Antwoord op brief naar burgemeester en schepencollege

07 Augustus 2010

dd. 24 juni 2010 Geachte, (om verder te lezen druk op titel) Uw melding van de onveilige oversteken langs de ring werd in goede orde ontvangen.

Wij kunnen u hierbij meedelen dat deze zaak valt onder de bevoegdheid van de stedelijke adviescommissie voor mobiliteit en verkeer, het adviserend orgaan van het college van burgemeester en schepenen, dat alle zaken behandelt die met verkeer en mobiliteit in de stad te maken hebben.

Uw vraag zal op de agenda van de eerstvolgende zitting van deze adviesraad geplaatst worden.

De stedelijke adviesraad vergadert minstens drie keer per jaar.

Na de zitting zullen wij u verder op ,de hoogte houden van het gevolg dat aan uw vraag werd gegeven.

Ondertekend door de burgemeester en de secretaris.