Gemeenteraad april 2014

04 Mei 2014

Preverkiezingszitting zonder opvallende scenes. 1. PSILON. Klassieke knikronde. 2. Interlokale Vereniging voor Archief- en Documentenbeheer Poperinge-Vleteren. Werkingsverslag en financieel verslag 2013. Goedkeuring.

Vraag van Stephanie omtrent het principe van inspraak vanuit de basis. Antwoord dat naar de kerk van de vraag ging verwees naar de decreten. Het decretale verschil met de BIB is dat omtrent het archief geen inspraak is bepaald. Dit antwoord ligt in de lijn van de antwoorden van de meerderheid. Als we het niet MOETEN dan doen we het niet . Concreet we moeten de basis hier niet participatief in de reglementering verankeren. Kortom we houden ons aan het minimum. Sorry maar de verwijzing naar de Vrienden van het Poperings archief is hier niet significant.

Goedkeuring verliep vlekkeloos.

3. Vernieuwen van de serverinfrastructuur volgens perceel 1 van het IT-raamcontract 2013-2017.

4. Leveren en plaatsen van bewakingscamera's volgens perceel 11 van het IT-raamcontract 2013-2017.

Open VLD wilde naar de toekomst peilen en bevroeg d etoetsand rond de grens bewaking. We kregen een degelijke uitleg naar de inspraakbevoegdheden.

5. Engagementsverklaring ter uitvoering van het masterplan voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV). Goedkeuring.

6. Uitbreiding waterdistributienet Boudeweelstraat 5. Goedkeuring bestek, plan, raming en wijze van gunnen.

7. Renovatie doortocht Proven. Doorgang naar OC De Croone. Akte aankoop van onroerend goed. Goedkeuring.

8. IVVO. Goedkeuring agenda algemene vergadering. Benoeming vertegenwoordiger + plaatsvervanger.

Verdaagd.

9. W.V.I. Goedkeuring agenda algemene vergadering. Benoeming vertegenwoordiger + plaatsvervanger.

10. W.V.I. Verleggen buurtwegen bedrijventerrein Sappenleen. Advies.

Iedereen weet ondertussen dat een wandelpad toch wel iets anders is dan een toegangsweg naar een industrieel bedrijf

11. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op het speelplein in het Sint-Andrieshof. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen.

Nagels met koppen klop je in FSC gelabeld hout!

12. Aansluiting openbare bibliotheek op het provinciale bibliotheeksysteem. Goedkeuring.

Ondertussen is al aangekondigd dat volgende week de BIB hiervoor gesloten is?

13. Vragen en antwoorden.

Open VLD bekommert zich om de nieuwe buslijn in aansluiting met WOI activiteit. De informatie voorziening was ook op dit punt duidelijk en goed.

Omtrent de dierenvriendelijkheid kreeg raadslid Johan Lefever het duidelijke antwoord dat de geïnteresseerden niet konden hopen op aansluiting bij Ieper. Poperinge zal in de toekomst iets plannen bij het depot.

Onze ijverige mede raadsleden van de Open VLD waren actief en mondig. Het blijkt dat er ook vanuit de fuifgangers reactie op het roken in de Kouter. Antwoord: GAS-boetes kunnen hier niet. Politie en volksgezond (Federale overheid) is repressief. De schepen antwoordt dat er gezocht wordt naar wegen om preventief via de werkgroep fuiven in te werken op het erkende, maar te relativeren