Gemeenteraad april 2018

24 Augustus 2018

Gemeenteraad april 2018

Een gemeenteraad waar er meer niet gezegd is dan er werd gezegd of mocht gezegd worden...

We zijn het stilaan gewoon als antwoord te krijgen dat het buiten de bevoegdheid ligt van het beleid om er eits aan te doen of erop gewezen te worden dat bepaalde vragen ongepast of niet ter zake doen, voorbarig zijn of de bedoeling hebben paniekvoetbal te spelen….

Raadslid Jan Van Bruwaene wou weten waarom men koos voor 3 jaar BDO bedrijfsrevisor voor de AGB. Antwoord dat is gebruikelijk en wijs. Op de verdere specifiering kwamen wijfelende detail De stadssecretaris wordt algmeen directeur. Aktename. In de notas geen gebrek aan meerdere verwijzingen naar het gemeentedecreet.

De lokale diensteneconomie (LDE-onderneming) is een nuttig aanvullend dienstenaanbod vanuit de overheid. Teneinde de continuïteit van de dienstverlening te garanderen en te voldoen aan de wettelijke voorwaarden van het nieuwe LDE-decreet hevelde OCMW Poperinge haar LDEcontingenten, zijnde 2,4 VTE over naar het Stadsbestuur. Stad Poperinge beschikte vóór de overheveling over 2,0 VTE LDE-contingent in het kader van kleine herstellingswerken

aan het openbaar domein en 1,07 in kader van een gesloten enveloppe binnen de kinderopvang Poperinge. Na de overheveling beschikt het Stadsbestuur over 5,47 VTE in totaal en bijgevolg beantwoordt het Stadsbestuur geleidelijk aan het verplicht criterium van minimum 5 VTE LDE-contingent.

Het basisidee van Lokale Diensteneconomie (LDE) is de uitbouw van een aanvullend dienstenaanbod vanuit de overheid. Deze inzet betekent een maatschappelijke surplus. We kunnen hierin alle solidariteit toejuichen. Het participatief en wijkgericht ecologisch onderhoud van het openbaar domen en dit naargelang de kwaliteiten en talenten van de doelgroepmedewerkers zou best met inzet van de milieudienst met groeiende deskundigheid en opvolging gebeuren.

De straatnaamgeving van het pleintje in de wijk Eekhoute in Proven is door de basis naar de medeoprichter, van de Provenaar, stichter van de jaarlijks Eekhoutefeesten “Johan Malbranckeplein” (Johan+ 19 juli 2016).

Van de fractie Samen bij monde van raadslid Chapelle kwam de motie met betrekking tot het beleid inzake windmolens. We vermoedden aanvankelijk meer wind. Open VLD vroeg de weglating van de verwijzing naar de Vlaamse minister voor energie Bart Tommelein (Open VLD), samen met collega Schauvliege (CD&V) bevoegd voor het vergunningenbeleid.

Met de opmerking van de voorzitter “hier niet langer over discussie” werd verdere pogingen om de schrapping te vragen met een kleine poging van raadslid Jan Van Bruawaene weggedribbeld.

Naar de defitige woorden van de burgemeester was de vraag paniekvoetbal spelen. Zijn antwoord stelde dat de belangrijkste besturen van het land (in verkiezingsperspectief), wat windmolens betreft, evenwel de ‘dankbare’ bliksemafleiders van de minister. Dat is geen paniekvoetbal, maar slachtofferrol.

Heel wat van de redeneringen die dit moeten bevestigen werden wel nog eens herhaald voor degen die die nog niet uitvoerig in de pers hadden voorgeschoteld gezien.

Het antwoord van de minister was voor de burgemeester bekend aldus zijn pleidooi en Open VLD raadslid vond het te technische n zou het na de zitting mededelen. Een vreemde houding voor de aandachtige toehoorders.

Het Huishoudelijk reglement voor het volkstuinpark De Bommelaer ziet er niet slecht uit. Het project ‘Volkstuinpark De Bommelaer’ krijgt een een subsidiebedrag van 15.000 euro.

In het eerste werkjaar van het nieuwe volkstuinpark zal er nog niet gestart worden met de gedeelde samentuin en de gedeelde serre. Hiermee zou pas gestart worden in maart 2019.

Gelukkig is een belangrijk gegeven in dit volkstuinproject het pesticidenvrij verhaal. Zowel de gemeenschappelijke delen als de particuliere volkstuintjes zullen zonder pesticiden beheerd worden. Het inzaaien van gazongras en het aanleggen van permanente verhardingen op het individueel perceeltje zijn verboden. Opgaand groen op het individueel perceeltje mag maximaal 2 meter hoog worden.

Het huishoudelijk reglement op het gebruik van de gemeentelijke socioculturele infrastructuur is aangepast zodat het voor iedereen gelijk is. Ook in De Bres gelden dezelfde normen. Raadslid Johan Lefever werd dit geantwoord.

Aanvullende punten kwamen evenzeer van de vrouwen uit de raad. Raadslid Marjan Chapelle, Marie Claire Tylleman en Els Sticker en het antwoord van schepen Loes Vandromme. We duimen voor de 100% dekking in de mogelijkheden van volwaardige dringende geneskundige hulp binnen het kwartier. Principieel en niet enkel verbaal of tekstueel. En dit met aandacht voor een soldaire spreiding. Dit is niet alleen effectief te bedenken in percentages maar met spreiding en positieve discriminatie in de spreiding van het budget naar de beide uitersten van het Vlaamse land. Dat Open VLD bang is voor verplichtingen die men juridisch niet kan opleggen komt meteen boven bij het voorstel om de participatie bij de windmolens te faciliteren ofte flankeren.

Raadslid Johan Lefever pleitte voor een wervingspremie om jongeren aan te trekken. Omdat het voorstel niet concreet aangeeft om welk bedrage en welke modaliteiten zet de burgemeester het voorstel op on hold. Argumenten worden beaamd. De beoogde doelstelling is reeds door korting op aankoop en westhoekpromotie gestimuleerd. We horen ter zitting dat beide partijen aan tafel willen zitten hieromtrent. We pleien opdat die partijen ook bij de hogere overheid zouden aandringen op een meer solidair beleid tegenover de beide extremen van eht Vlaamse land (West-Vlaanderen en Limburg) qua mobiliteit bv. Dit mankeert wat in de keuze voor de grote steden en de onderwaardering van het platte land. We hoorden toch al vaker ook de opmerking omtrent de premiestelsels en “kotterij” (vaak noodzakelijk kwaad) waar structureel geen socialer visie komt. Het bekende Matteüseffect geven aan die al veel hebben…. Is in de vraag naar verwervingspremie geen verwenningspremie verpakt? Onthouding zou het wellicht geweest zijn.

Raadslid Bert hoopt dat er van lifestream iets in huis komt. Voor ons geen probleem. Toegankelijkheid online is voor ons even belangrijk. En tijdig voor de raadsleden toegang tot het schepencollege. Raadslid Danny kreeg de zwerfvuil getallen, en berg vrijwilligers met premie toelage. Hopelijk doet de stiegeldmotie iets aan het portemonnee gevoelig apparaat. Ons interesseert de sensibilisering en het bewust omgaan met de grondstoffen. Schepen Loes moest antwoorden op de vraag naar het onderhoud van het kunstwerk op de rotonde aan de Aldi. Nu denkt men op vervanging door brons. Er is echter niet zoveel ingeschreven in de begroting. In verband met de kabel aan de express weg blijken de weersomstandigheden de oorzaak te zijn van de trage vooruitgang.