseren, bewaren en ontsluiten van archief. Deze WIN WIN situatie is toe te juichen. Het is jammer genoeg niet voor alle projecten mogelijk geweest.

3.

De waarnemende burgemeester heeft op 13 december 2017 een dringende tijdelijke politieverordening uitgevaardigd: Christmasrun op 17 december 2017.

4.

Verkoop openbaar domein hoek Hoepelsnijdersstraat -Eekhoute.

5.

Ruiling van gronden in de Bloemenstraat en Klaverweg met bouwmaatschappij De Mandel. 11 huurwoningen. 7 huurwoningen met 4 slaapkamers en 4 huurwoningen met 5 slaapkamers.

6.

Aanleg fietspad Poperinge - Woesten.

Goedkeuring en verrekening werden in deze zitting bijgewerkt. Bij de verrekening hoort het verharden van opritten. Meerwaarde voor de eigendommen (stadsaandeel 21.932,00 euro

excl. Btw.). Verrekening 2 bracht: overschrijding van de hoeveelheid buizen en de aanleg van kantstroken. Deze verrekening wordt volledig ten laste genomen door de provincie.

Bij de aanleg van het nieuwe fietspad werd men geconfronteerd met meerwerken o.a. buizen. Deze werken zijn niet subsidieerbaar binnnen het Fietsfonds en komen integraal ten laste van de stad.

7.

Aanleg van een gescheiden riolering en wegeninfrastructuur in de Switch Road wordt goedgekeurd. De DWA-riolering van de Switch Road wordt aangesloten op de collector van de Vlaamse Milieumaatschappij (project collector Vleterbeek - Poperingevaart) die beheerd wordt door Aquafin (regeling rond inspectieput, enz.)..

8.

Vanaf januari 2018 weigert China, de belangrijkste afzetmarkt voor folies, de folie op te kopen.

De folies zullen dus afgevoerd moeten worden voor verbranding.

IVVO stelt voor om de aparte gratis inzameling tijdelijk stop te zetten, omdat er op dit moment geen recyclagemogelijkheid voor deze folies is, totdat de Europese markt zich heeft aangepast om deze materialen lokaal te sorteren en te recycleren.

Ons raadslid Stephanie tracht te weten wat er met de landbouwfolie gebeurt?..In de marge komt de vraag van ons raadslid naar de inspanningen die worden geleverd om de plastric folies te ontraden. Welke visie is door de stad aangemoedigd in verband met het statiegeld?

Het antwoord was verward. Even werd het alternatief dat in de landbouw bestaat - nl. dunner plastic - vernoemd. Al stond het principe in de  inleiding. Hier werd niet duidelijk aangegeven hoe de vervuiler betaald?

9.

Het Charter Werftransport van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werd als charter om zijn door iedereen waardevol genoemd principe aangenomen. De bemerkingen worden gesignaleerd. Pro en contra werden overlegd. Er zijn inderdaad situaties waar de ondernemer moeilijk anders kan, maar hij kan dan uitzondering aanvragen. Het vermijden van doortocht op schooltijd is plausibel. Het kan een belangrijke hefboom zijn om bij het verlenen van omgevingsvergunningen en machtigingen voor de inname van openbaar domein aannemers en bouwheren bijkomend aan te sporen om hun erftransport beter te organiseren. Misschien mocht die zin wel wat dwingerder zijn geformuleerd.(afdwingbaarheid in de lijn van het principe en de aard van een charter) Uiteraard met inbegrip van de noodzakelijke -transporten maar ook met respect voor het principe.dat aan de basqis ligt van dit charter.

10.

Voorgesteld werd om de gedeeltelijke verlegging van voetweg 55 en aansluitend een openbaar onderzoek te organiseren. De bedoeling is volgns het schepencollege de wet te volgen en de landbouwgrond economisch meerwaarde te bieden.

Raadslid De Maesschalck wenst het college proficiat met de keuze. In de nasleep van diiscussie wordt er wel ? zij het niet zo formeel als in de commissievergadering ? gesteld dat de keuze enkel dit stuk van de weg betreft en dat die keuze enkel genomen wordt omdat ze niet anders kunnen.

Ons raadslid pleitte voor een principiele keuze ? zoals trouwens voor het charter in het vorieg punt - bepleit werd. Raadslid Lefever pleit voor een duidelijk blinde afschaffing en miskennen van de voetweg ? als niet meer gebruikt of gevraagd. In het kader van de recreatie en het wandelen dat in de lift zit, met de schaarste aan echte wandelpaden in de uitnodigende omgeving en in het akder van een oplossing voor een miskend liggend probleem was het volgens ons raadslid geen bevorderend signaal op te roepen om de situatie minimaal te acteren. Het vuurtje werd aldus zeker niet gedoofd. Ik stond erbij en ik keek ernaar.

11.

ESF-project 'lerende parken'. Wijziging naar niet-economisch-voordeel.

In de oorspronkelijke partnerschapsovereenkomst en projectoproep werd gekozen voor de-minimis regeling als staatssteun. Syntra West heeft de vraag gesteld om de de-minimis-regeling om te zetten in een verklaring 'niet-economisch voordeel'. We kunnen niet tegen deze WIN WIN situatie zijn (én voor de gemeenschap én voor de stad).

De vragen werden in sneltempo verwoord.

Het werken met vrijwilligers in het onderhoud van het kerkhof in de pijplijn (bekommernis van de OpenVLD).

Het verhaal van de grensovergang werd toeglicht. De sluiting van de parking wordt gehandhaafd gezien de situatie.

De kiss and drive zone aan de Penitenten werd geregeld zoals de Ope VLD had aangevrgaagd. De aanvraag die de Open VLD bedong is per abuus ingewilligd.